Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

III przetarg na dzierżawę dz. 1047-5 Pilszcz

Nr G.6845.2.2019                                                                                                                                                                                                                              Głubczyce 2020-09-21

O G Ł O S Z E N I E

 

Starosta Głubczycki, zgodnie z art. 39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami  (j.t. Dz. U z 2020 r. poz. 65 ze. zm.)

ogłasza

III przetarg ustny  nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

 

 

 

Lp.

Oznaczenie

nieruchomości

według

 

Powierzchnia

w ha

 

 

 

Położenie

nieruchomości

 

Opis

nieruchomości

 

Wysokość wywoławcza czynszu dzierżawnego

( netto )

w zł.

 

Wadium

 

w zł.

 

Forma

udostępnienia

 

 

Księgi

Wieczystej

Ewidencji

gruntów

 

1

 

OP1G/000         34116/0

 

arkusz  mapy             nr 3

 

działka                 nr  1047/5

        

inne tereny zabudowane                 

 

0,1975

 

 

 

Pilszcz

 

Działka położona na skraju wsi bezpośrednio przy zabudowaniach mieszkalnych i gruntach ornych przy ul. Wojska Polskiego nr 22. Dojazd do działki z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej, ulicy Wojska Polskiego.

Kształt działki korzystny, rzeźba terenu pozioma. Uzbrojenie techniczne – wodociąg, sieć energetyczna, kanalizacja do szamba. Działka zabudowana budynkiem byłej strażnicy Wojsk Ochrony Pogranicza, budynkiem garażowo-gospodarczym oraz budynkiem magazynu paliw i smarów.

Budynek byłej strażnicy WOP o powierzchni użytkowej 488,50 m2,     2-kondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony z dachem płaskim, wybudowany w technologii tradycyjno-uprzemysłowionej. Dawniej pełnił funkcję mieszkalno-biurową, obecnie nieużytkowany, lekko zdewastowany. Podłogi, stolarka okienna i drzwiowa do wymiany, instalacja i piec C.O. nieczynne do wymiany, instalacje elektryczna                  i wod-kan do remontu. Określa się stopień zużycia technicznego budynku w wysokości 50 %.  

Budynek garażowo-gospodarczy o powierzchni użytkowej 103,70 m2 , w skład, którego wchodzą 3 boksy garażowe i 2 pomieszczenia gospodarcze. Budynek parterowy, w zabudowie wolnostojącej, bez podpiwniczenia, dach płaski, bramy i okna metalowe do remontu lub wymiany. Określa się stopień zużycia technicznego budynku                           w wysokości 55 %.  

Budynek magazynu paliw i smarów o powierzchni użytkowej 11,65 m  w skład, którego wchodzą 2 pomieszczenia gospodarcze. Budynek parterowy, w zabudowie wolnostojącej, bez podpiwniczenia, dach płaski, drzwi metalowe. Budynek posiada instalację elektryczną                          i odgromową. Określa się stopień zużycia technicznego budynku                           w wysokości 60 %.  

 

 

17 920,00

 

stawka roczna

 

 

 

 

 

1 500,00

 

dzierżawa na czas oznaczony do dnia 31.12.2034 roku zawarta                       w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

1. Pierwszy przetarg w sprawie wydzierżawienia przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 29 lipca 2020 roku.

2. Drugi przetarg w sprawie wydzierżawienia przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 10 września 2020 roku.

3. Przeznaczenie nieruchomości:

    Dla przedmiotowego terenu nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Gminy Kietrz zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Kietrzu nr III/6/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. teren działki   nr 1047/5, obręb Pilszcz przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową i usługową rolniczą.

4. Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodny z zapisem w studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kietrz - pod     zabudowę mieszkaniową i usługową rolniczą.

5. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń, zobowiązań, praw czy też umów na rzecz osób trzecich.

6. Terminy wnoszenia opłat:

    - czynsz dzierżawny płatny będzie miesięcznie z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

7. Zasady aktualizacji opłat:

     Czynsz dzierżawny może być indeksowany corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Pierwsza indeksacja może nastąpić w roku następnym po roku, w którym zawarta zostanie       umowa dzierżawy. O zmianie wysokości czynszu dzierżawnego, wydzierżawiający zawiadamiać będzie dzierżawcę na piśmie. Nowa stawka czynszu      dzierżawnego obowiązywać będzie od miesiąca następującego po miesiącu otrzymania przez dzierżawcę pisma zawiadamiającego o zmianie wysokości      czynszu  dzierżawnego, bez potrzeby zmiany umowy dzierżawy.  

         8. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( jednolity tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm. ) do ustalonego w przetargu  czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek VAT według obowiązujących stawek. W dniu podania do publicznej wiadomości niniejszego  wykazu  stawka  podatku wynosi  23%.

9. Przetarg odbędzie się w dniu 27 października 2020 roku o godzinie 10°° w siedzibie Starostwa    Powiatowego w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15    ( parter -  sala konferencyjna ).W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej  w dniu  21 października 2020 roku   wpłacą wadium  na konto: Starostwo Powiatowe w Głubczycach PKO BP  S.A. O/Głubczyce  Nr  25 1020 3714 0000 4502 0012 8348, wpisując tytułem      wpłaty „ dzierżawa nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Pilszczu – działka nr 1047/5 ”. Za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku      Starostwa. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:      odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez      uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet pierwszej raty czynszu dzierżawnego. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną      w wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy. Jeżeli osoba ustalona na dzierżawcę nie przystąpi bez      usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym na zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy,                         a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentu stwierdzającego      tożsamość oraz dowodu wpłaty wadium, a pełnomocnicy ponadto zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo. Nie posiadanie takich      dokumentów spowoduje niedopuszczenie do przetargu.

10.Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

          11.Ogłoszenie  podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach, na               stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głubczycach  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.