Przejdź do treści strony WCAG

Sesja IV

Imienny wykaz głosowań radnych z IV sesji Rady Powiatu
 

Obrady rozpoczęto 28-02-2019 o godz. 15:07, a zakończono o godz. 18:36 tego samego dnia.

 

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

1. Jerzy Naszkiewicz

2. Bartosz Rudziński

3. Wojciech Bernacki

4. Maria Farasiewicz

5. Bogdan Kulik

6. Marian Podkówka

7. Artur Czechowicz

8. Irena Sapa

9. Bronisława Pawlik

10. Jan Jasion

11. Tadeusz Krupa

12. Benedykt Pospiszyl

13. Anita Juchno

14. Piotr Soczyński

 

1. Otwarcie obrad (15:07)

 

2. Przyjęcie porządku obrad (15:09)

 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (15:10)

 

4. Podjęcie uchwał w sprawach: (15:11)


Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok (15:13)

 

Nastąpiła zmiana quorum (15:13)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyli radni:

1. Leszek Bac

 

Wyniki imienne:

ZA(15): Bogdan Kulik, Marian Podkówka, Wojciech Bernacki, Benedykt Pospiszyl, Leszek Bac, Jerzy Naszkiewicz, Jan Jasion, Bronisława Pawlik, Anita Juchno, Artur Czechowicz, Bartosz Rudziński, Piotr Soczyński, Irena Sapa, Maria Farasiewicz, Tadeusz Krupa

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

 

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (15:15)

 

Wyniki imienne:

ZA(15): Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Leszek Bac, Benedykt Pospiszyl, Wojciech Bernacki, Tadeusz Krupa, Anita Juchno, Marian Podkówka, Irena Sapa, Jan Jasion, Bartosz Rudziński, Artur Czechowicz, Jerzy Naszkiewicz, Bronisława Pawlik, Maria Farasiewicz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

 

Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Klisinie (15:17)

 

Wyniki imienne:

ZA(15): Leszek Bac, Piotr Soczyński, Benedykt Pospiszyl, Bogdan Kulik, Irena Sapa, Tadeusz Krupa, Anita Juchno, Jan Jasion, Wojciech Bernacki, Bartosz Rudziński, Artur Czechowicz, Jerzy Naszkiewicz, Marian Podkówka, Bronisława Pawlik, Maria Farasiewicz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

 

Uchwała w sprawie powierzenia w roku 2019 Gminie Głubczyce prowadzenia zadania publicznego

z zakresu kultury powiatu dotyczącego prowadzenia biblioteki powiatowej (15:19)

 

Wyniki imienne:

ZA(15): Piotr Soczyński, Leszek Bac, Irena Sapa, Wojciech Bernacki, Bogdan Kulik, Benedykt Pospiszyl, Anita Juchno, Bronisława Pawlik, Maria Farasiewicz, Tadeusz Krupa, Jan Jasion, Marian Podkówka, Jerzy Naszkiewicz, Artur Czechowicz, Bartosz Rudziński

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

 

Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie na rok 2019 (15:23)

 

Nastąpiła zmiana quorum (15:22)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 16

Do sesji dołączyli radni:

1. Tomasz Ognisty

 

Wyniki imienne:

ZA(16): Piotr Soczyński, Leszek Bac, Anita Juchno, Artur Czechowicz, Tadeusz Krupa, Wojciech Bernacki, Jan Jasion, Jerzy Naszkiewicz, Bogdan Kulik, Maria Farasiewicz, Benedykt Pospiszyl, Marian Podkówka, Bartosz Rudziński, Irena Sapa, Bronisława Pawlik, Tomasz Ognisty

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach na lata 2018 – 2020 (15:54)


Nastąpiła zmiana quorum (15:49)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 17

Do sesji dołączyli radni:

1. Radosław Gorzko

 

 

 

 

Wyniki imienne:

ZA(17): Leszek Bac, Irena Sapa, Bronisława Pawlik, Benedykt Pospiszyl, Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Wojciech Bernacki, Tadeusz Krupa, Marian Podkówka, Maria Farasiewicz, Anita Juchno, Tomasz Ognisty, Jerzy Naszkiewicz, Bartosz Rudziński, Radosław Gorzko, Jan Jasion, Artur Czechowicz

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

 

Uchwała w sprawie skargi na działalność kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Głubczycach (16:29)

 

Nastąpiła zmiana quorum (16:10)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 16

Sesję opuścili radni:

1. Tadeusz Krupa

 

Wyniki imienne:

ZA(12):Marian Podkówka, Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Wojciech Bernacki, Irena Sapa, Anita Juchno, Jan Jasion, Radosław Gorzko, Bartosz Rudziński, Maria Farasiewicz, Bronisława Pawlik, Benedykt Pospiszyl

 

PRZECIW(1): Tomasz Ognisty

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3): Leszek Bac, Jerzy Naszkiewicz, Artur Czechowicz

BRAK GŁOSU(0):

 

Uchwała w sprawie skargi na działanie Starosty Głubczyckiego (16:40)

 

Wyniki imienne:

ZA(13): Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Wojciech Bernacki, Benedykt Pospiszyl, Jan Jasion, Bartosz Rudziński, Bronisława Pawlik, Irena Sapa, Radosław Gorzko, Marian Podkówka, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz, Anita Juchno

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3): Leszek Bac, Jerzy Naszkiewicz, Tomasz Ognisty

BRAK GŁOSU(0):

 

Uchwała w sprawie petycji mieszkańców sołectwa Tłustomosty (17:02)

 

Wyniki imienne:

ZA(15): Leszek Bac, Tomasz Ognisty, Irena Sapa, Piotr Soczyński, Wojciech Bernacki, Marian Podkówka, Radosław Gorzko, Bogdan Kulik, Artur Czechowicz, Bronisława Pawlik, Jerzy Naszkiewicz, Benedykt Pospiszyl, Jan Jasion, Anita Juchno, Maria Farasiewicz

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): Bartosz Rudziński

BRAK GŁOSU(0):

 

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/2018 z dnia 19 listopada 2018 r w sprawie powołania Komisji Administracyjno-Budżetowej (17:05)

 

 

Wyniki imienne:

ZA(16): Wojciech Bernacki, Piotr Soczyński, Benedykt Pospiszyl, Anita Juchno, Bogdan Kulik, Irena Sapa, Radosław Gorzko, Jan Jasion, Marian Podkówka, Bartosz Rudziński, Leszek Bac, Jerzy Naszkiewicz, Artur Czechowicz, Tomasz Ognisty, Bronisława Pawlik, Maria Farasiewicz

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

 

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego (17:08)

 

Wyniki imienne:

ZA(16): Leszek Bac, Bogdan Kulik, Irena Sapa, Wojciech Bernacki, Anita Juchno, Jerzy Naszkiewicz, Bronisława Pawlik, Marian Podkówka, Radosław Gorzko, Benedykt Pospiszyl, Bartosz Rudziński, Tomasz Ognisty, Jan Jasion, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz, Piotr Soczyński

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(0):

 

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr III/30/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Głubczyckiego (17:10)

 

Wyniki imienne:

ZA(15): Marian Podkówka, Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Irena Sapa, Jerzy Naszkiewicz, Wojciech Bernacki, Tomasz Ognisty, Jan Jasion, Bronisława Pawlik, Artur Czechowicz, Leszek Bac, Anita Juchno, Radosław Gorzko, Bartosz Rudziński, Maria Farasiewicz

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): Benedykt Pospiszyl

BRAK GŁOSU(0):

 

5. Informacja na temat działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Głubczycach. (17:11)

 

6. Przedstawienie sprawozdania o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Głubczycki. (17:40)

 

7. Rozpatrzenie sprawozdania Starosty Głubczyckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Głubczyckiego za 2018 rok. (17:41)

 

8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Głubczycach. (18:09)

 

9. Interpelacje i zapytania radnych. (18:15)

 

10. Wnioski i oświadczenia radnych. (18:23)

 

11. Zakończenie obrad. (18:36)

 

Zakończono sesję (18:36)