Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Starosty Głubczyckiego z dnia 27 czerwca 2017r. o wydaniu decyzji nr 1/D/2017 - rozbudowa i przebudowa dróg gminnych

AB.6740.6.2017

Głubczyce, dnia 27 czerwca 2017r.

OBWIESZCZENIE

STAROSTY GŁUBCZYCKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

Działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2031 wraz ze zmianami: Dz. U. z 2016   poz. 1250) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2016r., poz. 23 wraz ze zmianami: Dz. U. z 2016r., poz. 868, poz. 996, poz. 1579, poz. 2138)

podaję do wiadomości, iż

na wniosek Burmistrza Głubczyc z dnia 14.04.2017r. (data wpływu)

została wydana decyzja nr 1/D/2017 w dniu 27 czerwca 2017r.

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

dla zadania: rewitalizacja miasta Głubczyce – przebudowa z rozbudową dróg w ciągu ulicy Warszawskiej, Krętej i Marka wraz z przyległymi terenami”.

Zgodnie z wnioskiem planowana inwestycja realizowana będzie w jednostce ewidencyjnej Głubczyce – miasto, obrębie ewidencyjnym Głubczyce na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

 1. w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy dróg gminnych podlegających przebudowie; działki: nr 439/1, nr 459, nr 1303/3, nr 446/29, nr 456/1, nr 455/6, nr 455/1, nr 455/9, nr 452/3, nr 453/5, nr 453/4, gdzie działki: nr 456/1, nr 455/6, nr 455/1, nr 455/9, nr 452/3, nr 453/5, nr 453/4  objęte są jednocześnie zakresem rozbudowy i terenów niezbędnych dla obiektów budowlanych;
 2. w liniach rozgraniczających teren inwestycji mające stanowić pas drogowy dróg publicznych gminnych podlegające rozbudowie; działki: nr 446/2 i nr 457/30;
 3. w liniach rozgraniczających teren inwestycji mające stanowić pas drogowy dróg gminnych podlegające rozbudowie wraz z podziałem nieruchomości i przeniesieniem własności:

L.p.

Nr działki pierwotny

Nr działki po podziale, przeznaczonej pod inwestycję drogową

Nr działki po podziale, nie objętej inwestycją

 1.  

1303/10

1303/13

1303/14

 1.  

1303/4

1303/11

1303/12

 1.  

457/45

457/49

457/50

 1.  

455/7

455/10

455/11

 1.  

453/2

453/6

453/7

 

numery działek po podziale, przeznaczone pod inwestycję drogową przeznaczone są do włączenia do pasa drogowego dróg publicznych gminnych oraz planowane do przejęcia na rzecz Gminy Głubczyce;

 1. poza liniami rozgraniczającymi inwestycję, nie stanowiące i nie mające stanowić pasa drogowego, będące w zakresie inwestycji jako tereny niezbędne dla obiektów budowlanych; działki: nr 460/32 i nr 446/25.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany.

Zakres robót obejmuje:

 • przebudowę z rozbudową przedmiotowych dróg,
 • wykonanie oświetlenia ulicznego,
 • wykonanie odwodnienia dróg (wykonanie przykanalików oraz studni do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej).

Informujemy, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz załączonymi do niej materiałami  w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce, pokój nr 307; tel.: 77/4053676, fax.77/4856533 w godzinach pracy urzędu tj.: poniedziałki w godz. 730-1600 i piątki w godz. 730-1500, wtorki, środy i czwartki w godz. 730-1530 oraz złożyć odwołanie na ww. adres Urzędu w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które jednocześnie zostaje  podane  do  publicznej  wiadomości  na  tablicy ogłoszeń  w  Starostwie Powiatowym w Głubczycach, w Urzędzie Miejskim w Głubczycach, a także  w urzędowych  publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznych tych urzędów, a także w prasie lokalnej.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity. Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) zawiadomienie stron o wydanej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                            z up. Starosty

                                     mgr inż. Marceli Głogiewicz

                                          Kierownik Wydziału
                                       Budownictwa i Architektury

PDFObwieszczenie Starosty Głubczyckiego z dnia 27 czerwca 2017r. o wydaniu decyzji - rozbudowa i przebudowa dróg gminnych-sig.pdf