Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa w 2021 roku

PDFOgłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej na opiniowania ofert na prowadzenie punktu nieoodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku.pdf

DOCXZałącznik do ogłoszenia.docx

PDFinformacja o przebiegu naboru kandydatów.pdf
 

Załącznik do uchwały nr LXXXV/471/2020

Zarządu Powiatu w Głubczycach

z dnia 29 października 2020 r.

 

 

OGŁOSZENIE

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Głubczyckiego w roku 2021 z zakresu prowadzenia punktu  nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 

 

  1. Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Zarząd Powiatu w Głubczycach zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Głubczyckiego w roku 2021 z zakresu prowadzenia punktu  nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
  2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w pracach komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży. Posiedzenie komisji odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Głubczycach.
  3. Do zadań Komisji Konkursowej będzie należeć:
  1. ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert,
  2. proponowanie przyjęcia lub odrzucenia oferty na realizację zadania publicznego,
  3. rekomendowanie ofert Zarządowi Powiatu w Głubczycach.
  1. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorących udział w konkursie.
  2. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym na członka komisji konkursowej, stanowiącym załącznik do ogłoszenia i przesyła na adres Starostwa Powiatowego w Głubczycach: ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce, w terminie do dnia 06 listopada 2020 r. drogą pocztową (decyduje data wpływu, a nie stempla pocztowego) lub złożenie bezpośrednio w Starostwie. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których kandydat występuje.
  3. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Administratorem danych osobowych, zawartych w przesłanych ofertach jest Starosta Głubczycki. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Głubczyckiego w 2021 r.   

 

 

 

 

 

Załącznik do ogłoszenia

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

 

1. Dane dotyczące kandydata na członka Komisji konkursowej

 

Imię i nazwisko kandydata na członka Komisji:

 

 

Telefon kontaktowy:

 

 

E-mail kontaktowy:

 

 

 

2. Dane organizacji*/podmiotu* zgłaszającego kandydata

 

Nazwa organizacji/podmiotu

 

 

Forma prawna

 

 

Adres siedziby organizacji*/podmiotu*

 

 

Telefon kontaktowy:

 

 

E-mail kontaktowy:

 

 

 

 

3. Oświadczenia kandydata na członka Komisji

 

Deklaruję chęć udziału w komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Głubczyckiego w roku 2021 z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz  świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

Potwierdzam prawdziwość wyżej wskazanych danych i na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków Komisji konkursowej i w zakresie pracy komisji konkursowej.

 

 

Data i czytelny podpis

kandydata na członka Komisji:

 

 

 

  1. Oświadczenie organizacji/podmiotu*

 

Zgłaszamy ww. kandydata na członka komisji konkursowej jako reprezentanta naszej organizacji*/podmiotu*:

 

Pieczęć organizacji/podmiotu*

 

 

 

 

 

 

 

Czytelne podpisy członków Zarządu/

osób upoważnionych

do reprezentacji organizacji/

podmiotu na zewnątrz

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić

 

 

STAROSTWO POWIATOWE

         W GŁUBCZYCACH

Głubczyce, 2020-11-09

 

INFORMACJA Z PRZEBIEGU NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ

            W dniu 29.10.2020 r. opublikowano w BIP, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń  Starostwa Powiatowego w Głubczycach Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Głubczyckiego w roku 2021 z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

W wyznaczonym terminie tj. do 06.11.2020 r. nie wpłynęło żadne zgłoszenie kandydata od organizacji pozarządowych lub wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z art. 15 ust. 2da pkt. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jeżeli żadna organizacja nie wskaże kandydatów do składu komisji konkursowej, komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 .

 

SEKRETARZ POWIATU

      Wioletta Makselan