Wersja dla słabowidzących
Menu BIP

Przetarg nieograniczony - bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
o wartości
0 powyżej 60 000 EURO 1 poniżej 60 000 EURO

1) Zamawiający:
a) pełna nazwa zamawiającego:

Starostwo Powiatoweb) REGON: |_5__|_3__|_1__|_4__|_1__|_2__|_1__|_9__|__0_|___|___|___|___|___|

c) kod, miejscowość, województwo, powiat:

48 - 100 , Głubczyce , Opole , Głubczyce

d) ulica, nr domu, nr lokalu:

Kochanowskiego , 15 , ___________

e) internet: http:// www.powiatglubczycki.pl e-mail: starostwo@powiatglubczycki.pl

f) numer kierunkowy 077

tel. 485 – 20 - 78 faks 485 – 65 - 33

2) Ogłoszenie o planowanych zamówieniach publicznych dotyczące tego postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
Nr |___|___|___| rok wydania |___|___|___|___| poz. |___|___|___|___|___|___|
0 nie opublikowano ogłoszenia o planowanych zamówieniach publicznych

3) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

a) imię i nazwisko: Klaudia Zięba telefon: 485 – 20 – 78 w. 29

c) e-mail: starostwo@powiatglubczycki.pl

d) nr lokalu: 26

e) godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: |_8__|_0__| : |_0__|_0__| - |_1__|_4__| : |_0__|_0__|


4) Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych .

rodzaj zamówienia: 0 roboty budowlane 0 dostawy 1 usługi

0 Dopuszcza się składanie ofert częściowych, liczba zadań: ________

4a) Oznaczenie zadania : _______________

opis: ______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
miejsce realizacji zamówienia: teren powiatu.

0 dopuszcza się składanie ofert równoważnych 0 dopuszcza się składanie ofert wariantowych
warunki minimalne:
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________


CPV 45.45.30.00-7

5) Termin (okres) realizacji zamówienia:
31.12.2005r.
1- wymagany 0- pożądany

6) Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium:

w wysokości: 900,00 zł..

słownie: dziewięćset zł..

7) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

1 cena (koszt) 60 %

0 ocena techniczna (jakość) ______%

0 funkcjonalność ______%

0 koszty eksploatacji ______%

0 termin wykonania ______%

0 warunki gwarancji i serwisu _____ %

1 czas reakcji 40 %

0 inne:

_____%

____________________________________________________________ ______%

suma 100 %

8) 0 Środki finansowe na realizację zamówienia przyznane zostały na podstawie umowy międzynarodowej lub pochodzą ze środków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

Umowa: ___________________________________________________________________________________________________

9) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
a) formularz można odebrać osobiście w:

1 siedzibie zamawiającego, nr lokalu: 26

0 internet: http:/ mietekkulesza@wp.pl

0 innym miejscu:___________________________________________________________________________________________

lub za zaliczeniem pocztowym.

b) cena formularza: _____________________ zł

słownie: __________________________________________________________________________________________________ zł..

10) W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.22 i art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych z 29.01.2004 roku spełniający następujące warunki:

wg specyfikacji istotnych warunków zamówienia i warunków technicznych.

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

11) Miejsce i termin składania ofert:
a) miejsce składania:

1 siedziba zamawiającego (nr lokalu): 11

0 inne miejsce: _____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

b) w terminie do: |__2_|__0_|_0__|_5__| . |_0__|_2__| . |_0__|_1__| godz. |_1__|_0__| : |__0_|__0_|

12) Miejsce i termin otwarcia ofert:
a) miejsce otwarcia :

1 w siedzibie zamawiającego (nr lokalu): 24

0 w innym miejscu: __________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

b) termin: |_2__|_0__|_0__|__5_| . |_0__|_2__| . |_0__|__1_| godz. |_1__|_1__| : |_0__|_0__|