Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Głubczycach

Biuletyn Informacji Publicznej

III Sesja Rady Powiatu - 24.01.2019

Protokół Nr III/2019 z posiedzenia sesji Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r  
Obrady rozpoczęto 24-01-2019 o godz. 15:11, a zakończono o godz. 17:10 tego samego dnia. 
 
W posiedzeniu wzięło udział 15 członków: 1. Jerzy Naszkiewicz 2. Leszek Bac 3. Bartosz Rudziński 4. Wojciech Bernacki 5. Maria Farasiewicz 6. Bogdan Kulik 7. Marian Podkówka 8. Irena Sapa 9. Bronisława Pawlik 10. Radosław Gorzko 11. Jan Jasion 12. Tadeusz Krupa 13. Benedykt Pospiszyl 14. Anita Juchno 15. Piotr Soczyński 
 
1. Otwarcie obrad. (15:11) Przewodniczący Rady otworzył III sesję Rady Powiatu. Przywitała radnych powiatowych oraz wszystkich przybyłych na sesję. 
 
Radni uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego prezydenta Gdańska – Pawła Adamowicza. 
 
2. Przyjęcie porządku obrad. (15:12) 
 
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad i zwrócił się do radnych z zapytaniem czy  mają uwagi  i wnioski do przedstawionego porządku obrad.  
 
Radni nie zgłosili żadnych uwag. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynął wniosek Zarządu o rozszerzenie porządku sesji o dwie uchwały tj. - zmiany Uchwały Nr XXXIX/232/2017 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Głubczyckiego osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie ochrony powietrza, poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Powiatu Głubczyckiego, - ustalenia wysokości diet radnych. 
 
Wniosek został poddany pod głosowanie. Wynik głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 
 
 
W wyniku głosowania uchwały zostały wprowadzona do porządku obrad w podpunkcie  m oraz n. 
 
Przewodniczący Rady poddał cały porządek obrad pod głosowanie z uwzględnieniem w/w zmiany.  Wyniki głosowania: za – 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.  W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty przez Radę Powiatu i przedstawia się następująco:  1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad.  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Podjęcie uchwał w sprawach:  a) zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok, b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej, c) określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Głubczyckiego, d) określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty, e) powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Głubczycach, f) powołania Komisji skarg, wniosków i petycji, g) powołania członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Głubczyckiego, h) zatwierdzenia planu pracy Komisji Administracyjno-Budżetowej na 2019 rok, i) zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2019 rok, j) zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej na 2019 rok, k) zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego  2019 rok, l) zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Głubczycach, m) zmiany Uchwały Nr XXXIX/232/2017 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Głubczyckiego osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie ochrony powietrza, poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Powiatu Głubczyckiego, n) ustalenia wysokości diet radnych. 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Głubczycach. 6. Interpelacje i zapytania radnych. 7. Wnioski i oświadczenia radnych. 8. Zakończenie obrad. 
 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (15:16) 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z poprzedniej sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady.  Do protokołu zostały wniesione dwie poprawki:  - dodanie zapisu o uczeniu ofiar stanu wojennego minutą ciszy, - poprawa wyniku głosowania za wnioskiem radnego Rudzińskiego. 
Więcej  uwag nie zgłoszono. W związku z powyższym Przewodniczący poinformował,  że protokół został przyjęty przez Radę Powiatu z w/w poprawkami. 
5. Podjęcie uchwał w sprawach: (15:17) 
a) zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok, (15:17) 
Projekt uchwały zreferowała Skarbnik Powiatu. Poinformowała, że w § 1 zwiększa się przychody o kwotę 202.800,- z tytułu rozliczenia wolnych środków z lat ubiegłych. § 2 Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 202.800,- z tytułu:  - dotacji przeznaczonej na zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ-u – 90.000,- - zakupu i montażu kondensacyjnego kotła gazowego c.o. w PUP – 30.000,- - zwiększenia środków przeznaczonych na wymianę dotychczasowych źródeł ciepła c.o. na ekologiczne wypłacanych osobom fizycznym w formie dotacji – 82.800,- 
 
Radny Rudziński zwrócił się z pytaniem czy wolne środki w wysokości 202.000,-zł pochodzą z likwidacji Spółki Szpital Powiatowy. 
 
Skarbnik odpowiedziała, że reguła wolnych środków dotyczy rozliczenia w zakupie kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych powiatu głubczyckiego. w skład wolnych środków mogą również wchodzić niewykonane wydatki z poprzedniego roku bądź ponad planowane dochody. Jednym z takich ponad planowanych dochodów było rozliczenie środków z likwidowanej spółki i była to kwota 177.000,-zł. 
 
Radny Rudziński zwrócił się do Starosty z pytaniem co, oprócz kwoty 90.000,-zł na wydatki majątkowe dla SP ZOZ, planowane jest z pozostałych środków. 
 
Starosta odpowiedział, że z kwoty 90.000,-zł zostaną zakupione defibrylatory. Zakup tego sprzętu jest już w trakcie finalizacji. Natomiast ustalono wspólnie z dyrektorem SP ZOZ,  że druga część kwoty pozostanie w budżecie powiatu, który musi pokryć stratę SP ZOZ-u  w wysokości 1.200.000,-zł.  
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji: - Administracyjno-Budżetowej, - Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, - Oświaty, Kultury i Sportu, - Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego. 
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 
Głosowanie w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok (15:25) 
 
Wyniki imienne: ZA(15): Bogdan Kulik, Piotr Soczyński, Leszek Bac, Wojciech Bernacki, Jan Jasion, Anita Juchno, Tadeusz Krupa, Irena Sapa, Jerzy Naszkiewicz, Bartosz Rudziński, Radosław Gorzko, Maria Farasiewicz, Bronisława Pawlik, Benedykt Pospiszyl, Marian Podkówka 
Uchwała Nr III/28/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r. 
 
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej (15:27) 
Projekt uchwały zreferowała Skarbnik Powiatu. Poinformowała, że w wyniku zmiany  budżetu powiatu głubczyckiego zwiększeniu  ulegają przychody do kwoty 702.800,- oraz wydatki do wysokości 73.196.584,-. Powyższe zmiany uwzględniono w załączniku Nr 1 do uchwały i są niezbędne w celu realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie:  - przekazania dotacji dla SP ZOZ-u przeznaczonej na zakup sprzętu medycznego w wys. 90.000,- - zakupu i montażu kondensacyjnego kotła gazowego c.o. w PUP w wys. 30.000,- - przekazania dotacji osobom fizycznym przeznaczonych na wymianę dotychczasowych źródeł ciepła c.o. na ekologiczne w kwocie 82.800,-. 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji: - Administracyjno-Budżetowej, - Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, - Oświaty, Kultury i Sportu, - Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego. 
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 
Głosowanie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (15:29) 
Wyniki imienne: ZA(15): Bogdan Kulik, Leszek Bac, Piotr Soczyński, Anita Juchno, Wojciech Bernacki, Bronisława Pawlik, Benedykt Pospiszyl, Jerzy Naszkiewicz, Jan Jasion, Tadeusz Krupa, Maria Farasiewicz, Irena Sapa, Radosław Gorzko, Bartosz Rudziński, Marian Podkówka 
 
Uchwała Nr III/29/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r. 
 
c) określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Głubczyckiego (15:29) 
 
Projekt uchwały zreferowała Wicestarosta. Poinformowała, że zgodnie z art. 3 d ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym w przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla powiatu mogą być przeprowadzane na jego terytorium konsultacje  z mieszkańcami powiatu. W związku z powyższym niniejsza uchwała określa zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami na terenie Powiatu Głubczyckiego.  
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji: - Administracyjno-Budżetowej, - Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, - Oświaty, Kultury i Sportu, - Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego. 
 
Głosowanie w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji  z mieszkańcami Powiatu Głubczyckiego (15:32) 
 
Wyniki imienne: ZA(15): Bogdan Kulik, Anita Juchno, Piotr Soczyński, Benedykt Pospiszyl, Bronisława Pawlik, Bartosz Rudziński, Wojciech Bernacki, Jan Jasion, Leszek Bac, Radosław Gorzko, Tadeusz Krupa, Irena Sapa, Marian Podkówka, Maria Farasiewicz, Jerzy Naszkiewicz 
Uchwała Nr III/30/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r. 
d) określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty (15:32) 
 
Projekt uchwały zreferowała Wicestarosta. Poinformowała, że zgodnie z art. 42 a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym grupa mieszkańców powiatu, posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. W związku z tym Rada Powiatu  określa w niniejszej uchwale szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi jakim muszą odpowiadać składane projekty. 
 
Radny Rudziński zwrócił się z pytaniem jakie oprócz budżetu powiatu są inne sprawy, dla których obywatele nie mogą wnieść inicjatywy uchwałodawczej.  
 
Radca prawny odpowiedział, że jest sporo ustaw dotyczących wyłączności zarządu. Na chwilę obecną nie jest w stanie ich wszystkich wymienić ale może przygotować taki wykaz na następną sesję.  
 
Wicestarosta dodała, że w żadnych przepisach wykonawczych nie ma zapisu o innych sprawach, niż wyłączność zarządu, która nie jest określna w konkretnym katalogu.  
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji: - Administracyjno-Budżetowej, - Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, - Oświaty, Kultury i Sportu, - Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego. 
 
Głosowanie w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty (15:37) 
 
Wyniki imienne: ZA(15): Bogdan Kulik, Piotr Soczyński, Anita Juchno, Leszek Bac, Wojciech Bernacki, Benedykt Pospiszyl, Jan Jasion, Bronisława Pawlik, Tadeusz Krupa, Marian Podkówka, Maria Farasiewicz, Radosław Gorzko, Irena Sapa, Bartosz Rudziński, Jerzy Naszkiewicz 
 
Uchwała Nr III/31/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r. 
 
e) powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Głubczycach (15:37) 
 
Projekt uchwały zreferował Starosta Głubczycki. Poinformował, że w związku z powołaniem nowej Rady Powiatu istnieje konieczność powołania nowego składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach. Dodał, że w skład wchodzi przedstawiciel Wojewody, którego 
wskazał Wojewoda, Starosta oraz pozostali członkowie w tym ośmiu przedstawicieli wybranych przez Radę Powiatu w Głubczycach. Rada Powiatu wskazuje dwóch przedstawicieli spośród siebie. W związku z tym proponuje, aby przedstawicielami Rady zostali: - Anita Juchno – wyraziła zgodę, - Irena Sapa – wyraziła zgodę. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały z uwzględnieniem proponowanych kandydatur. 
 
Głosowanie w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach (15:40) 
 
Wyniki imienne: ZA(15): Bogdan Kulik, Benedykt Pospiszyl, Leszek Bac, Piotr Soczyński, Jan Jasion, Irena Sapa, Marian Podkówka, Wojciech Bernacki, Radosław Gorzko, Bronisława Pawlik, Anita Juchno, Maria Farasiewicz, Bartosz Rudziński, Tadeusz Krupa, Jerzy Naszkiewicz 
 
Uchwała Nr III/32/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r. 
 
f) powołania Komisji skarg, wniosków i petycji (15:41) 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że w związku z wejściem w życie statutu powiatu głubczyckiego istnieje konieczność powołania komisji skarg, wniosków i petycji. Prosi zatem o zgłaszanie kandydatów do pracy we wspomnianej komisji. 
 
Radna Pawlik zgłosiła Wojciecha Bernackiego – wyraził zgodę, Radna Sapa zgłosiła Bronisławę Pawlik – wyraziła zgodę, Radna Farasiewicz zgłosiła Jana Jasiona – wyraził zgodę, Radny Naszkiewicz zgłosił Mariana Podkówkę – wyraził zgodę. 
 
Głosowanie w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji (15:44) 
 
Wyniki imienne: ZA(15): Bogdan Kulik, Piotr Soczyński, Anita Juchno, Benedykt Pospiszyl, Wojciech Bernacki, Irena Sapa, Leszek Bac, Tadeusz Krupa, Bronisława Pawlik, Marian Podkówka, Jan Jasion, Bartosz Rudziński, Jerzy Naszkiewicz, Radosław Gorzko, Maria Farasiewicz 
 
W wyniku głosowania powołano komisję skarg, wniosków i petycji w następującym składzie: 1. Bernacki Wojciech, 2. Jasion Jan, 3. Pawlik Bronisława, 4. Podkówka Marian. 
Uchwała Nr III/33/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r. 
g) powołania członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Głubczyckiego (15:44) 
Projekt uchwały zreferowała Wicestarosta. Poinformowała, że Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego ma w swoim składzie dwóch przedstawicieli Rady Powiatu. W związku z tym, iż kadencja wspomnianej Rady 
Pożytku trwa do marca 2020 r istnieje konieczność powołania do składu dwóch radnych powiatu. 
 
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów do pracy w w/w Radzie.  
 
Wicestarosta zgłosiła radnego Pospiszyla – wyraził zgodę, Starosta zgłosił radnego Bernackiego – wyraził zgodę. 
Głosowanie w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Głubczyckiego (15:46) 
 
Wyniki imienne: ZA(15): Piotr Soczyński, Benedykt Pospiszyl, Bogdan Kulik, Leszek Bac, Irena Sapa, Jan Jasion, Bronisława Pawlik, Wojciech Bernacki, Bartosz Rudziński, Radosław Gorzko, Marian Podkówka, Anita Juchno, Jerzy Naszkiewicz, Maria Farasiewicz, Tadeusz Krupa 
W wyniku głosowania na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego powołano radnych: Benedykta Pospiszyla i Wojciecha Bernackiego.  
 
Uchwała Nr III/34/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r. 
h) zatwierdzenia planu pracy Komisji Administracyjno-Budżetowej na 2019 rok (15:47) 
 
Przewodniczący komisji odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Administracyjno-Budżetowej na 2019 r. 
Radni nie wnieśli żadnych uwag.  
Głosowanie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Administracyjno-Budżetowej na 2019 rok (15:49) 
 
Wyniki imienne: ZA(15): Bogdan Kulik, Piotr Soczyński, Anita Juchno, Benedykt Pospiszyl, Leszek Bac, Wojciech Bernacki, Tadeusz Krupa, Marian Podkówka, Bronisława Pawlik, Irena Sapa, Jerzy Naszkiewicz, Radosław Gorzko, Bartosz Rudziński, Jan Jasion, Maria Farasiewicz 
 
Uchwała Nr III/35/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r. 
 
i) zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2019 rok (15:49) 
 
Przewodniczący komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2019 r. 
Radni nie wnieśli żadnych uwag.  
Głosowanie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2019 rok (15:53) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(15): Bogdan Kulik, Piotr Soczyński, Wojciech Bernacki, Benedykt Pospiszyl, Anita Juchno, Bronisława Pawlik, Jan Jasion, Irena Sapa, Marian Podkówka, Radosław Gorzko, Tadeusz Krupa, Jerzy Naszkiewicz, Maria Farasiewicz, Leszek Bac, Bartosz Rudziński 
 
Uchwała Nr III/36/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r. 
 
 
j) zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej na 2019 rok (15:53) 
 
Przewodniczący komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej na 2019 r. 
Radni nie wnieśli żadnych uwag.  
Głosowanie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej na 2019 rok, (15:56) 
 
Wyniki imienne: ZA(15): Benedykt Pospiszyl, Anita Juchno, Marian Podkówka, Bogdan Kulik, Irena Sapa, Piotr Soczyński, Radosław Gorzko, Leszek Bac, Tadeusz Krupa, Wojciech Bernacki, Jerzy Naszkiewicz, Bartosz Rudziński, Jan Jasion, Bronisława Pawlik, Maria Farasiewicz 
 
Uchwała Nr III/37/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r. 
 
k) zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego  2019 rok (15:56) 
 
Przewodniczący komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego na 2019 r. 
Radni nie wnieśli żadnych uwag.  
Głosowanie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego 2019 rok (16:00) 
 
Wyniki imienne: ZA(15): Anita Juchno, Bogdan Kulik, Marian Podkówka, Wojciech Bernacki, Benedykt Pospiszyl, Irena Sapa, Leszek Bac, Bronisława Pawlik, Jerzy Naszkiewicz, Jan Jasion, Radosław Gorzko, Maria Farasiewicz, Tadeusz Krupa, Bartosz Rudziński, Piotr Soczyński 
 
Uchwała Nr III/38/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r. 
 
l) zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Głubczycach (16:00) 
 
Przewodniczący Rady przedstawił projekt planu pracy Rady Powiatu na 2019 r. 
Radni nie wnieśli żadnych uwag. 
Głosowanie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Głubczycach (16:03) 

 Wyniki imienne: ZA(15): Bogdan Kulik, Wojciech Bernacki, Marian Podkówka, Benedykt Pospiszyl, Leszek Bac, Bronisława Pawlik, Irena Sapa, Anita Juchno, Radosław Gorzko, Jan Jasion, Jerzy Naszkiewicz, Maria Farasiewicz, Bartosz Rudziński, Tadeusz Krupa, Piotr Soczyński 
 
Uchwała Nr III/39/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r. 
 
m) zmiany uchwały Nr XXXIX/232/2017 Rady Powiatu w Głubczycach w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Głubczyckiego osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska  w zakresie ochrony powietrza, poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Powiatu Głubczyckiego (16:03) 
 
Projekt uchwały zreferował Starosta Głubczycki. Poinformował, że niniejszą uchwałę podjęto ze względu na możliwość wystąpienia sytuacji polegającej na całkowitej likwidacji kotłowni, stanowiącej jedyne źródło ciepła w budynkach wielorodzinnych. Taka właśnie sytuacja pojawiła się w chwili obecnej, gdyż  zlikwidowano kotłownię w bloku na ul. Sudeckiej i tym samym pozbawiono 46 rodzin dostarczenia ogrzewania. W związku z tym będą oni mieli możliwość skorzystania z dofinansowania w pierwszej kolejności. Wydatek ten nie uszczupla wydatków w budżecie.  
Radny Bac zwrócił się z pytanie o jakie źródła ciepła chodzi.  
Starosta odpowiedział, że będzie to dofinansowanie do ogrzewania na gaz poprzez założenie dwufunkcyjnego pieca, który będzie dostarczał ciepłą wodę i ogrzewał mieszkanie. 
Głosowanie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/232/2017 Rady Powiatu  w Głubczycach w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Głubczyckiego osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie ochrony powietrza, poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Powiatu Głubczyckiego (16:07) 
 
Wyniki imienne: ZA(15): Benedykt Pospiszyl, Bogdan Kulik, Marian Podkówka, Wojciech Bernacki, Bronisława Pawlik, Irena Sapa, Anita Juchno, Leszek Bac, Tadeusz Krupa, Jan Jasion, Radosław Gorzko, Jerzy Naszkiewicz, Maria Farasiewicz, Bartosz Rudziński, Piotr Soczyński 
 
Uchwała Nr III/40/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r. 
n) ustalenia wysokości diet radnych (16:07) 
 
Projekt uchwały zreferował Starosta Głubczycki. Poinformował, że wpłynęło pismo  z Wydziału Prawnego i Nadzoru Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w którym wskazano, że w przypadku nieobecności radnego na sesji lub komisji diety radnych muszą być potrącane. W związku z tym wprowadza się potrącenia na poziomie z zeszłej kadencji. Dodał, że wprowadza się również zapis o publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.   
 
Radny Naszkiewicz złożył wniosek, aby potrącenia były procentowo tj. 33% potrącenia za 
nieobecność na sesji, a 15% za nieobecność na komisji lub sesji nadzwyczajnej. 
 
Wniosek został poddany pod głosowanie. Wyniki głosowania: za – 5, przeciw – 8, wstrzymało się – 0. Starosta i Wicestarosta nie brali udziału w głosowaniu. W wyniku głosowania wniosek nie został przyjęty. 
 
Radny Podkówka stwierdził, że takie niesprawiedliwe potrącania i pobieranie bardzo wysokich diet przez radnych koalicyjnych jest „patologią polityczną”. Radny Rudziński zaproponował, że niezależnie czy potracenie będzie kwotowe czy procentowe proponuje, aby środki zaoszczędzone z diet przekazać na jakiś konkretny cel. Zaproponował, aby co kwartał zrobić informację z zaoszczędzonych środków i pod koniec roku przekazać kwotę np. na placówki oświatowe lub inny cel wcześniej zaplanowany. 
 
Radna Sapa poinformowała, że w poprzedniej kadencji radni robili składki ze swoich diet  i przekazywali je na jakiś cel.  
Wniosek został poddany pod głosowanie. Wyniki głosowania: za – 5, przeciw – 8, wstrzymało się – 0. Starosta i Wicestarosta nie brali udziału w głosowaniu. W wyniku głosowania wniosek nie został przyjęty. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w wersji przygotowanej przez Zarząd. 
 
Głosowanie w sprawie ustalenia wysokości diet radnych (16:22) 
 
Wyniki imienne: ZA(11): Bogdan Kulik, Bronisława Pawlik, Irena Sapa, Benedykt Pospiszyl, Wojciech Bernacki, Tadeusz Krupa, Jan Jasion, Radosław Gorzko, Maria Farasiewicz, Piotr Soczyński, Anita Juchno 
 
PRZECIW(4): Jerzy Naszkiewicz, Leszek Bac, Marian Podkówka, Bartosz Rudziński 
 
Uchwała Nr III/41/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r. 
 
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Głubczycach (16:22) 
 
Radny Rudziński zwrócił się z pytaniem czy udało się na wniosek radnego Kulika połączyć wszystkie szkoły we wspólnym przetargu na dostawę energii i czy jest to technicznie wykonalne. 
 
Starosta odpowiedział, że jest to technicznie wykonalne. Są podejmowane kroki w tym kierunku ale można to zrobić dopiero z chwilą, kiedy wygasną wszystkie umowy  w poszczególnych szkołach.  
 
Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem czego dotyczyły programy profilaktyczne,  o których była mowa na posiedzeniu Zarządu.  
 
Starosta odpowiedział, że są to programy profilaktyczne organizowane przez samorządy gminne.  

 Radny Rudziński czy w związku z przekazaniem fantomu z SP ZOZ-u dla straży pożarnej,  w dalszym ciągu ratownicy medyczni będą mogli z niego korzystać nieodpłatnie. 
 
Starosta odpowiedział, że fantom znajduje się w straży pożarnej gdyż uznano, że jest to najbezpieczniejsze miejsce do jego przechowania. Dodał, że fantom jest naszą społeczną własnością i w każdej chwili każda instytucja może go wykorzystać do celów szkoleniowych.  
 
6. Interpelacje i zapytania radnych (16:46) 
 
Przewodniczący Rady złożył na piśmie interpelację dotyczącą remontu chodników  w miejscowości Kietrz. 
 
7. Wnioski i oświadczenia radnych (16:53) 
 
Radny Rudziński w związku z uroczystością poświęcenia przez księdza katolickiego dwóch aparatów RTG, zadał następujące pytania: - kto był wnioskodawcą tej uroczystości, - czy występowano do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy o zgodę na poświęcenie aparatu, - czy wystosowano zaproszenie do innych przedstawicieli wyznań religijnych działających na terenie powiatu głubczyckiego.   
 
Starosta odpowiedział, że organizatorem była dyrekcja SP ZOZ i w związku z tym pytanie radnego zostanie skierowane do dyrekcji celem udzielenia odpowiedzi. 
 
Radny Naszkiewicz poruszył temat zmiany rozkładu jazdy i problemy z tym związane.  
 
Starosta poprosił o doprecyzowanie informacji o jakie kursy chodzi, żeby móc się ustosunkować.  
 
Radny Krupa zwrócił się do radnego Podkówki z prośbą o nieużywanie słowa patologia, gdyż takim stwierdzeniem można kogoś urazić. Ponadto są wybory samorządowe i podczas nich można się dowartościować. Radni powinni się powstrzymywać z obrażaniem innych osób.  
 
Starosta poprosił radnych o kulturę wypowiedzi.  
 
Przewodniczący Rady poprosił członków nowo powołanej komisji skarg, wniosków i petycji, aby po sesji zostali i powołali spośród siebie przewodniczącego komisji. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady zaprosiła w imieniu dyrekcji Muzeum Ziemi Głubczyckiej na wystawę niepodległościową, która będzie jeszcze trwała do 10 lutego. Ponadto zaprosiła do korzystania z Klubu Dobrego filmu, który działa przy MOK w Głubczycach. Na zakończenie odczytała wiersza pt. „Nowy rok”.  
9. Zakończenie obrad. (17:10) 
Przewodniczący Rady poinformował, że porządek III sesji  Rady Powiatu VI kadencji został wyczerpany i zamknął obrady.  
Zakończono sesję (17:10) 
Protokołowała:   Inspektor     Wioletta Makselan                                                                          

                                                                                                                             Przewodniczący Rady Powiatu 
 
                                                                                                                                          Radosław Gorzko  

Metryczka
 • opublikowano:
  06-03-2019 08:04
  przez: Lesław Galaszkiewicz
 • zmodyfikowano:
  06-03-2019 08:07
  przez: Lesław Galaszkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Głubczycach
  odwiedzin: 413
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Głubczycach
48-100 Głubczyce
ul. Kochanowskiego 15

Dane kontaktowe:

fax: 77 485 20 78
e-mail: starostwo@powiatglubczycki.pl
strona www: powiatglubczycki.pl