Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Głubczycach

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Głubczycach

 ul. Niepodległości 1

48-100 Głubczycach

Telefon(fax): 77-485-04-78

e-mail: 

Dyrektor: Agnieszka Klein

 

Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Socjalizacyjna Dom Dziecka w Krasnym Polu

 Krasne Pole 20 B

48-100 Głubczyce

telefon (fax): 77-485-78-83

Koordynator Placówki : Joanna Tokarczyk

Pedagog : Dorota Szczombrowska - Dapa

Pracownik Socjalny: Katarzyna Kowalska

 

Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Interwencyjna „Gniazdo” w Głubczycach

 ul Niepodległości 1

telefon (fax): 77-485-78-83

Koordynator Placówki : Jolanta Tomaszewska

Pedagog : Barbara Waliduda

Pracownik Socjalny:  Anna Barańska

 

            Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Głubczycach  jest jednostką organizacyjną Powiatu  Głubczyckiego zapewniającą wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną placówek opiekuńczo-wychowawczych :

 

 1. Placówki Opiekuńczo- Wychowawcza Socjalizacyjnej Dom Dziecka w Krasnym Polu    
 2. Placówki Opiekuńczo-Wychowawcza Interwencyjnej „Gniazdo” w Głubczycach

 

            Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Socjalizacyjna Dom Dziecka w Krasnym Polu przeznaczona jest  dla 30 wychowanków.

 

             Umieszczane są w niej dzieci powyżej 10 roku życia, wymagające szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie.

      Umieszczenie dziecka poniżej 10 roku  jest możliwe w przypadku, gdy w placówce  umieszczona jest matka lub ojciec tego dziecka oraz w innych wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan zdrowia dziecka lub dotyczy to rodzeństwa.

   Placówka zapewnia całodobową opiekę oraz wychowanie dzieciom oraz  zaspokaja niezbędne potrzeby, zgodnie  z obowiązującymi przepisami i  standardami wychowania i opieki.

 

Do głównych celów Placówki należą :

 1. zapewnienie dziecku pozbawionemu trwale lub okresowo opieki rodzicielskiej całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych,
 2. realizowanie planu pomocy dziecku, przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny,
 3. umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej,
 4. podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny,
 5. zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych,
 6. obejmowanie dziecka działaniami terapeutycznymi,
 7. zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.
 8. rozwijanie potencjału dziecka i wewnętrznej motywacji,

      Do zadań Placówki należą:

 1. tworzenie dzieciom warunków fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju,
 2. poszanowanie podmiotowości dziecka, wysłuchanie jego zdania i w miarę możliwości uwzględnianie jego wniosków we wszystkich dotyczących go sprawach oraz informowanie dziecka o podejmowanych wobec niego działaniach,
 3. zapewnienie poczucia bezpieczeństwa,
 4. dbałość o poszanowanie i podtrzymywanie związków emocjonalnych dziecka z rodzicami, rodzeństwem i z innymi osobami,
 5. nauka nawiązywania więzi uczuciowych oraz interpersonalnych,
 6. nauka poszanowania tradycji, ciągłości kulturowej,
 7. nauka organizowania czasu wolnego, w tym uczestnictwa w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych,
 8. nauka organizowania czasu wolnego, w tym uczestnictwa w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych,
 9. nauka planowania i organizowania codziennych zajęć stosownie do wieku dziecka,
 10.  kształtowanie u dzieci nawyków prozdrowotnych,
 11. przygotowywanie dzieci do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenie samodzielności w życiu,
 12. wyrównywanie deficytów rozwojowych dzieci,
 13. uzgodnienie istotnych decyzji dotyczących dziecka z jego rodzicami i opiekunami

 

Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Interwencyjna „Gniazdo” w Głubczycach   jest placówką przeznaczoną dla  14 wychowanków

            Całodobową opieką obejmowane są dzieci i młodzież powyżej 10 roku życia nie dłużej niż do ukończenia lat 18.  Umieszczenie dziecka poniżej 10 roku życia jest możliwe w wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan jego zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa.

Placówka  „Gniazdo” zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom i młodzieży skierowanym  do placówki na podstawie orzeczenia sądu, a także w sytuacjach nagłych w przypadku:

 1.       gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną;
 2.       na wniosek rodziców, dziecka, osoby trzeciej lub w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2009 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 Celem udzielanej wychowankom pomocy jest:

 • bezpośrednia, krótkoterminowa, całodobowa opieka bytowa i wychowawcza nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej - w szczególności w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia opieki dziecku;
 • opracowanie kompleksowej diagnozy, z uwzględnieniem wskazań pozwalających na przygotowanie optymalnego dla danej sytuacji planu pomocy;
 • organizacja pomocy służącej integracji rodziny w oparciu o jej naturalne środowisko, a tym samym przeciwdziałanie włączaniu dziecka w system wieloletniej całodobowej opieki instytucjonalnej wszędzie tam, gdzie jest możliwa pozytywna prognoza diagnostyczna dotycząca:

► potencjału rozwojowego dziecka wykluczającego konieczność stosowania specjalnych środków wychowawczych prowadzonych w oderwaniu od naturalnego środowiska rówieśniczego i rodzinnego,

►  potencjału członków rodziny w zakresie przezwyciężania własnych słabości ze szczególnym uwzględnieniem sfery wolicjonalnej,

►   możliwości wprowadzenia konstruktywnych zmian w funkcjonowaniu rodziny służących zapewnieniu dzieciom efektywnej osobistej opieki w oparciu o naturalne środowisko rodzinne.

 Placówka  zapewnia podopiecznym:

 • całodobową opiekę bytową i wychowawczą do czasu powrotu do rodziny naturalnej, a tam gdzie jest to niemożliwe, umieszczenie w rodzinie adopcyjnej albo zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, socjalizacyjnego lub specjalistyczno- terapeutycznego;
 • dostęp do kształcenia dostosowanego do wieku i możliwości rozwojowych;
 • dostęp do podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej;
 • dostęp do pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiedniej do potrzeb i sytuacji dziecka;
 • warunki do bezstresowego uczestnictwa dziecka w postępowaniu prowadzonym przez sąd, prokuraturę lub policję;
 • warunki do utrzymywania kontaktów z rodziną i osobami bliskimi dziecku (o ile sąd nie zakazał takich kontaktów).

 Placówka prowadzi pracę:

 • z dzieckiem, w celu zapewnienia mu doraźnej opieki, bezpieczeństwa, zdiagnozowania przyczyn doświadczanych trudności, źródła i zakresu przeżyć o charakterze traumatycznym, inicjowania i ukierunkowania dalszych działań pomocowych;
 • z rodzicami dziecka, w celu usprawnienia i podwyższenia ich kompetencji rodzicielskich i społecznych oraz utrzymania wzajemnych więzi, modelowania jakości relacji wewnątrz- rodzinnych;
 • z całą rodziną, w celu jej integracji w oparciu o naturalne środowisko rodzinne.