Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Głubczycach

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki wyszukiwania

Użyj wyszukiwarki zaawansowanej


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 5381 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1099

 • Pismo ogólne
 • Informacja z otwarcia ofert -Remont cząstkowy grysami i emulsją dróg powiatowych na terenie Powiatu Głubczyckiego wg lokalizacji i na zasadach określonych przez Zamawiającego
  ... z otwarcia ofert -Remont cząstkowy grysami i emulsją dróg powiatowych na terenie ...... Głubczyckiego wg lokalizacji i na zasadach określonych przez Zamawiającego. ......   ...
 • Starosta Głubczycki, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami  podaje do  publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy
  ... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ......   WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH ...... DZIERŻAWY   starosta Głubczycki, zgodnie z art. ...... 35 ust. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce  nieruchomościami  (jednolity  tekst  Dz. ...... sp; poz. ...... 65) podaje do  publicznej wiadomości wykaz nieruchomości ...... skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy. ......     Lp. ...... nieruchomości według   Powierzchnia w ha   ......     Położenie nieruchomości ......   Opis nieruchomości   ...... Wysokość czynszu dzierżawnego ( netto ) w zł. ......   Forma udostępnienia     ...... Księgi Wieczystej Ewidencji gruntów ......   1   ...... sp;        ......   arkusz  mapy   nr 5   ...... sp; nr  260     ...... sp;     grunty ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;   0,0800 ...... sp;     ...... szcz   Działka ...... w obrębie zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej wsi przy ul. ...... Wojska Polskiego. ...... sp; Działka stanowi obecnie teren zieleni. ...... Dojazd do działki ulicą Wojska Polskiego o nawierzchni asfaltowej,   ...... sp;        ...... sp;      o niewielkim ...... transportu samochodowego. ...... Kształt działki korzystny, regularny prostokąt, rzeźba terenu pozioma. ...... Uzbrojenie techniczne – wodociąg, sieć energetyczna, sieć telefoniczna. ...... Dzierżawca  działki nr 260 będzie zobowiązany do ...... przejazdu i przechodu przez działkę każdoczesnemu właścicielowi      ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp; i użytkownikowi działki nr 273/1. ...... Prawo to obejmuje pas działki     nr 260 o szerokości 3,00 metrów ...... sytuowany na wprost bramy wjazdowej do posesji ...... Pas ten przebiega w linii prostej od drogi publicznej ulicy Wojska ...... skiego do bramy wjazdowej do posesji położonej ...... działce              ...... sp;  nr 273/1. ......   1 540,00   stawka roczna   ...... sp;     ...... sp; dzierżawa na czas oznaczony do dnia ...... roku zawarta              ...... sp;        ...... sp; w trybie przetargu ustnego ......   2   ...... sp;        ......   arkusz  mapy  nr 5   ...... sp;   nr  273/2 ...... sp;        ...... grunty rolne zabudowane           ...... sp;       ......   0,4100       ...... szcz   Działka ...... w obrębie zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej wsi w sąsiedztwie ul. ...... Wojska Polskiego. ...... Dojazd do działki drogą transportu rolnego  o nawierzchni utwardzonej tłuczniem od ...... w kierunku Uciechowic, o nawierzchni asfaltowej. ...... Kształt działki korzystny, rzeźba terenu pozioma. ...... Uzbrojenie techniczne – wodociąg, sieć energetyczna. ...... Działka zabudowana budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 306 m2. ...... Określa sstopień zużycia technicznego budynku w ...... sokości 40 %. ...... Instalacje wewnętrzne  wymagają remontu bieżącego. ...... Pokrycie dachu             ...... sp;      z eternitu ...... wymiany, stolarka okienna przerdzewiała, drewniana do ...... bramy i drzwi stalowe z blachy płaskiej do konserwacji. ...... Na działce znajdują się pozostałości po zasiekach betonowych   ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;     na kiszonkę. ...... sp;   16 360,00 ...... sp; stawka roczna   ...... sp;     ...... sp; dzierżawa na czas oznaczony do dnia ...... roku zawarta              ...... sp;        ...... sp; w trybie przetargu ustnego ...... Przeznaczenie nieruchomości:     Dla przedmiotowego terenu nie ma ...... planu zagospodarowania przestrzennego. ...... Zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków    ...... sp; zagospodarowania przestrzennego Gminy ...... zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Kietrzu nr III/6/2014 z dnia 18 ......     -  teren działki nr 260, obręb Pilszcz ...... jest pod zabudowę mieszkaniową niskiej intensywności i usługową wsi – tereny ukształtowane, ......     -  teren działki nr 273/2, obręb Pilszcz ...... jest pod zabudowę mieszkaniową niskiej intensywności i usługową wsi – tereny projektowane. ...... sposób zagospodarowania nieruchomości zgodny z zapisem w ...... studium  uwarunkowań i kierunków ...... spodarowania przestrzennego Gminy Kietrz:  ...... sp;      -  ...... nr 260 - pod zabudowę mieszkaniową niskiej intensywności i usługową wsi,   ...... sp;   -  działka nr 273/2 - pod ...... mieszkaniową niskiej intensywności i usługową wsi. ...... Terminy wnoszenia opłat:     - czynsz dzierżawny płatny będzie ...... sięcznie z góry do 10 dnia każdego miesiąca. ...... Zasady aktualizacji opłat:      Czynsz dzierżawny może być ...... sowany corocznie o średnioroczny wskaźnik cen ...... i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy ...... sp;         ...... przez Prezesa Głównego Urzędu statystycznego. ...... Pierwsza indeksacja może nastąpić w roku następnym po roku, w którym zawarta zostanie ...... sp;     umowa ...... O zmianie wysokości czynszu dzierżawnego, wydzierżawiający zawiadamiać ...... Nowa stawka czynszu      dzierżawnego obowiązywać będzie od ...... siąca następującego po miesiącu otrzymania ...... dzierżawcę pisma zawiadamiającego o zmianie wysokości   ...... sp;   czynszu   ......            5. ...... Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od ...... i usług ( jednolity tekst Dz. ...... 106 ) do ustalonego w przetargu  czynszu dzierżawnego zostanie  ...... sp;podatek VAT  według  ...... sp;stawek. ...... dniu podania do publicznej wiadomości niniejszego   wykazu  stawka   ...... wynosi  23%. ...... Ogłoszenie o przetargu  podane  zostanie do publicznej wiadomości  po ...... terminu  podania do publicznej wiadomości ...... szego wykazu, na co      ...... sp;najmniej  30 dni  przed ...... sp;Wykaz podaje się do publicznej wiadomości ...... wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa Powiatowego w Głubczycach oraz  ...... sp;na stronie      ...... starostwa Powiatowego w Głubczycach i Wojewody ...... skiego na  okres 21 dni tj. ...... do dnia 16 marca  2020 roku. ......         ...
 • Informacja z otwarcia ofert - Remont cząstkowy grysami i emulsją dróg powiatowych na terenie Powiatu Głubczyckiego wg lokalizacji i na zasadach określonych przez Zamawiającego
  ... cząstkowy grysami i emulsją dróg powiatowych na terenie Powiatu ...... wg lokalizacji i na zasadach określonych przez Zamawiającego. ...
 • Informacja z otwarcia ofert - Remont cząstkowy grysami i emulsją dróg powiatowych na terenie Powiatu Głubczyckiego wg lokalizacji i na zasadach określonych przez Zamawiającego
  ... cząstkowy grysami i emulsją dróg powiatowych na terenie Powiatu ...... wg lokalizacji i na zasadach określonych przez Zamawiającego. ...
 • Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej
  ... 077/485 01 93 e-mail  sekretariat@muzeum. ...... Barbara Piechaczek – dyrektor muzeum     II. ...... sp; Cele i zadania wynikające ze statutu PMZG ...... Powiatu w Głubczycach), uzgodniony z Ministrem Kultury Dziedzictwa Narodowego ( ...... § 5 Celem Muzeum jest działalność określona w art. ...... 1 ust. ...... 1 ustawy z dnia 21 listopad 1996r. ...... § 6   Muzeum realizuje cele określone w § 5 ......   gromadzenie zabytków, ...... w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz ...... ich w sposób umożliwiający wykorzystanie w celach naukowych, zabezpieczanie i ...... serwację zabytków oraz  zabezpieczanie ...... stanowisk archeologicznych, a także innych ...... materialnej i przyrody, urządzanie wystaw, organizowanie i prowadzenie badań ...... spedycji naukowych oraz prac wykopaliskowych, ...... właściwych warunków zwiedzania Muzeum i korzystania ze zbiorów, prowadzenie działalności ...
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
  ... sp; Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ...... Raciborska 17 48-100 Głubczyce e-mail: ...... www:   https://pppglubczyce. ...... Dyrektor – mgr Iwona Kusznier     Zadania Poradni ...... sychologiczno-Pedagogicznej:   1) ...... edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, ...... mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania ...... sposobu rozwiązania tego problemu; 2) ...... oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej; - prowadzenie ...... młodzieży oraz ich rodzin; - udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym ...... psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w ...... kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu ...... ształcenia i kariery zawodowej; - ...... edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w ...... 3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję ...... szkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie ...... wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy w: a) rozpoznawaniu ...... rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w ...... ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u ...... klas I–III szkoły podstawowej, b) planowaniu i realizacji zadań ...... zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, c) ...... zainteresowań i uzdolnień uczniów; - współpraca z przedszkolami, szkołami i ...... w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy ...... sychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu ...... zajęć rewalidacyjno-wychowawczych; - współpraca, na pisemny wniosek dyrektora ...... szkola, szkoły lub placówki lub rodzica ...... niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia ...... sprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki ...... sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym ...... stujących technologie ...... rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo ...... ucznia niepełnosprawnego; - udzielanie nauczycielom, ...... grup wychowawczych lub specjalistom pomocy w rozwiązywaniu problemów ...... - podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów ...... edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców ...... nauczycieli; - udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia ...... i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, ...... grup wychowawczych i specjalistom; 4) organizowanie i prowadzenie ...... spomagania przedszkoli, szkół i placówek w ...... sie realizacji zadań dydaktycznych, ...... związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. ......     ...
 • wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w formie darowizny na rzecz Powiatu Głubczyckiego
 • Zapytanie radnej Bronisławy Pawlik dot. podcinki drzeww miejscowości Lubotyń
 • Zapytanie radnego Bartosza Rudzińskiego dot. strajków generalnych w szkołach w Polsce i w naszych ponadgimnazjalnych
 • Zapytanie radnego Bartosza Rudzińskiego dot. odnowionego centrum przesiadkowego i związanymi z jego otwarciem uroczystościami święcenia
 • Zapytanie radnego Bartosza Rudzińskiego dot. nauczania religiI i etyki w szkołach ponadgimnazjalnych
 • XVI sesja Rady Powiatu - 30.01.2020 r.
  ...   ...
 • 11 posiedzenie Komisji Rewizyjnej
  ... 08:00 Miejsce: sala konferencyjna nr 109, parter ...... posiedzenia Przyjęcie porządku obrad ...... protokołów z poprzednich Komisji Kontrola w Zespole szkół ...... ształcących w Głubczycach Wolne wnioski, ...... sprawy bieżące ...
 • Remont cząstkowy grysami i emulsją dróg powiatowych na terenie Powiatu Głubczyckiego wg lokalizacji i na zasadach określonych przez Zamawiającego
  ... cząstkowy grysami i emulsją dróg powiatowych na terenie Powiatu ...... wg lokalizacji i na zasadach określonych przez Zamawiającego. ...... Dokumentacja przetargowa znajduje się pod adresem : http://przetargi. ...... szeniaszczegoly. ...... spx? ...

Metryczka
 • podmiot udostępniający:
  Powiat Głubczycki
  odwiedzin: 81041
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Głubczycach
48-100 Głubczyce
ul. Kochanowskiego 15

Dane kontaktowe:

fax: 77 485 20 78
e-mail: starostwo@powiatglubczycki.pl
strona www: powiatglubczycki.pl