Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały Rady Powiatu V kadencja 2014-2018

PDFUchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Głubczycach.pdf
PDFUchwała Nr 2 w sprawie wyboru Starosty Głubczyckiego.pdf
PDFUchwała Nr 3 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Głubczycach.pdf
PDFUchwała Nr 4 w sprawie wyboru Wicestarosty Głubczyckiego.pdf
PDFUchwała Nr 5 w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu.pdf
PDFUchwała Nr 6 w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu.pdf
PDFUchwała Nr 7 w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu.pdf
PDFUchwała Nr 8 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.pdf
PDFUchwała Nr 9 w sprawie powołania Komisji Administracyjn-Budżetowej.pdf
PDFUchwała Nr 10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Głubczyckiego.pdf
PDFUchwała Nr 11 w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet radnych.pdf
PDFUchwała Nr 12 w sprawie upoważenienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do podpisywania delegacji Przewodniczącego Rady Powiatu.pdf
PDFUchwała Nr 13 w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2014 rok.pdf
PDFUchwała Nr 14 w sprawie zmiany Uchwały Nr 292 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej finansowanych przez Państwowy Fund.pdf
PDFUchwała Nr 15 w sprawie ustalenia Regulaminu okreslającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.pdf
PDFUchwała Nr 16 w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2014r..pdf
PDFUchwała Nr 17 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Głubczyckiego na 2015 rok.pdf
PDFUchwała Nr 18 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr 19 w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Głubczyckim na rok 2015.pdf
PDFUchwała Nr 2 w sprawie wyboru Starosty Głubczyckiego.pdf
PDFUchwała Nr 20 w sprawie udzielenia dotacji celowej w zakresie ograniczenia niskiej emisji.pdf
PDFUchwała Nr 21 w sprawie przyjęcia zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2015r..pdf
PDFUchwała Nr 22 w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ w Głubczycach.pdf
PDFUchwała Nr 23 w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego.pdf
PDFUchwała Nr 24 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.pdf
PDFUchwała Nr 25 w sprawie powołania Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej.pdf
PDFUchwała Nr 26 w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.pdf
PDFUchwała Nr 27 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.pdf
PDFUchwała Nr 28 w sprawie zmiany statutu SP ZOZ w Głubczycach.pdf
PDFOpinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2015r..pdf
PDFOpinia RIO o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Głubczyckiego.pdf
PDFUchwała Nr 29 w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2015 rok.pdf
PDFUchwała Nr 30 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr 31 w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Nysa.pdf
PDFUchwała Nr 32 w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.pdf
PDFUchwała Nr 33 w sprawie zmiany uchwały nr III-22-2014 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ.pdf
PDFUchwała Nr 34 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Administracyjno-Budżetowej na 2015 rok.pdf
PDFUchwała Nr 35 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego na 2015 rok.pdf
PDFUchwała Nr 36 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej na 2015 rok.pdf
PDFUchwała Nr 37 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2015 rok.pdf
PDFUchwała Nr 38 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Głubczycach na 2015 rok.pdf
PDFUchwała Nr 39 w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2015 rok.pdf
PDFUchwała Nr 40 w sprawie wiloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr 41 w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej finansowanych przez PFRON.pdf
PDFUchwała Nr 42 w sprawie powierzenia Gminie Branice prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XV Festiwalu Kultury Powiatowej.pdf
PDFUchwała Nr 43 w sprawie powierzenia w roku 2015 Gminie Głubczyce prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury powiatu dotyczącego prowadzenia biblioteki powiatowej.pdf
PDFUchwała Nr 44 w sprawie zmiany budżedu powiatu głubczyckiego na 2015 rok.pdf
PDFUchwała Nr 45 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.pdf
PDFUchwała Nr 46 w sprawie zmiany Uchwały Nr 22 w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ w Głubczycach.pdf
PDFUchwała Nr 47 w sprawie przyjęcia lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Głubczycki poprzez dofinansowanie kosztów przejazdu do szkoły.pdf
PDFUchwała Nr 48 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej OO. Karmelitów p.w. Narodzenia NMP w Baborowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,.pdf
PDFUchwała Nr 49 w sprawie udzielenia dotacji Rzymsko-Katolickiej Parafii p.w. św. Marcina w Gołuszowicach.pdf
PDFUchwała Nr 50 w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowe.pdf
PDFUchwała Nr 51 w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie utworzenia na terenie województwa opolskiego bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego”..pdf
PDFUchwała Nr 52 w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2015 rok.pdf
PDFUchwała Nr 53 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr 54 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Branice.pdf
PDFUchwała Nr 55 w sprawie wystapienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o uzgodnienie zmian w treści statutu Muzeum.pdf
PDFUchwała Nr 56 w sprawie ustalenia na rok 2015 wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia.pdf
PDFUchwała Nr 57 w sprawie zmiany uchwały Nr 216 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „ Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji.pdf
PDFUchwała Nr 58 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu głubczyckiego za 2014 rok.pdf
PDFUchwała Nr 59 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Głubczycach z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok.pdf
PDFUchwała Nr 60 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach za 2014 r..pdf
PDFUchwała Nr 61 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej w Głubczycach za 2014 r..pdf
PDFUchwała Nr 62 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Głubczyckiego za 2014 rok.pdf
PDFUchwała Nr 63 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf
PDFUchwała Nr 64 w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2015 rok.pdf
PDFUchwała Nr 65 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr 66 w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2015 rok.pdf
PDFUchwała Nr 67 w sprawie zmiany uchwały nr 41 w sprawie podziału środków na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez PFRON.pdf
PDFUchwała Nr 68 w sprawie uchwalenia Programu rozwoju pieczy zastepczej w Powiecie Głubczyckim na lata 2015-2017.pdf
PDFUchwała Nr 69 w sprawie nawiązania współpracy z Rejonem Nadwórniańskim obwodu Iwanofrankowskiego.pdf
PDFUchwała Nr 70 w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2015 rok.pdf
PDFUchwała Nr 71 w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2015 rok.pdf
PDFUchwała Nr 72 w sprawie wyrażenia intencji uwzględnienia w uchwale budżetowej na 2016 rok wydatku na udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania ul. Mickiewicza w Głubczycach.pdf
PDFUchwała Nr 73 w sprawie wyrażenia intencji uwzględnienia w uchwale budżetowej na 2016 rok wydatku na udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania ul. Sudecka, Karpacka, Świętokrzyska w Głubczycach.pdf
PDFUchwała Nr 74 w sprawie wyrażenia intencji uwzględnienia w uchwale budżetowej na 2016 rok wydatku na udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania ul. Rzemieslników i ul. 40 lecia w Baborowie.pdf
PDFUchwała Nr 75 w sprawie wyrażenia intencji uwzględnienia w uchwale budżetowej na 2016 rok wydatku na udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania ul. Kwiatowa w Kietrzu.pdf
PDFUchwała Nr 76 w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie Powiatu Głubczyckiego do uczestnictwa w projecie pn. E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr 77 w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2015 rok.pdf
PDFUchwała Nr 78 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr 79 w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2015 rok SP ZOZ w Głubczycach.pdf
PDFUchwała Nr 80 w sprawie załatwienia skargi z dnia 10 sierpnia 2015r. na działalność Zarządu Powiatu w Głubczycach.pdf
PDFOpinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej.pdf
PDFOpinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.pdf
PDFOpinia RIO w sprawie przedłozonego projektu uchwały budżetowej powiatu na 2016r..pdf
PDFUchwała nr 81 w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2015 rok.pdf
PDFUchwała nr 82 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Głubczyckiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała nr 83 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała nr 84 w sprawie zmiany uchwały z dnia 26.02.2013r. nr 216 w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu.pdf
PDFUchwała nr 85 w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Nysa.pdf
PDFUchwała nr 86 w sprawie utworzenia stowarzyszenia j.s.t pod nazwą Subregion Południowy.pdf
PDFUchwała nr 87 w sprawie zmiany uchwały nr 41 z dnia 18.03.2015r. w sprawie podziału środków PFRON.pdf
PDFUchwała nr 88 w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych w Powiecie Głubczyckim na rok 2016.pdf
PDFUchwała nr 89 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych.pdf
PDFUchwała nr 90 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość przyznawania dodatków dla nauczycieli.pdf
PDFUchwała nr 91 w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2016r..pdf
PDFUchwała nr 92 w sprawie zmiany uchwały nr 22 z dnia 19.12.2014r. w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ w Głubczycach.pdf
PDFUchwała nr 93 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.pdf
PDFUchwała nr 94 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na rok 2016.pdf
PDFUchwała nr 95 w sprawie poparcia Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego o współfinansowanie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach.pdf


PDFUchwała Nr 96 w sprawie zmian w budżecie powiatu głubczyckiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała Nr 97 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr 98 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Administracyjno Budżetowej na 2016 rok.pdf
PDFUchwała Nr 99 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała Nr 100 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej na 2016 rok.pdf
PDFUchwała Nr 101 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2016 rok.pdf
PDFUchwała Nr 102 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu na 2016 rok.pdf
PDFUchwała Nr 103 w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Branice.pdf
PDFUchwała Nr 104 w sprawie zmian w budżecie powiatu głubczyckiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała Nr 105 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr 106 w sprawie powierzenia w roku 2016 Gminie Głubczyce prowadzenie biblioteki powiatowej.pdf
PDFUchwała Nr 107 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonwalnego Partnerstwo Nyskie.pdf
PDFUchwała Nr 109 w sprawie przyjęcia Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonowalnego Partnerstwo Nyskie.pdf
PDFUchwała Nr 108 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie.pdf
PDFUchwała Nr 110 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie.pdf
PDFUchwała Nr 111 w sprawie przyjęcia Koncepcji zintyegrowanego transportu publicznego dla Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie.pdf
PDFUchwała Nr 113 w sprawie powierzenia Gminie Kietrz organizacja XVI Festiwalu Kultury Powiatowej.pdf
PDFUchwała Nr 112 w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała Nr 114 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. ograniczenie antoporesji.pdf
PDFUchwała Nr 115 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Głubczyckiego.pdf
PDFUchwała Nr 116 w sprawie podziału środków PFRON.pdf
PDFUchwała Nr 117 w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2016 rok.pdf

PDFUchwała Nr 118 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr 119 w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Prudnik.pdf
PDFUchwała Nr 120 w sprawie zmiany Uchwały nr 88 w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Głubczyckim na rok 2016.pdf
PDFUchwała Nr 121 w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała Nr 122 w sprawie powierzenia Gminie Branice prowadzenia zadania publicznego z zakresu tryzmania zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych.pdf
PDFUchwała Nr 123 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej OO. Karmelitów p.w. Narodzenia NMP w Baborowie na prace konserwatroskie.pdf
PDFUchwała Nr 124 w sprawie udzielenia dotacji Rzymsko-Katolickiej Parafii Podwyższenia Św. Krzyża w Bogdanowicach na prace konserwatorskie.pdf
PDFUchwała Nr 125 w sprawie udzielenia dotacji Klasztori Zakonu Braci Mniejszych w Głubczycach na oprace konserwatorskie.pdf
PDFUchwała Nr 126 w sprawie udzielenia dotacji Rzymskokatolickiej Parafii Trójcy Świętej w Opawicy na prace konserwatorskie.pdf
PDFUchwała Nr 127 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu głubczyckiego za 2015 rok.pdf
PDFUchwała Nr 128 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Głubczyach z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok.pdf
PDFUchwała Nr 129 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Głubczyach za 2015r..pdf
PDFUchwała Nr 130 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej w Głubczycach za 2015 r..pdf
PDFUchwała Nr 131 w sprawie zatsiwedzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Głubczyckiego za 2015 rok.pdf
PDFUchwała Nr 132 w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała Nr 133 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr 134 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.pdf
PDFUchwała Nr 135 w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalalność Starosty Głubczyckiego.pdf
PDFUchwała Nr 136 w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Baborów z przeznaczeniem na remont dróg.pdf
PDFUchwała Nr 137 w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Głubczyce z przeznaczeniem na remont dróg.pdf
PDFUchwała Nr 138 w sprawie odwołania członka Rady Społecznej SP ZOZ w Głubczycach.pdf
PDFUchwała Nr 139 w sprawie zmiany w budżecie powiatu głubczyckiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała Nr 140 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr 139 w sprawie zmiany w budżecie powiatu głubczyckiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała Nr 140 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr 141 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa Zintegrowany Transport Subregionu Południowego.pdf
PDFUchwała Nr 142 w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Nyskiemu.pdf
PDFUchwała Nr 143 w sprawie zmiany w budżecie powiatu głubczyckiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała Nr 144 w sprawie wyrażenia intencji uwzględnienie w uchwale budżetowej przebudowa drogi Sobieskiego, Jana Pawła, Plebiscytowej, Moniuszki w Głubczycach.pdf
PDFUchwała Nr 145 w sprawie wyrażenia intencji uwzględnienie w uchwale budżetowej przebudowa drogi Św Jana w Grobnikach.pdf
PDFUchwała Nr 146 w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała Nr 147 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr 148 w sprawie zmiany uchwały nr 116 w sprawie podziału środków PFRON.pdf
PDFUchwała Nr 149 w sprawie zgoy na ustanowienie hipoteki na nieruchomości w celu zabezpieczenia kredytu obrotowego dla SP ZOZ.pdf
PDFUchwała Nr 150 w sprawie powołania członka Rady Społęcznej SP ZOZ w Głubczycach.pdf
PDFUchwała Nr 151 w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała Nr 152 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr 153 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf
PDFUchwała Nr 154 w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2016 rok SP ZOZ w Głubczycach.pdf
PDFUchwała Nr 155 w sprawie zmiany Uchwały Nr 116 w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez PFRON.pdf
PDFUchwała Nr 156 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Głubczyckiego na lata 2016-2020 wraz z perspektywą na lata 2021-2024.pdf
PDFUchwała Nr 157 w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2016 r.pdf
PDFUchwała Nr 158 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr 159 w sprawie zmiany uchwały nr 116 w sprawie podziału środków PFRON.pdf
PDFUchwała Nr 160 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków.pdf
PDFUchwała Nr 161 w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2016 rok.pdf
PDFUchwała Nr 162 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Głubczyckiego na 2017 rok.pdf
PDFUchwała Nr 163 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr 164 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Głubczyckiego na zakup i montaż pomp ciepła.pdf
PDFUchwała Nr 165 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Głubczyckiego na wykonanie zadania służacego ograniczeniu niskiej emisji.pdf
PDFUchwała Nr 166 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Głubczyckiego dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i.pdf

PDFUchwała Nr 167 w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych w Powiecie Głubczyckim na rok 2017.pdf
PDFUchwała Nr 168 w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2017 r..pdf
PDFUchwała Nr 169 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojadów na rok 2017.pdf
PDFUchwała Nr 170 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.pdf
PDFUchwała Nr 171 w sprawie skargi na Starostę Głubczyckiego dotyczącej przewlekłości postepowania w sprawie zakrycia rowu przydrożnego w m.Pomorzowice.pdf
PDFUchwała Nr 172 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. Termomodernizacja obiketów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego.pdf
PDFUchwała Nr 173 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie realizacji zadania dla projektu pn. E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych.pdf
PDFOpinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Głubczyckiego na 2017 r..pdf
PDFOpinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Głubczyckiego.pdf
PDFOpinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Głubczyckiego na 2017 r..pdf
PDFUchwała Nr 174 w sprawie zmiany Uchwały Nr 162 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Głubczyckiego na 2017 rok.pdf
PDFUchwała Nr 175 w sprawie zmiany Uchwały nr 163 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFOpinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Głubczyckiego.pdf
PDFOpinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Powiatu Głbczyckiego na 2017 r..pdf
PDFUchwała Nr 176 w sprawe wyrażenia intencji udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Kietrz z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.pdf
PDFUchwała Nr 177 w sprawie zmiany uchwały Nr 11 Rady.pdf
PDFUchwała Nr 178 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i sepcjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.pdf
PDFUchwała Nr 179 w sprawie powierzenia w roku 2017 Gminie Głubczyce prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury powiatu dotyczącego prowadzenia biblioteki powiatowej.pdf
PDFUchwała Nr 180 w sprawie zmiany uchwały o rozkładzie godzin pracy aptek.pdf
PDFUchwała Nr 181 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet radnych.pdf
PDFUchwała Nr 182 w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Głubczyckiego.pdf
PDFUchwała Nr 183 w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2017 r..pdf
PDFUchwała Nr 184 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr 185 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości w celu zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach.pdf
PDFUchwała Nr 186 w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.pdf
PDFUchwała Nr 187 przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Głubczyckim na lata 2017 – 2022”.pdf
PDFUchwała Nr 188 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia katalogu rzeczowego urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności, jakie mogą być objęte dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób.pdf
PDFUchwała Nr 189 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Głubc.pdf
PDFUchwała Nr 190 w sprawie powierzenia Gminie Głubczyce prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji XVII Festiwalu Kultury Powiatowej.pdf
PDFUchwała Nr 191 w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Głubczyckiego.pdf
PDFUchwała Nr 192 w sprawie planu pracy Komisji Administracyjno-Budżetowej na 2017 r.pdf
PDFUchwała Nr 193 w sprawie planu pracy Komisji Oswiaty, Kultury i Sportu na 2017 r.pdf
PDFUchwała Nr 194 w sprawie planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Spolecynej na 2017 r.pdf
PDFUchwała Nr 195 w sprawie planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego na 2017 r..pdf
PDFUchwała Nr 196 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu na 2017 r..pdf
PDFUchwała Nr 198 w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2017 r.pdf
PDFUchwała Nr 199 w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowy.pdf
PDFUchwała Nr 200 w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet radnych (1).pdf
PDFUchwała Nr 201 w sprawie poparcia Rezolucji Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie ograniczenia praw i rzeczywistej zdolności wspólnot lokalnych do regulowania i zarządzania istotną częścią spraw publicznych.pdf
PDFUchwała Nr 203 w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2017 rok.pdf
PDFUchwała Nr 204 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr 205 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu głubczyckiego za 2016 rok.pdf
PDFUchwała Nr 206 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Głubczycach z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok.pdf
PDFUchwała Nr 207 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Głubczycach za 2016 r..pdf
PDFUchwała Nr 208 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Głubczyckiego za 2016 rok.pdf
PDFUchwała Nr 209 w sprawie emisji obligacji komunalnych powiatu głubczyckiego.pdf
PDFUchwała Nr 210 w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Branice na budowę kanalizacji sanitarnej.pdf
PDFUchwała Nr 211 w sprawie dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej OO. Karmelitów p.w. Narodzenia NMP w Baborowie na prace konserwatorskie, restauratoskie lub roboty budowlane.pdf
PDFUchwała Nr 212 w sprawie zmany Uchwały Nr 174 z 2001r. Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie uchwalenia regulaminu wyróżnienia Statuetką Głubczyckiego Lwa.pdf
PDFUchwała Nr 213 w sprawie zmiany Uchwały Nr 167 w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Głubczyckim na rok 2017.pdf
PDFUchwała Nr 214 w sprawie zmiany w budżecie powiatu głubczyckiego na 2017 rok.pdf
PDFUchwała Nr 215 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr 216 w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Sierakowice.pdf
PDFUchwała Nr 217 w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2017 rok.pdf
PDFUchwała Nr 218 w sprawie zmiany wieloletnie prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr 219 w sprawie zmiany Uchwały nr 186 w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowe i społecznej, finansowanych przez PFRON.pdf
PDFUchwąła Nr 220 w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.pdf
PDFUchwała Nr 221 w sprawie skargi na działalność PCPR dotyczącej braku wsparcie finansowego niezawodowej rodziny zastepczej.pdf
PDFUchwała Nr 222 pozbawienia kategorii drogi powiatowej i zalieczenia jej do kategorii drogi gminnej.pdf
PDFUchwała Nr 223 w sprawie powierzenia Gminie Branice prowadzenia zadania publicznego z zakresu budowy przejścia dla pieszych na ul. Szpitalnej w Branicach.pdf
PDFUchwała Nr 224 w sprawie zmiany uchwały 210 w sprawie pomocy finansowej Gminie Branice na realizację zadania Budowa kanalizacji sanitarnej.pdf
PDFUchwała Nr 225 w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Branice z przeznaczeniem na zadanie Budowa drogi dojazdowej Wysoka-Jakubowice.pdf
PDFUchwała Nr 226 w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2017 rok.pdf
PDFUchwała Nr 227 w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz za 2018 rok SP ZOZ w Głubczycach.pdf
PDFUchwała Nr 228 w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2017 rok.pdf
PDFUchwała Nr 229 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr 230 w sprawie zmiany Uchwały Nr 209 w sprawie emisji obligacji komunalnych powiatu głubczyckiego.pdf
PDFUchwała Nr 231 w sprawie zmiany Uchwały Nr 186 w sprawie podziału środków PFRON.pdf
PDFUchwała Nr 232 w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie zadania inwestycyjnego w zakresie ochrony powietrza, poprzez wymianę źródeł ciepła.pdf
PDFUchwała Nr 233 w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie zadania inwestycyjnego w zakresie ochrony powietrza, poprzez zakup i montaż pomp ciepła.pdf
PDFUchwała Nr 234 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Głubczycach wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głubczycach.pdf
PDFUchwała Nr 235 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Głubczycach wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głubczycach.pdf
PDFUchwała Nr 236 w sprawie stwierdzenia przelształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Głubczycach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach - w Branżową Szkołę I Stopnia w Głubczycach.pdf
PDFUchwała Nr 237 w sprawie zmiany Uchwały Nr 227 w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz za 2018 rok SP ZOZ w Głubczycach.pdf
PDFUxhwała Nr 238 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdów na rok 2018.pdf
PDFUchwała Nr 239 w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Głubczyckim na rok 2018.pdf
PDFUchwałą Nr 240 w sprawie zmiany Uchwały Nr 234 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Głubczycach wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głubczycach.pdf
PDFUchwała Nr 241 w sprawie zmiany Uchwały Nr 235 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Głubczycach wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głubczycach.pdf
PDFUchwała Nr 242 w sprawie zmiany Uchwały Nr 236 w sprawie stwierdzenia przelształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Głubczycach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicz.pdf
PDFUchwała Nr 243 w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2017 rok.pdf
PDFUchwała Nr 244 w sprawie zmiany wieloletnej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr 245 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Głubczyckiego na 2018 rok.pdf
PDFUchwała Nr 246 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr 247 w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej należacych do właściwości Wojewody Opolskiego związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 r.pdf
PDFUchwała Nr 248 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.pdf
PDFUchwała Nr 249 w sprawie skargi na brak działań ze strony Starosty Głubczyckiego w sprawie nieprawidłowego drogi powiatowej w miejscowości Gołuszowice.pdf
PDFUchwała Nr 250 w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie zobowiązań Powiatu poprzez przejęcie zobowiązań.pdf
PDFOpinia RIO o przedłużonym projekcie uchwały o wieloletniej prognizie finansowej Powiatu Głubczyckiego.pdf
PDFOpinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetrowej Powiatu Głubczyckiego na 2018 rok.pdf
PDFOpinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Głubczyckiego na 2018 rok.pdf
PDFOpinia o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej.pdf
PDFOpinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu.pdf
PDFUchwała Nr 251 w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2018 rok.pdf
PDFUchwała Nr 252 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości w celu zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym zacięgniętego przez SP ZOZ.pdf
PDFUchwała Nr 253 w sprawie likwidacji II Liceum Profrilowanego, Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego, Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzących w skłąd Zespołu Szkół Mechanicznych.pdf
PDFUchwała Nr 254 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu głubczyckiego oraz trybu przeprowadzaniua kontroli ich pobrania i wykorzystania.pdf
PDFUchwała Nr 255 w sprawie powierzenia w roku 2018 Gminie Głubczyce prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury powiatu dotyczącego prowadzenia biblioteki powiatowej.pdf
PDFUchwała Nr 256 skargi na działalność Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach.pdf
PDFUchwała Nr 257 w sprawie skargi Stowarzyszenia Wspólnota Kresowa w Głubczycach na działalność Zarządu Powiatu w Głubczycach.pdf
PDFUchwała Nr 258 w sprawie planu pracy Komisji Administracyjno-Budżetowej na 2018 rok.pdf
PDFUchwała Nr 259 w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2018 rok.pdf
PDFUchwała Nr 260 w sprawie planu pracy Komsji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej na 2018 rok.pdf
PDFUchwała Nr 261 w sprawie planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego na 2018 rok.pdf
PDFUchwała Nr 262 w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Głubczycach na 2018 rok.pdf
PDFUchwała Nr 263 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr 264 w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas oznaczony.pdf
PDFUchwała Nr 265 w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi lub innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego.pdf
PDFUchwała Nr 266 w sprawie rozwiązania spółki pod firmą Szpital Powiatowy w Głubczycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Głubczycach.pdf
PDFUchwała Nr 267 w sprawie poparcia Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmniejszenia nierówności w dostępie do świadczeń zdrowotnych pomiędzy województwem opolskim a innymi regionami Polski.pdf
PDFUchwała Nr 268 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego finansowania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Głubczyckiego.pdf
_PDFUchwała Nr 269 w sprawie zmiany Uchwały Nr 239 w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 2018 r._pdf
_PDFUchwała Nr 270 w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych._pdf
_PDFUchwała Nr 271 w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2018 r._pdf
PDFUchwała Nr 272 w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego SP ZOZ w Głubczycach na lata 2018-2019.pdf
PDFUchwała Nr 273 w sprawie powołania Rady Muzeum przy Powiatowym Muzeum Ziemi Głubczyckiej w Głubczycach.pdf
PDFUchwała Nr 274 w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2018 rok.pdf
PDFUchwała Nr 275 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr 276 w sprawie przystąpienia Powiatu Głubczyckiego do realizacji projektu Bliżej rodziny i dziecka.pdf
PDFUchwała Nr 277 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Debrzycy na prace konserwatorkie, restauratorskie lub roboty budowlane.pdf
PDFUchwała Nr 278 w sprawie udzielenia dotacji Rzymskokatolickiej Parafii w Dzielowie na prace konserwatorkie, restauratorskie lub roboty budowlane.pdf
PDFUchwała Nr 279 w sprawie udzielenia dotacji Rzymskokatolickiej Parafii w Suchej Psinie na prace konserwatorkie, restauratorskie lub roboty budowlane.pdf
PDFUchwała Nr 280 w sprawie powierzenia Gminie Branice prowadzenia zadania publicznego z zakresu budowy chodnika w miejscowości Wysoka.pdf
PDFUchwała Nr 281 w sprawie zaopiniowania połączenia powiatów w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do sejmiku województwa opolskiego.pdf
PDFUchwała Nr 282 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu głubczyckiego za 2017 rok.pdf
PDFUchwała Nr 283 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Głubczycach z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok.pdf
PDFUchwała Nr 284 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Głubczycach za 2017 rok.pdf
PDFUchwała Nr 285 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Głubczyckiego za 2017 rok.pdf
PDFUchwała Nr 286 w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2018 rok.pdf
PDFUchwała Nr 287 w sprawie uchwalenia Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Głubczyckim na lata 2018 2020.pdf
PDFUchwała Nr 288 w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli.pdf
PDFUchwała Nr 289 w spr. likwidacji II LIceum Profilowanego, LO Uzupełniającego, Szkoły Policealnej dla Dorosłych, II LO dla Dorosłych w ZSM.pdf
PDFUchwała Nr 290 w sprawie powierzenia Gminie Baborów powierzenia XVIII Festiwalu Kultury Powiatowej.pdf
PDFUchwała Nr 291 w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2018 rok.pdf
PDFUchwała Nr 292 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr 293 w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu.pdf
PDFUchwała Nr 294 w sprawie zmiany zmiany uchwały 270 w sprawie podziału środków PFRON.pdf
PDFUchwała Nr 296 w sprawie powołania Skarbnika Powiatu.pdf
PDFUchwała Nr 295 w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2018 rok.pdf
PDFUchwała Nr 297 w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2018 rok.pdf
PDFUchwała Nr 298 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf
PDFUchwała Nr 301 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr 302 w sprawie nadania drodze wewnętrznej kategorii drogi powiatowej.pdf
PDFUchwała Nr 303 w sprawie ustalenie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznwania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego.pdf
PDFUchwała Nr 304 w sprawie skargi na działlaność dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach.pdf
PDFUchwała Nr 305 w sprawie zmiany w budżecie powiatu głubczyckiego na 2018 rok.pdf