Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenie - IV przetarg na dzierżawę dz. nr 260, 273-2 w Pilsczu

                                                                                                                                                                                                   Głubczyce 2021-02-25

Nr G.6845.5.2019

O G Ł O S Z E N I E

Starosta Głubczycki, zgodnie z art. 39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami  (j.t. Dz. U z 2020 r. poz. 1990 ze zm.)

ogłasza

IV przetarg ustny  nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

 

 

Lp.

Oznaczenie

nieruchomości

według

 

Powierzchnia

w ha

 

 

 

Położenie

nieruchomości

 

Opis

nieruchomości

 

Wysokość czynszu dzierżawnego

( netto )

w zł.

 

Wadium

 

w zł.

 

Forma

udostępnienia

 

 

Księgi

Wieczystej

Ewidencji

gruntów

 

1

 

OP1G/000         14341/0

 

arkusz  mapy  nr 5

 

działka  nr  260

        

grunty orne                 

 

0,0819

 

 

 

Pilszcz

 

Działka położona w obrębie zabudowy mieszkaniowej   i zagrodowej wsi przy ul. Wojska Polskiego.  Działka stanowi obecnie teren zieleni. Dojazd do działki ulicą Wojska Polskiego o nawierzchni asfaltowej, o niewielkim natężeniu transportu samochodowego. Kształt działki korzystny, regularny prostokąt, rzeźba terenu pozioma. Uzbrojenie techniczne – wodociąg, sieć energetyczna, sieć telefoniczna. Dzierżawca  działki nr 260 będzie zobowiązany do umożliwienia przejazdu                 i przechodu przez działkę każdoczesnemu właścicielowi i użytkownikowi działki nr 273/1. Prawo to obejmuje pas działki     nr 260 o szerokości 3,00 metrów usytuowany na wprost bramy wjazdowej do posesji położonej na działce nr 273/1. Pas ten przebiega w linii prostej od drogi publicznej ulicy Wojska Polskiego do bramy wjazdowej do posesji położonej na działce                    nr 273/1.

 

1 001,00

 

stawka roczna

 

 

 

 

 

100,00

 

dzierżawa na czas oznaczony do dnia 31.12.2029 roku zawarta                       w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

2

 

OP1G/000         14341/0

 

arkusz  mapy nr 5

 

działka  nr  273/2

      grunty rolne zabudowane                 

 

0,4385

 

 

 

Pilszcz

 

Działka położona w obrębie zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej wsi   w sąsiedztwie ul. Wojska Polskiego. Dojazd do działki drogą transportu rolnego    o nawierzchni utwardzonej tłuczniem od drogi gminnej w kierunku Uciechowic,    o nawierzchni asfaltowej.

Kształt działki korzystny, rzeźba terenu pozioma. Uzbrojenie techniczne – wodociąg, sieć energetyczna. Działka zabudowana budynkiem gospodarczym      o powierzchni użytkowej 306 m2. Budynek parterowy, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej. Określa się stopień zużycia technicznego budynku w wysokości 40 %. Instalacje wewnętrzne  wymagają remontu bieżącego. Pokrycie dachu z eternitu do wymiany, stolarka okienna przerdzewiała, drewniana do wymiany, bramy i drzwi stalowe z blachy płaskiej do konserwacji.

Na działce znajdują się pozostałości po zasiekach betonowych na kiszonkę. 

 

10 634,00

 

stawka roczna

 

 

 

 

 

1 000,00

 

dzierżawa na czas oznaczony do dnia 31.12.2029 roku zawarta                       w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

1. Pierwsze przetargi w sprawie wydzierżawienia przedmiotowych nieruchomości odbyły się w dniu 04 grudnia 2020 roku.

2. Drugie przetargi w sprawie wydzierżawienia przedmiotowych nieruchomości odbyły się w dniu 12 stycznia 2021 roku.

3. Trzecie przetargi w sprawie wydzierżawienia przedmiotowych nieruchomości odbyły się w dniu 22 lutego 2021 roku.

4. Przeznaczenie nieruchomości:

    Dla przedmiotowego terenu nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków     zagospodarowania przestrzennego Gminy Kietrz zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Kietrzu nr III/6/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r.:

    -  teren działki nr 260, obręb Pilszcz przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową niskiej intensywności i usługową wsi – tereny ukształtowane,

    -  teren działki nr 273/2, obręb Pilszcz przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową niskiej intensywności i usługową wsi – tereny projektowane.

5. Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodny z zapisem w studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kietrz:  

     -  działka nr 260 - pod zabudowę mieszkaniową niskiej intensywności i usługową wsi,

     -  działka nr 273/2 - pod zabudowę mieszkaniową niskiej intensywności i usługową wsi.

6. Obciążenia, zobowiązania, prawa i umowy na rzecz osób trzecich istniejące na nieruchomości:

     - na działce nr 260 istnieje zobowiązanie do umożliwienia przejazdu i przechodu przez działkę każdoczesnemu właścicielowi i użytkownikowi działki nr 273/1, prawo        to obejmuje pas działki nr 260 o szerokości 3,00 metrów usytuowany na wprost bramy wjazdowej do posesji położonej na działce nr 273/1, pas ten przebiega w linii        prostej od drogi publicznej ulicy Wojska Polskiego do bramy wjazdowej do posesji położonej na działce nr 273/1.

7. Terminy wnoszenia opłat:

    - czynsz dzierżawny płatny będzie miesięcznie z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

8. Zasady aktualizacji opłat:

     Czynsz dzierżawny może być indeksowany corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy          publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Pierwsza indeksacja może nastąpić w roku następnym po roku, w którym zawarta zostanie umowa      dzierżawy. O zmianie wysokości czynszu dzierżawnego, wydzierżawiający zawiadamiać będzie dzierżawcę na piśmie. Nowa stawka czynszu      dzierżawnego      obowiązywać będzie od miesiąca następującego po miesiącu otrzymania przez dzierżawcę pisma zawiadamiającego o zmianie wysokości      czynszu  dzierżawnego,      bez potrzeby zmiany umowy dzierżawy.  

          9. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( jednolity tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm. ) do ustalonego w przetargu czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek VAT według obowiązujących stawek. W dniu podania do publicznej wiadomości niniejszego wykazu  stawka  podatku wynosi  23%.

      10. Termin przetargu:

     - przetarg w sprawie dzierżawy działki nr 260 odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2021 roku o godzinie 10°° w siedzibie Starostwa   Powiatowego w Głubczycach,   ul. Kochanowskiego 15 ( parter -  sala konferencyjna ).W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 6 kwietnia 2021   roku  wpłacą wadium  na konto: Starostwo Powiatowe w Głubczycach PKO BP  S.A. O/Głubczyce  Nr  25 1020 3714 0000 4502 0012 8348, wpisując tytułem   wpłaty „ dzierżawa nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Pilszczu – działka nr 260 ”. Za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Starostwa;

    - przetarg w sprawie dzierżawy działki nr 273/2 odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2021 roku o godzinie 1045 w siedzibie Starostwa   Powiatowego w Głubczycach,   ul. Kochanowskiego 15 ( parter -  sala konferencyjna ).W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 6 kwietnia 2021 roku  wpłacą wadium  na konto: Starostwo Powiatowe w Głubczycach PKO BP  S.A. O/Głubczyce  Nr  25 1020 3714 0000 4502 0012 8348, wpisując tytułem wpłaty   „ dzierżawa nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Pilszczu – działka nr 273/2 ”. Za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Starostwa.

     Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu,      zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg      wygra, zalicza się na poczet pierwszej raty czynszu dzierżawnego. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną w wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości      o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy. Jeżeli osoba ustalona na dzierżawcę nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie      podanym na zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Uczestnicy przystępujący do      przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz dowodu wpłaty wadium, a pełnomocnicy ponadto zobowiązani są      przedłożyć pełnomocnictwo. Nie posiadanie takich dokumentów spowoduje niedopuszczenie do przetargu.                                                                                11.Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

12.Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach, na stronie internetowej      Starostwa Powiatowego w Głubczycach  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                  S T A R O S T A

 

                                                                                                                                                                              mgr  Piotr  Soczyński