Wersja dla słabowidzących
Menu BIP

wszczęcie postępowania Galon Paliwa ul. Wrocławska Głubczyce - odprowadzanie ścieków opadowych z terenu działek 272/2 i 272/3 do rowu mel. dz. 31 obręb Lwowiany

Głubczyce dnia 26 maja 2017 r.

OŚ.6341.13.2017

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO

 

         Starosta Głubczycki, działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 4 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 – z późn. zm./ oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne / tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 – z póżn.zm./   

Zawiadamia

że na wniosek Pana Stefana Jankowskiego, zam. Głubczyce ul. Żeromskiego 35 b, działającego z upoważnienia Pana Karola Galary – Galon Paliwa, ul. Wrocławska    48-100 Głubczyce, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych  z powierzchni szczelnych z terenu : Stacji Paliw (działka ewid. nr 272/2  obręb Lwowiany ) oraz myjni i stacji diagnostycznej (działka ewid. nr 272/3 obręb Lwowiany) do rowu melioracyjnego ( dz. ewid. nr 31 obręb Lwowiany ).

 

            Równocześnie informuję o uprawnieniach stron wynikających z art. 10 Ustawy Kpa do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce – pokój nr. 304 – 305 w godzinach pracy Urzędu.

 

Niniejsze oświadczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Głubczycach : www.bip.powiatglubczycki.pl, przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głubczycach oraz Urzędu Miejskiego w Głubczycach.