Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Biuro rzeczy znalezionych

STAROSTWO POWIATOWE W GŁUBCZYCACH

 

Wydział Ogólno-Organizacyjny 

PROCEDURA: Rzeczy Znalezione

 

OGÓLNY OPIS:  

1. Do Wydziału Ogólno - Organizacyjnego Starostwa Powiatowego przyjmowane są rzeczy znalezione   za wyjątkiem:

 • rzeczy znalezionych w budynkach publicznych, w pomieszczeniach otwartych dla publiczności oraz rzeczy znalezionych w środkach transportu publicznego – wówczas znalazca obowiązany jest oddać rzecz znalezioną do zarządcy budynku lub pomieszczenia bądź zarządcy środka transportu publicznego, który po upływie 3 dni przekazuje rzecz staroście, chyba że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru,
 • rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej; w przypadku odmowy przyjęcia rzeczy znalazca albo właściwy zarządca może postąpić z rzeczą według swojego uznania,
 • rzeczy, co do których istnieje domniemanie, że zostały porzucone z zamiarem wyzbycia się ich własności,
 • przypadku gdy przechowanie lub oddanie rzeczy przez znalazcę jest niemożliwe albo połączone  z niebezpieczeństwem pogorszenia się rzeczy, trudnościami lub znacznymi kosztami; wówczas znalazca może ograniczyć się do wskazania osobie uprawnionej do odbioru rzeczy, właściwemu staroście lub właściwemu zarządcy miejsca, w którym się znajduje.

 2. Kto znalazł rzecz zgubioną, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym osobę uprawnioną do odbioru rzeczy.Jeżeli znalazca nie zna osoby uprawnionej do jej odbioru, nie zna jej miejsca pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy starostę.

3.  Rzecz zostaje wydana pod warunkiem uprawdopodobnienia przez właściciela prawa do jej posiadania lub przedłożenia aktualnego pozwolenia jeśli posiadanie rzeczy tego wymaga.

4.    Znalazca może żądać znaleźnego w wysokości 10% wartości rzeczy.

5.    Koszty przechowywania i sprzedaży rzeczy oraz utrzymania jej w należytym stanie, a także koszty poszukiwań, do wysokości wartości rzeczy w dniu odbioru, obciążają uprawnionego do odbioru.

6.   Wydanie rzeczy następuje za okazaniem dowodu tożsamości uprawnionego do odbioru rzeczy i pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości kosztów obsługi i przechowywania rzeczy poniesionych przez starostę, o których mowa w pkt. 5.

7.  W przypadku gdy rzecz znaleziona nie została odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru w terminie określonym w art. 187 Kodeksu cywilnego, zawiadamia się o tym znalazcę oraz wzywa do odbioru w terminie, nie krótszym niż 2 tygodnie, z pouczeniem, że w przypadku nieodebrania rzeczy w tym terminie jej właścicielem stanie się starosta.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Przy oddawaniu rzeczy znalezionych: zawiadomienie o znalezieniu rzeczy (pisemne lub ustne).
 • Przy poszukiwaniu zagubionej rzeczy: zapytanie osoby poszukującej swojej rzeczy na temat rzeczy znalezionych (wniosek).
 • Przy wystąpieniu o wydanie rzeczy znalezionej
  1. pisemny wniosek o wydanie rzeczy znalezionej zawierający jej szczegółowy opis (cechy charakterystyczne, znaki szczególne), określenie miejsca zagubienia,
  2. dowód dokonania opłaty (jeśli przechowywanie rzeczy pociągnęło za sobą koszty),
  3. dowód tożsamości do wglądu przy odbiorze rzeczy.

 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

1.  złożyć osobiście w starostwie w godzinach jego pracy,

          2.  przesłać pocztą.

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

 

OPŁATY:

 • Wydanie znalezionej rzeczy związane jest z uiszczeniem opłaty. Dotyczy to głównie rzeczy  o wartości przekraczającej 5.000,- zł i związane jest z kosztami ogłoszenia w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim.
 • Termin wniesienia opłaty: przed wydaniem rzeczy.
 • Postępowanie w zakresie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz zapytania o rzecz znalezioną nie podlega opłacie.

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. W przypadku zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy do Starostwa wydawane jest poświadczenie - odpowiednio: przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy:

 • w terminie do 7 dni - przy kontakcie bezpośrednim.
 • w terminie do 14 dni - przy załatwianiu sprawy drogą pocztową.

2. Udzielanie informacji osobom poszukującym swoich rzeczy na temat rzeczy znalezionych    

    dokonywane jest:

 1. przy ustnym zapytaniu – w terminie do 7 dni,
 2. przy pisemnym zapytaniu - w terminie do 14 dni,
 3. wydawanie znalezionej rzeczy następuje w terminie uzgodnionym z osobą uprawnioną do jej odbioru.

3. W przypadku wydawania rzeczy znalezionych:

 1. termin do podjęcia rzeczy znalezionych wynosi 1 rok od dnia doręczenia wezwania osobie uprawnionej do odbioru (gdy znana jest osoba uprawniona do odbioru rzeczy),
 2. w razie niemożności wezwania - termin dla podjęcia rzeczy znalezionych wynosi 2 lata od dnia jej znalezienia (wezwania na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu umieszcza się na okres 1 roku od dnia znalezienia rzeczy i ogłasza w BIP).

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się urzędem osobiście lub telefonicznie: Starostwo Powiatowe w Głubczycach, Wydział Ogólno-Organizacyjny, pokój nr 308, II piętro; numer telefonu: (77) 405 36 65, (77) 405 36 60 wew.15; godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 16:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 15:00.

 

TRYB ODWOŁAWCZY :

Tryb odwoławczy nie występuje.

  

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. 2015r., poz. 397)
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006r., Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.).

 

INFORMACJE DODATKOWE :

Wykaz rzeczy znalezionych, znajduje w Wydziale Ogólno - Organizacyjnym w Starostwie Powiatowym w Głubczycach i na stronie internetowej pod adresem www.powiatglubczycki.pl, w zakładce biuro rzeczy znalezionych oraz na tablicy informacyjnej.

 

 

FORMULARZE

PDFZAWIADOMIENIA O ZNALEZIENIU RZECZY.pdf

PDFWNIOSEK O WYDANIE RZECZY ZNALEZIONEJ.pdf