Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA - POMORZOWICE

 

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA

 

            Starosta Głubczycki, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku. o gospodarce  nieruchomościami  (jednolity tekst Dz. U.                         z 2020 roku  poz. 65 ze zm. )  podaje do  publicznej wiadomości  wykaz  nieruchomości  stanowiącej własność  Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia.

 

 

 

Lp.

Oznaczenie

nieruchomości

według

 

 

Powierzchnia

działki

w ha

 

 

 

Położenie

nieruchomości

 

Opis  nieruchomości

 

 

Cena    

( netto )

w zł.

 

Forma

zbycia 

nieruchomości

 

 

 

 

Księgi

Wieczystej

 

 

Ewidencji

gruntów

(Nr działki)

 

1

 

OP1G/000         31714/1

 

arkusz  mapy             nr 2

 

działka                  nr  82/8

 

inne tereny zabudowane

 

0,0028

 

 

 

Pomorzowice

 

 

Nieruchomość przeznaczona jest na powiększenie nieruchomości przyległej – działki nr 82/9.

Działka zabudowana jest  wydzieloną częścią budynku gospodarczego użytkowaną jako boks garażowy. Budynek jednokondygnacyjny, ze stropodachem jednospadowym o konstrukcji  drewnianej, kryty papą.

Powierzchnia użytkowa 17,70 m2 .

Działka ma dostęp do uzbrojenia technicznego obejmującego sieć energetyczną, wodociąg i kanalizację sanitarną. Dojazd do działki drogą                        o nawierzchni asfaltowej, o charakterze osiedlowym z drogi gminnej                         o nawierzchni asfaltowej.

 

2 500,00

 

 

 

sprzedaż na własność

w drodze bezprzetargowej

w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy                           o gospodarce nieruchomościami

 

1. Przeznaczenie.

    Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głubczyce zatwierdzonym uchwałą nr L/374/14 Rady Miejskiej  w Głubczycach z dnia 13 sierpnia 2014 roku, działka nr 82/8 znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową i zagrodową.

2. Sposób zagospodarowania.

    Zgodny ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głubczyce.

3. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( jednolity tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm. ) sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W dniu podania do publicznej wiadomości niniejszego wykazu stawka  podatku wynosi  23%.

4. Z dniem 21 października 2020 roku upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na     podstawie art. 34 ust. 1  pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub     odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem     5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą.  

 5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach, na stronie     internetowej Starostwa Powiatowego w Głubczycach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Głubczycach i Wojewody     Opolskiego na  okres 21 dni tj. do dnia 24 września 2020 roku.