Wersja dla słabowidzących
Menu BIP

Wyniki wyszukiwania

Użyj wyszukiwarki zaawansowanej


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 5175 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 999

 • Pismo ogólne
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY GŁUBCZYCKIEGO Z DNIA 17.09.2019 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY
 • Remont odcinka drogi powiatowej relacji Głubczyce-Sławoszów nr 1214O
  ... odcinka drogi powiatowej relacji Głubczyce-sławoszów  nr 1214O. ...... projektowa i przetargowa znajduje się pod adresem : http://przetargi. ...... szeniaszczegoly. ...... spx? ...
 • Oświadczenie majątkowe za 2019 r - rozwiązanie stosunku pracy - Tadeusz Schmidt
 • Oświadczenie majątkowe za 2019 r. (sek)
  ... MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, ...... jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu ...... powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w ...... starosty1 Głubczyce, dnia 04. ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;      ...... scowość) Uwaga: 1. ...... sp;  Osoba składająca oświadczenie ...... jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z ...... sp;  Jeżeli poszczególne rubryki nie ...... w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy". ...... sp;  Osoba składająca oświadczenie ...... jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań ...... majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. ...... sp;  Oświadczenie majątkowe dotyczy ...... sp;  Oświadczenie majątkowe obejmuje ...... sp;  W części A oświadczenia zawarte są ...... B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie ...... miejsca położenia nieruchomości. ...... CZĘŚĆ A Ja, niżej podpisany(a), Wioletta Zofia Makselan /Olech/  ...... (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a)  07. ...... w Głubcycach starostwo Powiatowe w Głubczycach sekretarz ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    (miejsce zatrudnienia, ...... stanowisko lub funkcja) po zapoznaniu się z ...... sami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje ...... 1393) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ...... o samorządzie powiatowym (Dz. ...... 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej ...... spólności majątkowej lub stanowiące mój ...... Zasoby pieniężne: – środki pieniężne ...... w walucie polskiej: nie dotyczy – środki pieniężne ......     – papiery wartościowe: nie dotyczy ...... dotyczy  tytuł prawny: nie dotyczy 2. ...... Mieszkanie o powierzchni: 62m2, o wartości: 150. ...... Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa:  nie dotyczy. ...... tytuł prawny: nie dotyczy Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i ...... w wysokości: nie dotyczy 4. ...... Inne nieruchomości: powierzchnia:  nie dotyczy nie dotyczy o wartości: ...... dotyczy tytuł prawny: nie dotyczy   III. ...... Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i ...... udziałów: nie dotyczy udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w ...... spółce: nie dotyczy Z tego tytułu ...... siągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: . ...... Posiadam akcje w spółkach handlowych – należy podać liczbę i ...... akcji: nie dotyczy akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ...... nie dotyczy Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: nie dotyczy Nabyłem(am) (nabył mój ...... przynależnego do jego majątku odrębnego) od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, ...... jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, ...... osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w ...... przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: . ...... dotyczy       VI. ...... Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i ...... – osobiście nie dotyczy   – wspólnie z innymi osobami  nie dotyczy ...... tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i ...... w wysokości: nie dotyczy 2. ...... Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej ...... i przedmiot działalności):nie dotyczy – osobiście nie dotyczy – wspólnie z innymi ...... sobami nie dotyczy Z tego tytułu ...... siągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: nie dotyczy VII. ...... W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy – jestem członkiem ...... (od kiedy): nie dotyczy – jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie ...... – jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy Z ...... tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: nie dotyczy 2. ...... W spółdzielniach: nie dotyczy – jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy ...... – jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ...... dotyczy – jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy Z ...... tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości: nie dotyczy 3. ...... W fundacjach prowadzących działalność  gospodarczą:  nie dotyczy – jestem ...... zarządu (od kiedy): nie dotyczy     – jestem członkiem rady ...... (od kiedy): nie dotyczy – jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...... Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ...... sokości:  nie dotyczy VIII. ...... Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej ...... zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: . ...... /wraz ze współmałżonkiem umowa zlecenie – 1. ......   IX. ...... składniki mienia ruchomego o wartości powyżej ...... należy podać markę, model i rok produkcji): skoda Octavia rok produkcji  2017 r X. ...... i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim ...... w jakiej wysokości): Kredyt hipoteczny  w ...... PKO BP w Głubczycach w wysokości 80. ...... spłacany we franku szwajcarskim / spłacany wspólnie w małżeństwie 2. ...... debetowa w santander Consumer 12. ...... CZĘŚĆ B Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: . ...... Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w ...... II części A (adres): 1. ...... dotyczy Powyższe oświadczenie składam świaomy(a), iż na podstawie art. ...... 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        . ...... (miejscowość, data)            ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    (podpis) ...... 1  Niewłaściwe skreślić. ...... 2  Nie dotyczy działalności wytwórczej w ...... w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie ...... i zakresie gospodarstwa rodzinnego. ...... 3  Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych. ...
 • Informacja z otwarcia ofert - Remont cząstkowy grysami i emulsją dróg powiatowych na terenie Powiatu Głubczyckiego wg lokalizacji i na zasadach określonych przez Zamawiającego
  ... z otwarcia ofert - Remont cząstkowy grysami i emulsją dróg powiatowych na terenie ...... Głubczyckiego wg lokalizacji i na zasadach określonych przez Zamawiającego. ...
 • VII Sesja Rady Powiatu- 13.06..2019
  ...   ...
 • Oświadczenia majątkowe za 2019 r (ou)
 • Sesja IX
  ... sp; Imienny wykaz głosowań radnych z IX ...... sesji Rady Powiatu   Obrady rozpoczęto 12-08-2019 o godz. ...... 07:59 tego samego dnia. ......   W posiedzeniu wzięło udział 13 radnych: 1. ...... Leszek Bac 2. ...... Bartosz Rudziński 3. ...... Maria Farasiewicz 4. ...... Tomasz Ognisty 6. ...... Irena sapa 9. ...... Bronisława Pawlik 10. ...... Radosław Gorzko 11. ...... Jan Jasion 12. ...... Benedykt Pospiszyl 13. ...... Piotr soczyński   Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad ...... godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych ...... sach roku szkolnego, rozmiaru i zasad ...... wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz pełniącym ...... kierownicze               ...... sp;        ...... sp;    w zastępstwie ...... któremu powierzono stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru ...... zajęć doradców metodycznych, pedagogów, psychologów, logopedów, a także innych ...... specjalistów prowadzący zajęcia ...... specjalistyczne oraz zasad zaliczania do ...... godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, (07:46)   ...... imienne: ZA(13): Piotr soczyński, Leszek Bac, Bogdan Kulik, Irena sapa, Benedykt ...... spiszyl, Marian Podkówka, Bartosz Rudziński, ...... sław Gorzko, Jan Jasion, Tomasz Ognisty, Artur ...... Bronisława Pawlik, Maria Farasiewicz PRZECIW(0): WsTRZYMUJĘ sIĘ(0): ...... NIE GŁOsOWALI/NIEOBECNI(3): Wojciech Bernacki, ...... sz Krupa, Anita Juchno   Uchwała w ...... sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia ...... określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania ...... za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia (07:48)   ...... imienne: ZA(13): Piotr soczyński, Leszek Bac, Bogdan Kulik, Irena sapa, Benedykt ...... spiszyl, Jan Jasion, Bronisława Pawlik, Artur ...... Bartosz Rudziński, Marian Podkówka, Maria Farasiewicz, ...... sław Gorzko, Tomasz Ognisty PRZECIW(0): ...... sTRZYMUJĘ sIĘ(0): NIE ...... sOWALI/NIEOBECNI(3): Wojciech Bernacki, ...... sz Krupa, Anita Juchno     ...... w sprawie zmiany Uchwały Nr V/54/2019 Rady ...... w Głubczycach w sprawie podziału środków na realizację zadań z ...... su rehabilitacji zawodowej i społecznej, ...... sowanych przez Państwowy Fundusz  ...... Osób Niepełnosprawnych (07:55)   Wyniki imienne: ZA(13): Piotr ...... soczyński, Leszek Bac, Bogdan Kulik, Marian ...... Irena sapa, Benedykt Pospiszyl, Radosław Gorzko, Jan Jasion, Bartosz Rudziński, ...... sława Pawlik, Artur Czechowicz, Maria ...... siewicz, Tomasz Ognisty PRZECIW(0): ...... sTRZYMUJĘ sIĘ(0): NIE ...... sOWALI/NIEOBECNI(3): Wojciech Bernacki, ...... sz Krupa, Anita Juchno     ...... sp; ...
 • Sesja VIII
  ... wykaz głosowań radnych z VIII Nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu   Obrady ...... 07:58 tego samego dnia. ......   W posiedzeniu wzięło udział 15 radnych: 1. ...... Leszek Bac 2. ...... Irena sapa 7. ...... Bronisława Pawlik 8. ...... Radosław Gorzko 9. ...... Jan Jasion 10. ...... Tadeusz Krupa 11. ...... Benedykt Pospiszyl 13. ...... Tomasz Ognisty   Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego ...... 2019 rok (07:52)   Wyniki imienne: ZA(12): Wojciech ...... Irena sapa, Benedykt Pospiszyl, Jan Jasion, Bronisława Pawlik, Radosław Gorzko, ...... Kulik, Leszek Bac, Tadeusz Krupa, Marian Podkówka, Anita Juchno, Artur ...... PRZECIW(0): WsTRZYMUJĘ sIĘ(0): NIE GŁOsOWALI/(4): Bartosz ...... ski, Maria Farasiewicz, Tomasz Ognisty, Piotr ...... soczyński. ......   Radny Tomasz Ognisty ze względu na brak tabletu nie brał ...... w głosowaniu. ......   Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy ...... sowej. ...... (07:54)   Wyniki imienne: ZA(12): Anita ...... Bogdan Kulik, Irena sapa, Benedykt Pospiszyl, Wojciech Bernacki, Jan Jasion, Radosław ...... Bronisława Pawlik, Marian Podkówka, Tadeusz Krupa, Leszek Bac, Artur Czechowicz ...... WsTRZYMUJĘ sIĘ(0): NIE GŁOsOWALI/(4): Bartosz Rudziński, Maria ...... siewicz, Tomasz Ognisty, Piotr soczyński ...... sp; Radny Tomasz Ognisty ze względu na brak ...... nie brał udziału w głosowaniu. ...
 • Sesja VII
  ... wykaz głosowań radnych z VII sesji Rady Powiatu Obrady rozpoczęto 13-06-2019 ...... 16:55 tego samego dnia. ...... W posiedzeniu wzięło udział 15 radnych: 1. ...... Bartosz Rudziński 2. ...... Maria Farasiewicz 4. ...... Irena sapa 8. ...... Bronisława Pawlik 9. ...... Radosław Gorzko 10. ...... Jan Jasion 11. ...... Tadeusz Krupa 12. ...... Benedykt Pospiszyl 14. ...... Tomasz Ognisty 15. ...... Piotr soczyński Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi ...... (13:26) Wyniki imienne: ZA(14): Piotr soczyński, Bogdan Kulik, Anita Juchno, Jan ...... sion, Bronisława Pawlik, Tadeusz Krupa, ...... Bernacki, Artur Czechowicz, Benedykt Pospiszyl, Radosław Gorzko, Bartosz Rudziński, ...... sapa, Tomasz Ognisty, Maria Farasiewicz PRZECIW(0): WsTRZYMUJĘ sIĘ(1): ...... Podkówka NIE GŁOsOWALI/NIEOBECNI(2): Jerzy Naszkiewicz, Leszek ...... Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z ...... rok, (14:17) Wyniki imienne: ZA(14): Piotr soczyński, Bogdan Kulik, Irena sapa, Anita ...... Wojciech Bernacki, Benedykt Pospiszyl, Bartosz Rudziński, Maria Farasiewicz, Jan Jasion, ...... sław Gorzko, Tadeusz Krupa, Bronisława Pawlik, ...... sz Ognisty, Artur Czechowicz PRZECIW(0): ...... sTRZYMUJĘ sIĘ(1): Marian Podkówka ...... Jerzy Naszkiewicz, Leszek Bac Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi ...... (14:19) Wyniki imienne: ZA(14): Piotr soczyński, Tomasz Ognisty, Wojciech Bernacki, ...... Kulik, Benedykt Pospiszyl, Anita Juchno, Irena sapa, Bronisława ...... Jan Jasion, Bartosz Rudziński, Radosław Gorzko, Tadeusz Krupa, Artur Czechowicz, ...... Farasiewicz PRZECIW(0): WsTRZYMUJĘ sIĘ(1): Marian Podkówka NIEOBECNI(2): Jerzy ...... szkiewicz, Leszek Bac Nastąpiła zmiana quorum ...... Ilość radnych obecnych na sali obrad: 16 Do sesji dołączył radny Leszek ...... Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego ...... Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach za 2018 ...... (15:45) Wyniki imienne: ZA(14): Irena sapa, Bogdan Kulik, Benedykt Pospiszyl, ...... sława Pawlik, Tomasz Ognisty, Anita Juchno, ...... Jasion, Tadeusz Krupa, Wojciech Bernacki, Artur Czechowicz, ...... sław Gorzko, Maria Farasiewicz, Piotr ...... soczyński, Bartosz Rudziński PRZECIW(0): ...... sTRZYMUJĘ sIĘ(2): Marian Podkówka, Leszek Bac ...... Jerzy Naszkiewicz Nastąpiła zmiana quorum (15:49) Ilość radnych ...... na sali obrad: 15 sesję opuścił radny Tomasz Ognisty Uchwała w sprawie zatwierdzenia ...... skonsolidowanego sprawozdania finansowego ...... rok (15:49) Wyniki imienne: ZA(13): Piotr soczyński, Bogdan Kulik, Irena sapa, Benedykt ...... spiszyl, Anita Juchno, Artur Czechowicz, ...... Bernacki, Bronisława Pawlik, Bartosz Rudziński, Maria Farasiewicz, Jan Jasion, Radosław ...... Tadeusz Krupa PRZECIW(0): WsTRZYMUJĘ sIĘ(2): Leszek Bac, Marian Podkówka ...... Jerzy Naszkiewicz, Tomasz Ognisty Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego ...... 2019 rok (15:54) Wyniki imienne: ZA(15): Leszek Bac, Piotr soczyński, Irena sapa, Anita ...... Bogdan Kulik, Tadeusz Krupa, Wojciech Bernacki, Benedykt ...... spiszyl, Marian Podkówka, Jan Jasion, Bartosz ...... ski, Radosław Gorzko, Bronisława Pawlik, Artur ...... Maria Farasiewicz PRZECIW(0): WsTRZYMUJĘ sIĘ(0): NIEOBECNI(2): Jerzy Naszkiewicz, ...... sz Ognisty Uchwała w sprawie zmiany ...... prognozy finansowej (15:59) Wyniki imienne: ZA(15): Irena ...... sapa, Bogdan Kulik, Wojciech Bernacki, Anita ...... Piotr soczyński, Leszek Bac, Benedykt Pospiszyl, Bartosz Rudziński, Tadeusz Krupa, ...... sław Gorzko, Jan Jasion, Bronisława Pawlik, ...... Podkówka, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz PRZECIW(0): WsTRZYMUJĘ sIĘ(0): ...... Jerzy Naszkiewicz, Tomasz Ognisty Uchwała w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia ...... sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz za 2020 rok ...... samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki ...... (16:01) Wyniki imienne: ZA(15): Irena sapa, Bogdan Kulik, Piotr soczyński, Anita ...... Benedykt Pospiszyl, Leszek Bac, Marian Podkówka, Bartosz Rudziński, ...... sława Pawlik, Jan Jasion, Wojciech Bernacki, ...... Farasiewicz, Radosław Gorzko, Artur Czechowicz, Tadeusz Krupa ...... WsTRZYMUJĘ sIĘ(0): NIEOBECNI(2): Jerzy Naszkiewicz, Tomasz Ognisty Uchwała w sprawie ...... stalenia planu sieci publicznych szkół ...... stawowych i specjalnych mających siedzibę na ...... szarze Powiatu Głubczyckiego od dnia 1 ...... (16:03) Wyniki imienne: ZA(15): Piotr soczyński, Irena sapa, Benedykt Pospiszyl, ...... Juchno, Bogdan Kulik, Leszek Bac, Jan Jasion, Wojciech Bernacki, Artur Czechowicz, ...... sz Rudziński, Bronisława Pawlik, Tadeusz Krupa, ...... Radosław Gorzko, Maria Farasiewicz, Marian Podkówka PRZECIW(0): ...... sTRZYMUJĘ sIĘ(0): NIEOBECNI(2): Jerzy ...... szkiewicz, Tomasz Ognisty Uchwała w sprawie ...... woli przystąpienia do klastra energii pod nazwą Klaster Energii " ...... (16:07) Wyniki imienne: ZA(15): Leszek Bac, Bogdan Kulik, Irena sapa, Piotr ...... soczyński, Anita Juchno, Benedykt Pospiszyl, ...... sława Pawlik, Wojciech Bernacki, Marian ...... Tadeusz Krupa, Jan Jasion, Artur Czechowicz, Radosław Gorzko, Maria ...... siewicz, Bartosz Rudziński PRZECIW(0): ...... sTRZYMUJĘ sIĘ(0): NIE GŁOsOWALI/NIEOBECNI(2): ...... Jerzy Naszkiewicz, Tomasz Ognisty Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia ...... określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania ...... za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia (16:09) Wyniki ...... ZA(15): Leszek Bac, Irena sapa, Bogdan Kulik, Anita Juchno, Wojciech ...... Piotr soczyński, Benedykt Pospiszyl, Marian Podkówka, Bronisława Pawlik, ...... sz Krupa, Jan Jasion, Maria Farasiewicz, ...... sz Rudziński, Radosław Gorzko, Artur ...... PRZECIW(0): WsTRZYMUJĘ sIĘ(0): NIEOBECNI(2): Jerzy Naszkiewicz, ...... sz Ognisty ...
 • Oświadczenia majątkowe za 2018 r (r)
 • Oświadczenie majątkowe za 2018 r (s)
 • Oświadczenia majątkowe za 2018 r (z)
 • VI Sesja Rady Powiatu- 11.04..2019
  ...   ...