Wersja dla słabowidzących
Menu BIP

nowa podstrona, dodana 2004-02-02

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
o wartości
0 powyżej 30 000 EURO 1 poniżej 30 000 EURO
Przed wypełnieniem proszę zapoznać się z instrukcją na str. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odsyłacza.Błąd! Nie można odnaleźć źródła odsyłacza.5..
1) Zamawiający:
a) pełna nazwa zamawiającego:

Starostwo Powiatoweb) REGON: |_5__|_3__|_1__|_4__|_1__|_2__|_1__|_9__|__0_|___|___|___|___|___|

c) kod, miejscowość, województwo, powiat:

48 - 100 , Głubczyce , Opole , Głubczyce

d) ulica, nr domu, nr lokalu:

Kochanowskiego , 15 , ___________

e) internet: http:// www.powiatglubczycki.pl e-mail: starostwo@powiatglubczycki.pl

f) numer kierunkowy 077

tel. 485 – 20 - 78 faks 485 – 65 - 33

2) Ogłoszenie o planowanych zamówieniach publicznych (ZP-190) o wartości powyżej 500 000 EURO dotyczące tego postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Nr |___|___|___| rok wydania |___|___|___|___| poz. |___|___|___|___|___|___|
0 nie opublikowano ogłoszenia o planowanych zamówieniach publicznych

3) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

a) imię i nazwisko: Mieczysław Kulesza telefon: 485 – 20 – 78 w. 12

c) e-mail: starostwo@powiatglubczycki.pl

d) nr lokalu: 21

e) godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: |_8__|_0__| : |_0__|_0__| - |_1__|_4__| : |_0__|_0__|

4) Postępowanie będzie prowadzone 1 z zastosowaniem preferencji krajowych 0 bez zastosowania preferencji krajowych
0 z zastosowaniem preferencji krajowych przy obniżonym udziale wartości surowców lub produktów krajowych w dostawach do ______%

5) Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie remontu instalacji elektrycznej w pomieszczeniach po byłej bibliotece w budynku Starostwo Powiatowe przy ul. Kochanowskiego 13a w Głubczycach.

rodzaj zamówienia: 1 roboty budowlane 0 dostawy 0 usługi

0 Dopuszcza się składanie ofert częściowych, liczba zadań: ________

5a) Oznaczenie zadania : _______________

opis: ______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

miejsce realizacji zamówienia: ul. Kochanowskiego 13a w Głubczycach

0 dopuszcza się składanie ofert równoważnych 0 dopuszcza się składanie ofert wariantowych
warunki minimalne:
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________


Polska Norma (lub norma ISO) _____________________________ PKWiU: |_4__|_5__| . |__2_|_5__| . |_6__|


6) Termin (okres) realizacji zamówienia:
31.03.2004r.
1- wymagany 0- pożądany

7) Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium:

w wysokości: 500,00 zł..

słownie: pięćset zł..

8) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

1 cena (koszt) 80 %

0 ocena techniczna (jakość) ______%

0 funkcjonalność ______%

0 koszty eksploatacji ______%

1 termin wykonania 10 %

1 warunki gwarancji i serwisu 10 %

0 warunki płatności ----------%

0 inne:

_____%

____________________________________________________________ _______%

suma 100 %

9) 0 Środki finansowe na realizację zamówienia przyznane zostały na podstawie umowy międzynarodowej lub pochodzą ze środków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

Umowa: ___________________________________________________________________________________________________

10) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
a) formularz można odebrać osobiście w:

1 siedzibie zamawiającego, nr lokalu: 21

0 internet: http://_______________________________ .pl

0 innym miejscu:___________________________________________________________________________________________

lub za zaliczeniem pocztowym.

b) cena formularza: _____________________ zł

słownie: __________________________________________________________________________________________________ zł..

11) W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 spełniający następujące warunki:

wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

12) Miejsce i termin składania ofert:
a) miejsce składania:

1 siedziba zamawiającego (nr lokalu): 11 (sekretariat)

0 inne miejsce: _____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

b) w terminie do: |__2_|__0_|_0__|_4__| . |_0__|_3__| . |_1__|_0__| godz. |_1__|_0__| : |__0_|__0_|

13) Miejsce i termin otwarcia ofert:
a) miejsce otwarcia :

1 w siedzibie zamawiającego (nr lokalu): 24

0 w innym miejscu: __________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

b) termin: |_2__|_0__|_0__|__4_| . |_0__|_3__| . |_1__|__0_| godz. |_1__|_2__| : |_0__|_0__|