Starostwo Powiatowe w Głubczycach

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Urzad Pracy


POWIATOWY URZĄD PRACY W GŁUBCZYCACH
48-100 Głubczyce, ul. Pocztowa 6
tel. 485-20-37, 485-85-37 fax 485-87-60


DYREKTOR PUP GŁUBCZYCE – inż. Danuta Frączek

1/ Referat Pośrednictwa Pracy:
Do podstawowych zadań Referatu Pośrednictwa Pracy należy przede wszystkim:
* udzielanie pomocy bezrobotnym i osobom poszukującym pracy w znalezieniu
odpowiedniego zatrudnienia
* pomoc pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników
* prowadzenie wizyt w zakładach pracy celem pozyskania informacji o ich sytuacji oraz możliwościach pozyskania nowych miejsc pracy
* realizacja programów specjalnych dającym możliwość zatrudnienia osobom wybranej
„ grupy ryzyka ”

2/ Dział Informacji, Ewidencji i Świadczeń:
Do podstawowych zadań Działu Informacji, Ewidencji i Świadczeń należy przede wszystkim:
* obsługa osób bezrobotnych z prawem i bez prawa do zasiłku
* obsługa osób uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego
* rozpatrywanie odwołań od decyzji
* zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego
* wydawanie zaświadczeń

3/ Samodzielne stanowisko ds. organizacji miejsc pracy z Funduszu Pracy, udzielania pożyczek i szkoleń bezrobotnych:
Do zakresu podstawowych zadań stanowiska ds. organizacji miejsc pracy z Funduszu Pracy, udzielania pożyczek i szkoleń bezrobotnych należy:
* organizowanie prac interwencyjnych, robót publicznych / w tym przy udziale
samorządów lokalnych / i stażów absolwenckich
* określenie preferencji pożyczkowych oraz pomoc bezrobotnym w podejmowaniu działalności na własny rachunek
* organizowanie miejsc pracy dla absolwentów

4/ Samodzielne stanowisko ds. Poradnictwa Zawodowego i szkoleń:
Do zakresu podstawowych zadań stanowiska ds. Poradnictwa Zawodowego i szkoleń należy:
* prowadzenie doradztwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy
* współpraca z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi
* planowanie, organizacja i ocena efektywności szkoleń
* współpraca w realizacji zadania „ ABSOLWENT ”

5/ Samodzielne stanowisko ds. promocji i programów wspierających Rynek Pracy:
Do zakresu podstawowych zadań stanowiska ds. promocji i programów wspierających Rynek Pracy należy:
* pisanie programów wspierających Rynek Pracy
* poszukiwanie informacji o możliwościach uzyskania wsparcia przy realizacji programów Rynku Pracy
* dokonywanie analiz i sprawozdań dotyczących sytuacji na rynku pracy

6/ Stanowisko ds. finansowo – księgowych:
Do zakresu podstawowych zadań stanowiska ds. finansowo – księgowych należy:
* planowanie środków budżetowych
* planowanie środków Funduszu Pracy i kontrola dyscypliny wydatków z tegoż funduszu
* rozliczanie i ewidencjonowanie operacji budżetowych

7/ Samodzielne stanowisko ds. organizacyjno – administracyjnych i kadr :
Do zakresu podstawowych zadań stanowiska ds. organizacyjno – administracyjnych należy:
* opracowywanie projektów, regulaminów wewnętrznych PUP
* planowanie, realizacja i wnioski z przeprowadzanych kontroli
* prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników PUP
* obsługa kancelaryjna PUP
* obsługa narad i spotkań
* gromadzenie i przechowywanie korespondencji
* administrowanie majątkiem PUP

8/ Samodzielne stanowisko ds. informatyki i statystyki:
Do zakresu podstawowych zadań stanowiska ds. informatyki i statystyki należy:
* nadzór nad rozwojem i eksploatacją oprogramowania
* administrowanie siecią komputerową i bazą danych
* tworzenie i analiza bazy danych

 


DOCREGULAMIN ORGANIZACYJNY PUP.doc

Metryczka
  • opublikowano:
    10-07-2003 13:21
    przez: test test
  • zmodyfikowano:
    05-11-2008 14:23
    przez: Lesław Gałaszkiewicz
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Głubczycach
48-100 Głubczyce
ul. Kochanowskiego 15

Dane kontaktowe:

fax: 77 485 20 78
e-mail: starostwo@powiatglubczycki.pl
strona www: powiatglubczycki.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×