Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Krzysztof Tokarz

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej
powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby
wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty1

Głubczyce, dnia 13.05.2020 r.

                                                     (miejscowość)

Uwaga:

1.   Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.

2.   Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".

3.   Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4.   Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5.   Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6.   W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), ......Krzysztof Wiktor Tokarz.........................................................................................,

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ........09.09.1973r... w ........Baborowie......................................................................................

..............Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach...na stanowisku dyrektor szkoły ........................................…………………………………………………………………....................................................................................................................................................................................................................................................

                                                   (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ................nie dotyczy............................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

– środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ......... nie dotyczy.................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

– papiery wartościowe: ................ nie dotyczy...............................................................................................

.............................................................................................................................................................................

........................... na kwotę: ...... nie dotyczy......................................... ……......................................................

II.

1. Dom o powierzchni: …127,88….. m2, o wartości: ……205 tyś PLN....... tytuł prawny: współwłasność małżeńska

2. Mieszkanie o powierzchni: .. nie dotyczy..... m2, o wartości: ......................... tytuł prawny: …………………………….......

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ........... nie dotyczy....., powierzchnia: .............................................................

o wartości: ......................................................................................................................................................

rodzaj zabudowy: ...............................………………............................................................................................

tytuł prawny: ............................................ nie dotyczy..................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .....................……...........

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: ........działka nr 576/12 0.0721 ha działka 0.0487 ha  w miejscowości Występa

..........................................................................................................................................................................

o wartości: .......17.000 ..PLN.......7250.PLN.........................................................

............................................................................................................................................................................

tytuł prawny: ...współwłasność małżeńska żony w 1/2......................................................................

............................................................................................................................................................................

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów: .........nie dotyczy.......

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy....................................................

................................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......... nie dotyczy.............................

................................................................................................................................................................................

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta akcji: ................ nie dotyczy.......

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ............... nie dotyczy.......................................

................................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ................ nie dotyczy........................

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: .................................................

................................................................................................................................................................................

.................................................... nie dotyczy...........................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .. nie dotyczy..

............................................................................................................................................................................

– osobiście ..... nie dotyczy...........................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

– wspólnie z innymi osobami nie dotyczy.........................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .........................................

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy...........................................................

...........................................................................................................................................................................

– osobiście nie dotyczy.............................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

– wspólnie z innymi osobami ...... nie dotyczy....................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ........... nie dotyczy........................

............................................................................................................................................................................

 

VII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy..................................................................

............................................................................................................................................................................

– jestem członkiem zarządu (od kiedy): . nie dotyczy......................................................................................

..........................................................................................................................................................................

– jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ....... nie dotyczy......................................................................

..........................................................................................................................................................................

– jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ... nie dotyczy.......................................................................

..........................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.......................................

2. W spółdzielniach: ..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

– jestem członkiem zarządu (od kiedy): ...... nie dotyczy...............................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

– jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): .... nie dotyczy.......................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

– jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): . nie dotyczy....................................................................

..........................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: . nie dotyczy...................................

............................................................................................................................................................................

3. W fundacjach prowadzących działalność  gospodarczą: nie dotyczy...................................................................

– jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy ….............................................................................

..........................................................................................................................................................................

– jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy....................................................................

..........................................................................................................................................................................

– jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .. nie dotyczy..................................................................

..........................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ... nie dotyczy...................................

............................................................................................................................................................................

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu  Wynagrodzenie z tytułu pracy 92746,92 , dieta radnego 2400 inne 430

...............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): Samochód osobowy Opel Astra Sedan 2014, Kia Ceed 2008 ..........

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): Kredyt samochodowy 35000 PLN  Bank Spółdzielczy w Baborowie

................................................................................................................................................................................

 

CZĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: 

................................................................................................................................................................................

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres):

2. nie dotyczy

3. nie dotyczy

4. 

 

 

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Głubczyce, dnia 13.05.2020 r                                                                                             ..........................................

(miejscowość, data)                                                                                                                                (podpis)

____________________________

1  Niewłaściwe skreślić.

2  Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

3  Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.