Przejdź do treści strony WCAG

STAROSTA GŁUBCZYCKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GŁUBCZYCACH

STAROSTA GŁUBCZYCKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GŁUBCZYCACH

Wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach

I. Opis stanowiska                                                                                                                 

Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1) bieżące współdziałanie ze Starostą, Zarządem Powiatu i Radą Powiatu,

2) podejmowanie i realizacja działań w zakresie promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,

3) realizacja zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

4) realizacja zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

5) planowanie i dysponowanie środkami Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz innymi przeznaczonymi na aktywizację zawodową bezrobotnych i poszukujących pracy,

6) planowanie i dysponowanie środkami budżetu Powiatowego Urzędu Pracy,

7) pozyskiwanie środków finansowych z funduszy krajowych i unijnych, w tym w systemie konkursów,

8) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz powoływanie   i odwoływanie zastępcy Dyrektora,

9) reprezentowanie na zewnątrz Powiatowego Urzędu Pracy w granicach udzielonych upoważnień,

10) współpraca z innymi urzędami pracy, administracją rządową i samorządową, radnymi rynku pracy, władzami oświatowymi, instytucjami szkoleniowymi, agencjami zatrudnienia oraz innymi instytucjami w zakresie promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia,

11) współpraca z Powiatową Radą Rynku Pracy w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy,

12) koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie wyznaczonym przez Starostę,

13) wydawanie zarządzeń wewnętrznych i poleceń służbowych,

14) dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,

15) koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań przez komórki organizacyjne,

16) opracowywanie i przedkładanie do uchwalenia Zarządowi Powiatu Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy,

17) planowanie szkoleń i podnoszenie kwalifikacji pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,

18) inicjowanie i realizowanie projektów programów i innych przedsięwzięć Powiatowego Urzędu Pracy,

19) planowanie, wytyczanie kierunków działania i organizacji pracy Powiatowego Urzędu Pracy,

20) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,

21) pełnienie funkcji administratora danych osobowych,

22) wspieranie dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego.

II. Wymagania niezbędne                                                                                                                                                                                                                                              Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:                       

1) jest obywatelem polskim,                                                                                                               

2) posiada wykształcenie wyższe,                                                                                                        

3) posiada co najmniej 3-letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5 - letni staż pracy w innych instytucjach rynku pracy,                                                                              

4) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,  

5) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,     

6) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora,                                                  

7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,                                                               

 8) cieszy się nieposzlakowaną opinia.                                                                                                            

III. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem urzędniczym:                                                                                                                                                                                                                     

1) preferowane wykształcenie wyższe magisterskie,      

2) preferowane doświadczenie w administracji publicznej,                                                                        

3) co najmniej 5 – letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,                                                          

4) preferowane doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych,                                                         

5) umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi i mile widziane doświadczenie w tym zakresie,      

 6) umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,     

 7) znajomość ustaw: 

- ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,                                                               

- ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (w zakresie dotyczącym zadań publicznych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy),               

- ustawy o zatrudnieniu socjalnym,                                                                                                      

- ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych   (w zakresie dotyczącym zadań publicznych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy),                            

- ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,                                                    

 - ustawy o finansach publicznych,                                                                                                       

- ustawy – Prawo zamówień publicznych,                                                                                             

 - ustawy o samorządzie powiatowym,                                                                                                                                  

  - ustawy o pracownikach samorządowych,                                                                                                           

- ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego,                                                                                                        

- ustawy o dostępie do informacji publicznej,                                                                                            

- ustawy o ochronie danych osobowych,                                                                                                                                         

- ustawy o ochronie informacji niejawnych,                                                                                        

  8) wykazuje się znajomością zagadnień z zakresu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na aktywizację zawodową bezrobotnych, w tym z funduszy unijnych,                              

9) wykazuje się umiejętnością z zakresu zarządzania i posiada doświadczenie w kierowaniu zespołem.                                                                                                                                              

IV. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty niezbędne:                                                                             

1) list motywacyjny,

2) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie www.bip.powiat glubczycki.pl w zakładce „Praca w urzędzie”),     

3) kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie   i uprawnienia zawodowe (oryginały do wglądu),    

4) kopie dokumentów potwierdzających 3 – letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5 – letni staż pracy w instytucjach rynku pracy,         

5)  oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku dyrektora,

6) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych   z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

7) oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,

8) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postepowanie karne i skarbowe,                                                                                  

9) świadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

10) oświadczenie dotyczące nieposzlakowanej opinii,   

11) oświadczenie potwierdzające obywatelstwo polskie,         

12) informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowiąca załącznik do ogłoszenia.

V. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów

1. Oferty należy składać w formie pisemnej w Sekretariacie Starostwa Powiatowego  w Głubczycach w terminie do dnia 29 maja 2020 r. z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach”, adres: Starostwo Powiatowe w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce. Za dzień doręczenia oferty pocztą uznaje się dzień wpłynięcia przesyłki pocztowej do urzędu.

2. Aplikacje, które wpłyną po terminie określonym w punkcie 1, oferty niezawierające wszystkich wskazanych dokumentów oraz te z których wynika, że kandydat nie spełnia wymogów podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego.

3. O dokładnym miejscu i terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

4. Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona niezwłocznie po przeprowadzeniu konkursu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Głubczycach oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatglubczycki.pl i tablicy informacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach ul. Pocztowa 6.

5. Starostwo Powiatowe w Głubczycach zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania konkursowego oraz prawo do wyłonienia kandydata bez podania przyczyny.

6. Wymagane dokumenty aplikacyjne określone w części IV ogłoszenia oraz informacja  o przetwarzaniu danych osobowych stanowiąca załącznik do ogłoszenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata. Wszystkie kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.                              

7. Dokumenty zarówno spełniające jak i nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu zostaną zwrócone kandydatom na ich wniosek lub zniszczone po upływie 3 miesięcy od upowszechnienia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o zatrudnionym kandydacie.                         

 

VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 

1. Praca na kierowniczym stanowisku urzędniczym o charakterze administracyjno-biurowym związana z zarządzaniem zasobem ludzkim, decyzyjnością i obsługą komputera z miejscem wykonywania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Głubczycach. Praca w godzinach urzędowania w pełnym wymiarze, wynagrodzenie ustalane zgodnie z obowiązującymi   w urzędzie przepisami.

2. Informuję, że w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce wynosił powyżej 6 %.                   

Głubczyce, 2020-05-19

 

Ogólna klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

1.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Starosta Głubczycki jako pracodawca: Starostwo Powiatowe w Głubczycach z siedzibą    w Głubczycach przy ul. Kochanowskiego 15, tel. 77 405 36 60.

2.Kontakt z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych:

- adres e-mail:

- pisemnie na adres naszej siedziby.

3.Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na wskazane kierownicze stanowisko urzędnicze.  

4.Podstawą przetwarzania danych osobowych są:

 art. 22 (1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a – RODO, oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

5.W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru na podstawie  odpowiednich przepisów prawa.

6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Dokumenty aplikacyjne zostaną zwrócone kandydatom na ich wniosek lub zniszczone po upływie 3 miesięcy od upowszechnienia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o zatrudnionym kandydacie.                         

7.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych art. 15 RODO),

b)prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych (art. 16 RODO),

c)prawo do żądania usunięcia danych (art. 17 RODO),

d)prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),

e)prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

8.W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych,  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

10. W oparciu o podane  dane osobowe administrator nie będzie podejmował w stosunku do  Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać zebranych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 (1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne