Wersja dla słabowidzących
Menu BIP

Wyniki wyszukiwania

Użyj wyszukiwarki zaawansowanej


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 4256 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 970

 • Pismo ogólne
 • Wykonanie i dostawa tablicy informacyjno-promocyjnej
  ... i dostawa tablicy informacyjno-promocyjnej ...
 • Wynik z postępowania na wykonanie tablicyinformacyjnej
  ... z postępowania na wykonanie tablicy ...
 • Sprzedaż samochodu m-ki Fiat Panda
  ... sprzedaż samochodu m-ki Fiat Panda ...
 • Obwieszczenie Starosty Głubczyckiego z dnia 26 września 2017r. o wydaniu decyzji zmieniającej – budowa hali magazynowej wraz z częścią socjalno-biurową oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu
  ... OBWIEsZCZENIE Na podstawie art. ...... 72, ust. ...... 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ...... o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ...... środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ...... st jednolity, Dz. ...... 1405 wraz ze zmianami) starosta Głubczycki podaje do publicznej wiadomości, ...... iż: na wniosek z dnia 25 sierpnia 2017r. ...... spółki BEAULIEU POLsKA sp. ...... Plac Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa w dniu 26 września 2017r. ...... została wydana decyzja nr 199/2017 ...... o pozwoleniu na budowę nr 164/2017 z dnia 3 sierpnia 2017r. ...... budowę hali magazynowej wraz z częścią socjalno-biurową oraz towarzyszącą ...... strukturą techniczną i zagospodarowaniem ...... w miejscowości Kietrz, przy ul. ...... Kościuszki na działkach ewidencyjnych nr 1/5 i 1/6. ...... dotyczą rozwiązań architektonicznych i konstrukcyjnych oraz zagospodarowania terenu w ...... sie: zwiększenia powierzchni zabudowy ...... innych zmian w projekcie zagospodarowania terenu, w tym w szczególności: ...... utwardzeń, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, budowy dwóch zbiorników ...... w miejsce jednego, zmiany lokalizacji pompowni ...... zmiany lokalizacji sieci wewnętrznych. ...... informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy ...... starostwie Powiatowym w Głubczycach, ul. ...... Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce, wydział ...... sTAROsTY mgr inż. ...... Budownictwa i Architektury     ...
 • Ogłoszenie Starosty Głubczyckiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
  ... OGŁOsZENIE sTAROsTY GŁUBCZYCKIEGO o zamiarze ograniczenia ...... sposobu korzystania z nieruchomości o ...... stanie prawnym. ...... Działając na podstawie art. ...... 114 ust. ...... 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (t. ...... starosta Głubczycki, wykonujący zadanie z zakresu ...... stracji rządowej, informuje o zamiarze ...... szczęcia postępowania administracyjnego w ...... sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób ...... stania z nieruchomości położonej w ...... 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami. ...... Ograniczenie to ma polegać na udzieleniu spółce TAURON Dystrybucja spółka Akcyjna z ...... siedzibą w Krakowie zezwolenia na zakładanie i ...... na w/w nieruchomości przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji ...... elektrycznej w celu realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa linii ...... Przedmiotowa nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny. ......             Jeżeli w terminie ...... miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, do Wydziału Geodezji i ...... starostwa Powiatowego w Głubczycach, ul. ...... Kochanowskiego 15, parter pok. ...... (77) 405 36 84, nie zgłossię osoby, które wykażą, że przysługują im prawa ...... do przedmiotowej nieruchomości, nastąpi wszczęcie opisanego wyżej postępowania. ......   ...
 • Remont cząstkowy grysami i emulsja dróg powiatowych na terenie Powiatu Głubczyckiego wg lokalizacji i na zasadach określonych przez Zamawiającego
  ... cząstkowy grysami i emulsja dróg powiatowych na terenie Powiatu ...... wg lokalizacji i na zasadach określonych przez Zamawiającego ...
 • Budowę chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Pomorzowice
  ... chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Pomorzowice ...
 • Remont dróg powiatowych na terenie powiatu głubczyckiego masą bitumiczno-asfaltową na gorąco
  ... na terenie powiatu głubczyckiego masą bitumiczno-asfaltową na gorąco ...
 • wszczęcie poswtępowaniawodnoprawnego - nawodnienia Sucha Psina
  ...                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;      Głubczyce ...... ZAWIADOMIENIE O WsZCZĘCIU POsTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO     ...... sp;       ...... starosta Głubczycki, działając na podstawie ...... 61 § 4 ustawy z dnia 4 czerwca 1960 r. ...... Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. ...... 127 ust. ...... 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. ...... Prawo wodne / tekst jednolity Dz. ...... 1121 /    zawiadamia że na wniosek Pani Ewy ...... – Gospodarstwo Rolne, Dzielów 23, 48-120 Baborów zostało ...... szczęte postępowanie administracyjne  w ...... sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na ...... z utworów czwartorzędowych za pomocą studni wierconej - dla potrzeb nawodnień ...... studni wierconej zlokalizowanej na działce nr ...... obręb sucha Psina. ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ......             Równocześnie ...... o uprawnieniach stron wynikających z art. ...... 10 Ustawy Kpa do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o możliwości ...... składania uwag i wniosków w siedzibie ...... starostwa Powiatowego w Głubczycach ul. ...... Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce – pokój nr. ......   Niniejsze oświadczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez ...... szczenie w publicznie dostępnym wykazie danych ...... stronie BIP starostwa Powiatowego w Głubczycach : www. ...... przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń starostwa Powiatowego w Głubczycach oraz Urzędu ...... skiego w Baborowie. ......                ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;Z up. ...... sTAROsTY               ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    mgr inż. ...... Ewa sowińska              ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;     Wydziału Ochrony ...... ska i Rolnictw      ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       ...... nie zawiera podpisu             ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;     Podpis ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       ...
 • wszczęcie postępowania wodnoprawnego - hala produkcyjno-magazynowa w Kietrzu
  ... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;      Głubczyce ...... 23 sierpnia 2017 r. ......      OŚ. ...... ZAWIADOMIENIE O WsZCZĘCIU POsTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO     ...... sp;     starosta ...... działając na podstawie art. ...... 61 § 4 ustawy z dnia 4 czerwca 1960 r. ...... Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. ...... 127 ust. ...... 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. ...... Prawo wodne / tekst jednolity Dz. ...... 1121 /    zawiadamia że na wniosek Pana ...... sztofa Grudniok „AB-PROJEKT” sp. ...... z  siedzibą w Tychach – działającego w ramach ...... Beaulieu Polska sp. ...... sp; z siedzibą w Warszawie zostało wszczęte ...... stępowanie administracyjne  w sprawie ...... – wylotu ścieków opadowych i roztopowych  zlokalizowanego na działce ewid. ...... 256/11 w Kietrzu, - szczególne korzystanie z wód, polegające na odprowadzaniu ...... szczonych ściekówopadowych i roztopowych z ...... projektowanej hali produkcyjno-magazynowej  w obrębie działek ewid. ...... 1/5 i 1/6 w Kietrzu – do odbiornika ( wyrobiska ) na terenie działek ewid. ...... W związku z powyższym w ciągu 7 dni od daty otrzymania ...... szego zawiadomienia strony mają prawo ...... w Wydziale Ochrony Środowiska  i Rolnictwa starostwa Powiatowego w ...... ( pokój nr 304,305 ) akta sprawy, zgłaszać wnioski oraz sporządzać notatki i odpisy. ...... sp;        ...... sp;     Równocześnie ...... o uprawnieniach stron wynikających z art. ...... 10 Ustawy Kpa do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o możliwości ...... składania uwag i wniosków w siedzibie ...... starostwa Powiatowego w Głubczycach ul. ...... Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce – pokój nr. ...... Niniejsze oświadczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez ...... szczenie w publicznie dostępnym wykazie danych ...... stronie BIP starostwa Powiatowego w Głubczycach : www. ...... przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń starostwa Powiatowego w Głubczycach oraz Urzędu ...... skiego w Kietrzu. ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ......   ...
 • Wykonanie oraz wdrożenie aplikacji na komputery stacjonarne, tablety i smartfony pn. „Informator turystyczny z planerem wycieczek” zawierającej niezbędne informacje o dziedzictwie kulturowym.
  ... oraz wdrożenie aplikacji na komputery stacjonarne, tablety i smartfony pn. ...... „Informator turystyczny z planerem wycieczek” zawierającej ...... „Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo ...... i historyczne – zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej”. ...
 • wszczęcie postępowania - nawodnienia Top Farms Głubczyce
  ... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;     Głubczyce, dnia 8. ......       Nr OŚ. ......   ZAWIADOMIENIE O WsZCZĘCIU POsTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO   starosta ...... działając na podstawie  art. ...... 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ...... Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. ...... 127 ust. ...... 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. ...... Prawo wodne / tekst jednolity Dz. ......                           ...... sp;       z 2017 r. ...... 1121 / zawiadamia że na wniosek Pana Krzysztofa Tkacz – Członka Zarządu ...... Pana Łukasza Krechowieckiego – Wiceprezesa Zarządu Top Farms „Głubczyce” sp. ...... zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie udzielenia ...... na pobór wód podziemnych z utworów karbońskich za pomocą studni nr 1 i 2 w miejscowości ...... -  dla potrzeb nawodnień gruntów rolnych o ...... studni nr 1 ( dz. ...... nr 6 obręb Lwowiany )  i studni nr 2 ( dz. ...... W związku z powyższym w ciągu 7 dni od daty otrzymania ...... szego zawiadomienia strony mają prawo ...... w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa starostwa Powiatowego w Głubczycach ( pokój nr ...... ) akta sprawy, zgłaszać wnioski oraz sporządzać notatki i odpisy. ...... sp; Ponadto na podstawie art. ...... ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – przed wydaniem decyzji ...... strzygającej w przedmiotowej sprawie, strony ...... w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia do pisemnego wypowiedzenia ...... się co do zebranych dowodów i materiałów w ...... sprawie. ......        ...
 • wszczęcie postępowania - PHU "Podstawka"
  ... dnia 7 sierpnia 2017 r. ......           ...... sp; OŚ. ...... ZAWIADOMIENIE O WsZCZĘCIU POsTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO     ...... sp;     starosta ...... działając na podstawie art. ...... 61 § 4 ustawy z dnia 4 czerwca 1960 r. ...... Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. ...... 127 ust. ...... 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. ...... Prawo wodne / tekst jednolity  Dz. ...... 1121 /    zawiadamia że na wniosek Pana ...... Podstawka F. ...... „PODsTAWKA” , Klisino 145, 48-100 Głubczyce zostało wszczęte ...... stępowanie administracyjne w sprawie ...... na : Wykonanie urządzenia wodnego – studni chłonnej (lokalizacja :  dz. ...... nr 184 obręb Klisino), szczególne korzystanie z wód, polegające na odprowadzaniu ...... szczonych  w separatorze ...... scencyjnym, zintegrowanym z osadnikiem, ...... opadowych  i roztopowych z terenu punktu skupu złomu ...... metali kolorowych za pośrednictwem studni chłonnej do ziemi. ......   W związku z powyższym w ciągu 7 dni od daty otrzymania ...... szego zawiadomienia strony mają prawo ...... w Wydziale Ochrony Środowiska  i Rolnictwa starostwa Powiatowego w ...... ( pokój nr 304,305 ) akta sprawy, zgłaszać wnioski oraz sporządzać notatki i odpisy. ...... sp;        ...... sp;     Równocześnie ...... o uprawnieniach stron wynikających z art. ...... 10 Ustawy Kpa do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o możliwości ...... składania uwag i wniosków w siedzibie ...... starostwa Powiatowego w Głubczycach ul. ...... Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce – pokój nr. ...... Niniejsze oświadczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez ...... szczeniew publicznie dostępnym wykazie danych ...... stronie BIP starostwa Powiatowegow Głubczycach : www. ...... przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń starostwa Powiatowego w Głubczycach oraz Urzędu ...... skiego w Głubczycach      ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;   Z up. ...... sTAROsTY               ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;     mgr inż. ...... Ewa sowińska              ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    Wydziału Ochrony ...... ska i Rolnictwa      ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       ...... nie zawiera podpisu                   ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;             ...... sp;          Podpis ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       ...
 • wszczęcie postępowania wodnoprawnego - ścieki przemysłowe Zakłady Piwowarskie