Starostwo Powiatowe w Głubczycach

Biuletyn Informacji Publicznej

wszczęcie postępowania - PHU "Podstawka"

Głubczyce dnia 7 sierpnia 2017 r.

 
   

     OŚ.6341.23.2017

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO

         Starosta Głubczycki, działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 4 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257/ oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne / tekst jednolity  Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 /   

zawiadamia

że na wniosek Pana Piotra Podstawka F.H.U. „PODSTAWKA” , Klisino 145, 48-100 Głubczyce zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na :

 1. Wykonanie urządzenia wodnego – studni chłonnej (lokalizacja :  dz. ewid. nr 184 obręb Klisino),
 2. Szczególne korzystanie z wód, polegające na odprowadzaniu podczyszczonych  w separatorze koalescencyjnym, zintegrowanym z osadnikiem, ścieków opadowych  i roztopowych z terenu punktu skupu złomu i metali kolorowych za pośrednictwem studni chłonnej do ziemi.

 

W związku z powyższym w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia Strony mają prawo przeglądać w Wydziale Ochrony Środowiska  i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Głubczycach ( pokój nr 304,305 ) akta sprawy, zgłaszać wnioski oraz sporządzać notatki i odpisy. 

            Równocześnie informuję o uprawnieniach stron wynikających z art. 10 Ustawy Kpa do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce – pokój nr. 304 – 305 w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze oświadczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczeniew publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Starostwa Powiatowegow Głubczycach : www.bip.powiatglubczycki.pl, przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głubczycach oraz Urzędu Miejskiego w Głubczycach

 

                                                                                                                                                                              Z up. STAROSTY

                                                                                                                                                                           mgr inż. Ewa Sowińska

                                                                                                                                                                                     Kierownik

                                                                                                                                                            Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

                                                                                                                                                                    Dokument nie zawiera podpisu

                                                                                                                                                                         Podpis elektroniczny                          

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  07-08-2017
  przez: Ewa Sowińska
 • opublikowano:
  07-08-2017 13:36
  przez: Ewa Sowińska
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Głubczycach
  odwiedzin: 1020
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Głubczycach
48-100 Głubczyce
ul. Kochanowskiego 15

Dane kontaktowe:

fax: 77 485 20 78
e-mail: starostwo@powiatglubczycki.pl
strona www: powiatglubczycki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×