Wersja dla słabowidzących
Menu BIP

Wszczęcie postępowania wodnoprawnego Chróstno z dnia 7.07.2015 r.

 

Nr OŚ.6341.14.2015

Głubczyce, dnia 7 lipca 2015 r.

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

         Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne/ tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 145 – z póź. zm. /

 

Starosta Głubczycki podaje do wiadomości

że na wniosek Pani Magdaleny Kucharskiej – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „DOMED” Sp. z o.o. Wrocław - działającej       z upoważnienia Zarządu Głubczyckich Wodociągów i Kanalizacji         Sp. z o.o. w Głubczycach  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków oczyszczonych na projektowanej oczyszczalni ścieków TURBOJET EP-80 w miejscowości Chróstno, obręb Braciszów gm.  Głubczyce za pośrednictwem zarurowanego odcinka rowu dn 400 do odbiornika – rowu melioracyjnego ( dz. nr 672/9 ) w km 1+860.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Starostwie Powiatowym w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15,       48-100 Głubczyce w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa ( pokój nr 304, 305 ) w godzinach pracy Urzędu.

 

Informacja do publicznej wiadomości