Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Danuta Frączek

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej
powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby
wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty1

Głubczyce, dnia …09.03.2020r.………….

                                                     (miejscowość)

Uwaga:

1.   Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.

2.   Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".

3.   Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4.   Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5.   Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6.   W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), ............ Danuta Maria Frączek (Wróblewska)............................................................,

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) .... 15.03.1955r.......... w ....... Zarzeczu......................................................................................

................................................................................................................................................................................

....................................…………………………………………………………………........................................................................

................... Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach – Dyrektor ………………………………........................,

                                                   (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: .......7.234,74 zł...........................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

– środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ....nie......................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

– papiery wartościowe: ....... nie....................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

........................... na kwotę: .... nie dotyczy........................................... ……......................................................

II.

1. Dom o powierzchni: …79….. m2, o wartości: ……120.000,00 zł..... tytuł prawny: ...własność.........................

2. Mieszkanie o powierzchni: ...65,86..... m2, o wartości: 130.000,00 zł... tytuł prawny:…własność……….......

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ....uprawy polowe................., powierzchnia: ....7,72 ha.........................................

o wartości: .........210.000,00 zł................................................................................................................

rodzaj zabudowy: ......zabudowa przedwojenna..........................................................................................

tytuł prawny: ...........własność........................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...2.650,00 zł……...........

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: .... nie …………..........................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

o wartości: ....... nie dotyczy............................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

tytuł prawny: ..... nie dotyczy...........................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów: ..... nie dotyczy.............

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: ...... nie dotyczy...............................................

................................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ... nie dotyczy……...............................

................................................................................................................................................................................

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta akcji: ....... nie dotyczy....................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ......... nie dotyczy.....................................................

................................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .... nie dotyczy...............................

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: ...... nie dotyczy..................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ... nie dotyczy...

............................................................................................................................................................................

– osobiście ........ nie dotyczy...........................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

– wspólnie z innymi osobami ..... nie dotyczy...........................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .. nie dotyczy.................

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ........ nie dotyczy....................................................

...........................................................................................................................................................................

– osobiście ....... nie dotyczy............................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

– wspólnie z innymi osobami .............. nie dotyczy.........................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ........ nie dotyczy.............................

............................................................................................................................................................................

VII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .......… nie dotyczy..............................................................

............................................................................................................................................................................

– jestem członkiem zarządu (od kiedy): ............................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

– jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ....... ………………........................................................................

..........................................................................................................................................................................

– jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .............................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..........................................................

2. W spółdzielniach: ......... nie dotyczy...............................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

– jestem członkiem zarządu (od kiedy): ......... nie dotyczy.............................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

– jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ....... nie dotyczy.................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

– jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ........ nie dotyczy.............................................................

..........................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ........... nie dotyczy.........................

............................................................................................................................................................................

3. W fundacjach prowadzących działalność  gospodarczą: ... nie dotyczy.......................................................

– jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..... nie dotyczy…….............................................................................

..........................................................................................................................................................................

– jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...... nie dotyczy................................................................

..........................................................................................................................................................................

– jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..... nie dotyczy................................................................

..........................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .............. nie dotyczy................

............................................................................................................................................................................

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: ...................................................................................................................

.......... zatrudnienie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Głubczycach – 87.571,45 zł....................................

................................................................................................................................................................................

CZĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: …………………...........................

................................................................................................................................................................................

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres):

1. .. ........................................................................................................................................

2. ....................................................................................................

3. .. .......................................................................................................................................

4. ........................................................................................................................................................................

 

 

 

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

....Głubczyce, 09.03.2020r.....                                                                                               ..........................................

(miejscowość, data)                                                                                                                                (podpis)

____________________________

1  Niewłaściwe skreślić.

2  Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

3  Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.