Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nieodpłatna Pomoc Prawna

 

Frame 45.png

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w związku z obsługą nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

- na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO"), informujemy, że:

ADMINISTRATOR

DANYCH

OSOBOWYCH

Administratorami Pani/Pana danych osobowych są:

  1. Minister Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, nr tel. 22 52 12 888, adres e-mail: kontakt@ms.gov.pl – w zakresie prowadzenia centralnego systemu teleinformatycznego do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.
  2. Wojewoda Opolski  z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel. 77 45 24 125, email: bok@opole.uw.gov.pl – w zakresie realizowanych zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
  3. Starosta Głubczycki z siedzibą w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15, nr tel. 77 405 36 60, adres e-mail: - w zakresie  realizowanych zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, w tym danych osobowych zawartych w oświadczeniach składanych w celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

 

 

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Sprawiedliwości wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail; lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wojewoda Opolski wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail; iod@opole.uw.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Starosta Głubczycki wyznaczył inspektora ochrony danych, pana Andrzeja Pawłowicza, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail; lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z każdym z wymienionych inspektorów ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania.

 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Starostę Głubczyckiego jest realizacja ustawowych obowiązków Administratora oraz realizacja zadań w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Pani/Pana dane osobowe, w tym dane osobowe zawarte w oświadczeniach, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, przetwarzane będą w związku ze świadczeniem usług w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

ODBIORCY

DANYCH

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy publiczne oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym adwokaci i radcy prawni  realizujący zadanie publiczne na podstawie umów zawartych z Powiatem Głubczyckim.

Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski.                                                             

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w tym ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu;

  • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania danych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa nr tel. 22 531 03 00

 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI  LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych (imię, nazwisko, adres, PESEL lub numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość) oraz okazanie osobie upoważnionej do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokumentu stwierdzającego tożsamość jest obowiązkiem wynikającym z przepisów i warunkiem koniecznym do uzyskania pomocy wynikającym z przepisów prawa.

Wypełnienie przez osobę uprawnioną części B karty pomocy, w tym podanie numeru telefonu w celu zasięgnięcia dalszej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, jest dobrowolne.

INFORMACJA O PROFILOWANIU

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

PDFBIULETYN nr 4 2018 głubczyce.pdf (374,67KB)

W dniach 17 i 20 marca 2023 r. nie będzie możliwości telefonicznej rejestracji

na porady nieodpłatnej pomocy prawnej.

Za utrudnienia przepraszamy.

LISTA DYŻURÓW SPECJALISTYCZNYCH NPP https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54