Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Głubczycach

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja VII - 13.06.2019


1. Otwarcie obrad. (12:03:00)

Obrady rozpoczęto 2019-06-13 o godz. 12:03:41, a zakończono o godz. 16:55:42 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Bartosz Rudziński
 2. Wojciech Bernacki
 3. Maria Farasiewicz
 4. Bogdan Kulik
 5. Marian Podkówka
 6. Artur Czechowicz
 7. Irena Sapa
 8. Bronisława Pawlik
 9. Radosław Gorzko
 10. Jan Jasion
 11. Tadeusz Krupa
 12. Benedykt Pospiszyl
 13. Anita Juchno
 14. Piotr Soczyński


2. Przyjęcie porządku obrad. (12:04:00)

Nastąpiła zmiana quorum (12:06:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączyli radni:

 1. Tomasz Ognisty


3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. (12:11:00)


4. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej powiatu głubczyckiego. (12:11:00)


5. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji z działalności w 2018 r. oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu. (12:17:00)


6. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa, ochrony p. poż. oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie powiatu. (12:22:00)


7. Sprawozdanie Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu. (12:40:00)


8. Przyjęcie informacji Państwowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu. (12:56:00)


9. Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Głubczyckiego za 2018 rok: (13:14:00)

       a. dyskusja nad raportem, (13:14:00)

       b. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Głubczycach. (13:25:00)

Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Głubczycach. (13:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Anita Juchno, Jan Jasion, Bronisława Pawlik, Tadeusz Krupa, Wojciech Bernacki, Artur Czechowicz, Benedykt Pospiszyl, Radosław Gorzko, Bartosz Rudziński, Irena Sapa, Tomasz Ognisty, Maria Farasiewicz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Marian Podkówka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jerzy Naszkiewicz, Leszek Bac


10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu wraz z informacją o stanie mienia powiatu głubczyckiego za 2018 rok: (13:50:00)

       a. zapoznanie się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r., (13:50:00)

       b. zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu, (13:52:00)

       c. zapoznanie się z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu, (14:06:00)

       d. dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Głubczyckiego za 2018 rok, (14:07:00)

       e. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Głubczyckiego za 2018 rok, (14:16:00)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Głubczyckiego za 2018 rok, (14:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Irena Sapa, Anita Juchno, Wojciech Bernacki, Benedykt Pospiszyl, Bartosz Rudziński, Maria Farasiewicz, Jan Jasion, Radosław Gorzko, Tadeusz Krupa, Bronisława Pawlik, Tomasz Ognisty, Artur Czechowicz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Marian Podkówka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jerzy Naszkiewicz, Leszek Bac

       f. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Głubczycach z wykonania budżetu powiatu za 2018 r. (14:18:00)

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu (14:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Soczyński, Tomasz Ognisty, Wojciech Bernacki, Bogdan Kulik, Benedykt Pospiszyl, Anita Juchno, Irena Sapa, Bronisława Pawlik, Jan Jasion, Bartosz Rudziński, Radosław Gorzko, Tadeusz Krupa, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Marian Podkówka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jerzy Naszkiewicz, Leszek Bac

Nastąpiła zmiana quorum (15:00:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 16

Do sesji dołączyli radni:

 1. Leszek Bac


11. Podjęcie uchwał w sprawach: (15:01:00)

       a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach za 2018 rok, (15:01:00)

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach za 2018 rok (15:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Irena Sapa, Bogdan Kulik, Benedykt Pospiszyl, Bronisława Pawlik, Tomasz Ognisty, Anita Juchno, Jan Jasion, Tadeusz Krupa, Wojciech Bernacki, Artur Czechowicz, Radosław Gorzko, Maria Farasiewicz, Piotr Soczyński, Bartosz Rudziński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Marian Podkówka, Leszek Bac
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Naszkiewicz

       b. zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Głubczyckiego za 2018 rok, (15:46:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:49:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Sesję opuścili radni:

 1. Tomasz Ognisty

Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Głubczyckiego za 2018 rok (15:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Soczyński, Bogdan Kulik, Irena Sapa, Benedykt Pospiszyl, Anita Juchno, Artur Czechowicz, Wojciech Bernacki, Bronisława Pawlik, Bartosz Rudziński, Maria Farasiewicz, Jan Jasion, Radosław Gorzko, Tadeusz Krupa
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Leszek Bac, Marian Podkówka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jerzy Naszkiewicz, Tomasz Ognisty

       c. zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok, (15:49:00)

Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu głubczyckiego na 2019 rok (15:54:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Leszek Bac, Piotr Soczyński, Irena Sapa, Anita Juchno, Bogdan Kulik, Tadeusz Krupa, Wojciech Bernacki, Benedykt Pospiszyl, Marian Podkówka, Jan Jasion, Bartosz Rudziński, Radosław Gorzko, Bronisława Pawlik, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jerzy Naszkiewicz, Tomasz Ognisty

       d. zmiany wieloletniej prognozy finansowej, (15:54:00)

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (15:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Irena Sapa, Bogdan Kulik, Wojciech Bernacki, Anita Juchno, Piotr Soczyński, Leszek Bac, Benedykt Pospiszyl, Bartosz Rudziński, Tadeusz Krupa, Radosław Gorzko, Jan Jasion, Bronisława Pawlik, Marian Podkówka, Artur Czechowicz, Maria Farasiewicz
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jerzy Naszkiewicz, Tomasz Ognisty

       e. wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz za 2020 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, (16:00:00)

Uchwała w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz za 2020 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach (16:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Irena Sapa, Bogdan Kulik, Piotr Soczyński, Anita Juchno, Benedykt Pospiszyl, Leszek Bac, Marian Podkówka, Bartosz Rudziński, Bronisława Pawlik, Jan Jasion, Wojciech Bernacki, Maria Farasiewicz, Radosław Gorzko, Artur Czechowicz, Tadeusz Krupa
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jerzy Naszkiewicz, Tomasz Ognisty

       f. ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Głubczyckiego od dnia 1 września 2019 roku. (16:02:00)

Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Głubczyckiego od dnia 1 września 2019 roku. (16:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Soczyński, Irena Sapa, Benedykt Pospiszyl, Anita Juchno, Bogdan Kulik, Leszek Bac, Jan Jasion, Wojciech Bernacki, Artur Czechowicz, Bartosz Rudziński, Bronisława Pawlik, Tadeusz Krupa, Radosław Gorzko, Maria Farasiewicz, Marian Podkówka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jerzy Naszkiewicz, Tomasz Ognisty

       g. wyrażenia woli przystąpienia do klastra energii pod nazwą Głubczycki Klaster Energii (16:03:00)

Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do klastra energii pod nazwą Klaster Energii "Powiatu Głubczyckiego" (16:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Leszek Bac, Bogdan Kulik, Irena Sapa, Piotr Soczyński, Anita Juchno, Benedykt Pospiszyl, Bronisława Pawlik, Wojciech Bernacki, Marian Podkówka, Tadeusz Krupa, Jan Jasion, Artur Czechowicz, Radosław Gorzko, Maria Farasiewicz, Bartosz Rudziński
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jerzy Naszkiewicz, Tomasz Ognisty

       h. zmiany uchwały dotyczącej ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia (16:07:00)

Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia (16:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Leszek Bac, Irena Sapa, Bogdan Kulik, Anita Juchno, Wojciech Bernacki, Piotr Soczyński, Benedykt Pospiszyl, Marian Podkówka, Bronisława Pawlik, Tadeusz Krupa, Jan Jasion, Maria Farasiewicz, Bartosz Rudziński, Radosław Gorzko, Artur Czechowicz
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jerzy Naszkiewicz, Tomasz Ognisty


12. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Głubczycach. (16:09:00)


13. Interpelacje i zapytania radnych. (16:14:00)


14. Wnioski i oświadczenia radnych. (16:16:00)


15. Zakończenie obrad. (16:55:00)


Zakończono sesję (16:55:42)

Metryczka
 • wytworzono:
  23-10-2019
  przez: Lesław Galaszkiewicz
 • opublikowano:
  23-10-2019 08:00
  przez: Lesław Galaszkiewicz
 • zmodyfikowano:
  23-10-2019 08:00
  przez: Lesław Galaszkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Głubczycach
  odwiedzin: 198
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Głubczycach
48-100 Głubczyce
ul. Kochanowskiego 15

Dane kontaktowe:

fax: 77 485 20 78
e-mail: starostwo@powiatglubczycki.pl
strona www: powiatglubczycki.pl