Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Starosty Głubczyckiego z dnia 26 września 2017r. o wydaniu decyzji zmieniającej – budowa hali magazynowej wraz z częścią socjalno-biurową oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

AB.6740.2.45.2017

Głubczyce, dnia 26 września 2017r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 72, ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity, Dz. U. z 2017r., poz. 1405 wraz ze zmianami)

Starosta Głubczycki podaje do publicznej wiadomości, iż:

na wniosek z dnia 25 sierpnia 2017r.

spółki BEAULIEU POLSKA Sp. z o.o.

Plac Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa

w dniu 26 września 2017r. została wydana decyzja nr 199/2017

zmieniająca decyzję o pozwoleniu na budowę nr 164/2017 z dnia 3 sierpnia 2017r.

która zatwierdziła projekt budowlany i udzieliła pozwolenia na budowę

obejmującego

budowę hali magazynowej wraz z częścią socjalno-biurową oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

w miejscowości Kietrz, przy ul. Kościuszki na działkach ewidencyjnych nr 1/5 i 1/6.

Zamiany dotyczą rozwiązań architektonicznych i konstrukcyjnych oraz zagospodarowania terenu w zakresie:

  1. zwiększenia powierzchni zabudowy hali;
  2. innych zmian w projekcie zagospodarowania terenu, w tym w szczególności: zmiany utwardzeń, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, budowy dwóch zbiorników przeciwpożarowych w miejsce jednego, zmiany lokalizacji pompowni przeciwpożarowej, zmiany lokalizacji sieci wewnętrznych.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Starostwie Powiatowym w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce, wydział Architektury i Budownictwa, pokój 306 i 307, w godzinach pracy urzędu.

Z up. STAROSTY

mgr inż. Marceli Głogiewicz

Kierownik Wydziału

Budownictwa i Architektury

PDF10_Obwieszczenie Starosty Głubczyckiego z dnia 26.09.2017 - hala_prod_magazynowa_Kietrz_BIP-sig.pdf