Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Starosty Głubczyckiego z dnia 23 października 2017r. o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę – zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu na punkt skupu złomu i metali kolorowych.

AB.6740.5.30.2017

Głubczyce, dnia 23 października 2017r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 72, ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r., poz. 1405)

STAROSTA GŁUBCZYCKI PODAJE DO WIADOMOŚCI, IŻ:

na wniosek złożony, dnia 5 września 2017r.

przez Pana Piotra Podstawkę reprezentującego Firmę Handlowo-Usługową „PODSTAWKA”

48-100 Klisino 145

w dniu 20 października 2017r. została wydana decyzja nr 218/2017

zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę

dla inwestycji obejmującej: zmianę sposobu użytkowania istniejącego obiektu na punkt skupu złomu i metali kolorowych w miejscowości Klisino 145 przy ulicy - na działce ewidencyjnej nr 184.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Starostwie Powiatowym w Głubczycach,                     ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce, Wydział Budownictwa i Architektury, w godzinach pracy urzędu.

Z up. Starosty Głubczyckiego

mgr inż. Marceli Głogiewicz

Kierownik Wydziału Budownictwa i Architektury

PDFObwieszczenie Starosty Głubczyckiego z dnia 23 października 2017r. - zm_sp_uż_na_punkt_skupu_złomu-sig.pdf