Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji określającej dopuszczalny poziom hałasu w środowisku dla Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych w Głubczycach

OŚ.6241.2.16.2019.2020
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Na podstawie art. 61 § 1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn.zm./ w związku z art. 115a ust. 1 i 5
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z
późn.zm./.
z a w i a d a m i a m
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji określającej dopuszczalny poziom
hałasu w środowisku dla Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych w Głubczycach przy ul. Zakonnej 6.
Informuję o uprawnieniach Stron, wynikających z art. 10 Kpa do czynnego udziału w każdym
stadium postępowania. W związku z powyższym Strony mogą zapoznać się z posiadaną dokumentacją
w sprawie w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Głubczycach
(pok. 304-305, II piętro budynku przy ul. Kochanowskiego 15) w godzinach pracy Urzędu, po
wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu 77/405-36-72.
Strony mają również prawo wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych
żądań.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba Stron przekracza 20, zgodnie z art. 49a Kpa zawiadomienie
o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego w Głubczycach www.bip.powiatglubczycki.pl
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
Pouczenie
Stosownie do art. 41 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek
zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.
W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.
Otrzymują:
1. Klasztor Zakonu Braci Mniejszych ul. Zakonna 6, 48-100 Głubczyce
2. Pozostałe strony poprzez obwieszczenie, zgodnie z art. 49a Kpa
3. a.a.
Do wiadomości:
1. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu