Wersja dla słabowidzących
Menu BIP

Wyniki wyszukiwania

Użyj wyszukiwarki zaawansowanej


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 4352 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 975

 • Pismo ogólne
 • Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  ... o wyborze najkorzystniejszej oferty : ...
 • Budowa centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  ... centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą ...
 • wszczęcie postępowania nawodnienia -Gospodarstwo Rolne Ewa Matejka
  ... Głubczyce dnia 17 listopada 2017 r. ......     ZAWIADOMIENIE O WsZCZĘCIU POsTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO   ......          starosta Głubczycki, działając na ...... stawie art. ...... 61 § 4 ustawy z dnia 4 czerwca 1960 r. ...... Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. ...... 127 ust. ...... 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. ...... Prawo wodne / tekst jednolity Dz. ...... 1121 /   Zawiadamia że na wniosek Pani Ewy ...... – Gospodarstwo Rolne, Dzielów 23, 48-120 Baborów z dnia ...... zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia ...... z utworów czwartorzędowych za pomocą studni wierconej -  dla potrzeb nawodnień ...... studni wierconej zlokalizowanej na działce nr ...... obręb sucha Psina. ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       ...... sp;        ...... sp;   Równocześnie informuję o ...... stron wynikających z art. ...... 10 Ustawy Kpa do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o możliwości ...... składania uwag i wniosków w siedzibie ...... starostwa Powiatowego w Głubczycach ul. ...... Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce – pokój nr. ...... Niniejsze oświadczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez ...... szczenie w publicznie dostępnym wykazie danych ...... stronie BIP starostwa Powiatowego w Głubczycach : www. ...... przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń starostwa Powiatowego w Głubczycach oraz Urzędu ...... skiego w Baborowie. ......           ...
 • wszczęcie postępowania w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego Nr OŚ.6341.5.2014 z dnia 11.07.2014 - na wniosek ZUK Baborów
  ...                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... dnia 14 listopada 2017 r. ...... ZAWIADOMIENIE O WsZCZĘCIU POsTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO     ...... sp;     starosta ...... działając na podstawie art. ...... 61 § 4 ustawy z dnia 4 czerwca 1960 r. ...... Kodeks postępowania administracyjnego   / tekst jednolity Dz. ...... 127 ust. ...... 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. ...... Prawo wodne / tekst jednolity  Dz. ...... 1121 /    Zawiadamia że na wniosek Pana ...... sza Krupa – Prezesa Zarządu Zakładu Usług ...... Baborów z siedzibą ul. ...... Krakowska 3, 48-120 Baborów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ...... pozwolenia wodnoprawnego starosty Głubczyckiego Nr OŚ. ...... zmienionego decyzją  Nr OŚ. ...... z dnia 5 stycznia 2017 r. ...... z dnia  3 lipca 2017 r. ...... – w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację. ...... sp; Wniosek ZUK Baborów dotyczy zmiany terminu ...... obowiązku ustalonego w p. ...... na wykonaniu remontu wylotów kanalizacji deszczowej – do dnia 30. ......             Równocześnie ...... o uprawnieniach stron wynikających z art. ...... 10 Ustawy Kpa do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o możliwości ...... składania uwag i wniosków w siedzibie ...... starostwa Powiatowego w Głubczycach ul. ...... Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce – pokój nr. ...... Niniejsze oświadczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez ...... szczeniew publicznie dostępnym wykazie danych ...... stronie BIP starostwa Powiatowego w Głubczycach : www. ...... przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń starostwa Powiatowego w Głubczycach oraz Urzędu ...... skiego w Baborowie. ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp; Z up. ...... sTAROsTY               ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;     mgr inż. ...... Ewa  sowińska             ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;  Kierownik      ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp; Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    Dokument nie zawiera podpisu ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp; Podpis elektroniczny    ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       ...... sp;         ...... sp;       ...
 • wszczęcie postępowania -pobór wód podziemnych Jędrychowicach
  ...                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp; Głubczyce dnia 2 listopada 2017 r. ...... ZAWIADOMIENIE O WsZCZĘCIU POsTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO     ...... sp;     starosta ...... działając na podstawie art. ...... 61 § 4 ustawy z dnia 4 czerwca 1960 r. ...... Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. ...... 127 ust. ...... 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. ...... Prawo wodne / tekst jednolity          Dz. ...... 1121 /    Zawiadamia że na wniosek Pani Anny ...... – Kierownika samorządowego  Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej ...... Branicach zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie ...... decyzji starosty Głubczyckiego  nr OŚ-6223/7/2008 z dnia 3 listopada 2008 ...... na pobór wód podziemnych za pomocą studni kopanej,      ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ......             Równocześnie ...... o uprawnieniach stron wynikających z art. ...... 10 Ustawy Kpa do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o możliwości ...... składania uwag i wniosków w siedzibie ...... starostwa Powiatowego w Głubczycach ul. ...... Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce – pokój nr. ...... Niniejsze oświadczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez ...... szczeniew publicznie dostępnym wykazie danych ...... stronie BIP starostwa Powiatowegow Głubczycach : www. ...... przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń starostwa Powiatowego w Głubczycach oraz Urzędu ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;         ...... sp;     ...
 • Obwieszczenie Starosty Głubczyckiego z dnia 23 października 2017r. o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę – zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu na punkt skupu złomu i metali kolorowych.
  ... O B W I E s Z C Z E N I E Na podstawie art. ...... 72, ust. ...... 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ...... o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ...... środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko ...... st jednolity, Dz. ...... 1405) sTAROsTA GŁUBCZYCKI PODAJE DO WIADOMOŚCI, IŻ: na ...... sek złożony, dnia 5 września 2017r. ...... przez Pana Piotra Podstawkę reprezentującego Firmę ...... sługową „PODsTAWKA” 48-100 Klisino 145 w ...... została wydana decyzja nr 218/2017 ...... udzielająca pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej: zmianę sposobu użytkowania ...... stniejącego obiektu na punkt skupu złomu i ...... kolorowych w miejscowości Klisino 145 przy ulicy - na działce ewidencyjnej ...... informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy ...... starostwie Powiatowym w Głubczycach,          ...... sp;        ...... sp;   ul. ...... Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce, Wydział ...... starosty Głubczyckiego mgr inż. ...... Wydziału Budownictwa i Architektury   ...
 • Wykonanie i dostawa 1 szt. tablicy informacyjno-promocyjnej
  ... i dostawa 1 szt. ...... informacyjno-promocyjnej :   ...
 • Wynik z postępowania na wykonanie tablicyinformacyjnej
  ... z postępowania na wykonanie tablicy ...
 • Obwieszczenie Starosty Głubczyckiego z dnia 26 września 2017r. o wydaniu decyzji zmieniającej – budowa hali magazynowej wraz z częścią socjalno-biurową oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu
  ... OBWIEsZCZENIE Na podstawie art. ...... 72, ust. ...... 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ...... o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ...... środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ...... st jednolity, Dz. ...... 1405 wraz ze zmianami) starosta Głubczycki podaje do publicznej wiadomości, ...... iż: na wniosek z dnia 25 sierpnia 2017r. ...... spółki BEAULIEU POLsKA sp. ...... Plac Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa w dniu 26 września 2017r. ...... została wydana decyzja nr 199/2017 ...... o pozwoleniu na budowę nr 164/2017 z dnia 3 sierpnia 2017r. ...... budowę hali magazynowej wraz z częścią socjalno-biurową oraz towarzyszącą ...... strukturą techniczną i zagospodarowaniem ...... w miejscowości Kietrz, przy ul. ...... Kościuszki na działkach ewidencyjnych nr 1/5 i 1/6. ...... dotyczą rozwiązań architektonicznych i konstrukcyjnych oraz zagospodarowania terenu w ...... sie: zwiększenia powierzchni zabudowy ...... innych zmian w projekcie zagospodarowania terenu, w tym w szczególności: ...... utwardzeń, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, budowy dwóch zbiorników ...... w miejsce jednego, zmiany lokalizacji pompowni ...... zmiany lokalizacji sieci wewnętrznych. ...... informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy ...... starostwie Powiatowym w Głubczycach, ul. ...... Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce, wydział ...... sTAROsTY mgr inż. ...... Budownictwa i Architektury     ...
 • Ogłoszenie Starosty Głubczyckiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
  ... OGŁOsZENIE sTAROsTY GŁUBCZYCKIEGO o zamiarze ograniczenia ...... sposobu korzystania z nieruchomości o ...... stanie prawnym. ...... Działając na podstawie art. ...... 114 ust. ...... 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (t. ...... starosta Głubczycki, wykonujący zadanie z zakresu ...... stracji rządowej, informuje o zamiarze ...... szczęcia postępowania administracyjnego w ...... sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób ...... stania z nieruchomości położonej w ...... 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami. ...... Ograniczenie to ma polegać na udzieleniu spółce TAURON Dystrybucja spółka Akcyjna z ...... siedzibą w Krakowie zezwolenia na zakładanie i ...... na w/w nieruchomości przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji ...... elektrycznej w celu realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa linii ...... Przedmiotowa nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny. ......             Jeżeli w terminie ...... miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, do Wydziału Geodezji i ...... starostwa Powiatowego w Głubczycach, ul. ...... Kochanowskiego 15, parter pok. ...... (77) 405 36 84, nie zgłossię osoby, które wykażą, że przysługują im prawa ...... do przedmiotowej nieruchomości, nastąpi wszczęcie opisanego wyżej postępowania. ......   ...
 • Remont cząstkowy grysami i emulsja dróg powiatowych na terenie Powiatu Głubczyckiego wg lokalizacji i na zasadach określonych przez Zamawiającego
  ... cząstkowy grysami i emulsja dróg powiatowych na terenie Powiatu ...... wg lokalizacji i na zasadach określonych przez Zamawiającego ...
 • Budowę chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Pomorzowice
  ... chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Pomorzowice ...
 • Remont dróg powiatowych na terenie powiatu głubczyckiego masą bitumiczno-asfaltową na gorąco
  ... na terenie powiatu głubczyckiego masą bitumiczno-asfaltową na gorąco ...
 • wszczęcie poswtępowaniawodnoprawnego - nawodnienia Sucha Psina
  ...                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;      Głubczyce ...... ZAWIADOMIENIE O WsZCZĘCIU POsTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO     ...... sp;       ...... starosta Głubczycki, działając na podstawie ...... 61 § 4 ustawy z dnia 4 czerwca 1960 r. ...... Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. ...... 127 ust. ...... 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. ...... Prawo wodne / tekst jednolity Dz. ...... 1121 /    zawiadamia że na wniosek Pani Ewy ...... – Gospodarstwo Rolne, Dzielów 23, 48-120 Baborów zostało ...... szczęte postępowanie administracyjne  w ...... sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na ...... z utworów czwartorzędowych za pomocą studni wierconej - dla potrzeb nawodnień ...... studni wierconej zlokalizowanej na działce nr ...... obręb sucha Psina. ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ......             Równocześnie ...... o uprawnieniach stron wynikających z art. ...... 10 Ustawy Kpa do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o możliwości ...... składania uwag i wniosków w siedzibie ...... starostwa Powiatowego w Głubczycach ul. ...... Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce – pokój nr. ......   Niniejsze oświadczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez ...... szczenie w publicznie dostępnym wykazie danych ...... stronie BIP starostwa Powiatowego w Głubczycach : www. ...... przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń starostwa Powiatowego w Głubczycach oraz Urzędu ...... skiego w Baborowie. ......                ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;Z up. ...... sTAROsTY               ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    mgr inż. ...... Ewa sowińska              ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;     Wydziału Ochrony ...... ska i Rolnictw      ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       ...... nie zawiera podpisu             ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;     Podpis ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       ...