Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Głubczycach

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Głubczycach
ul. Sobieskiego 5 a
48 - 100 Głubczyce
tel. 77 / 485 87 73
fax 77 / 485 87 73 wew. 23

NIP 748 - 14 - 38 – 391
Regon 531596875

  adres e-mail:

www.pcpr.powiatglubczycki.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek  700 - 1500

Przyjmowanie wniosków

pokój nr 1 na parterze

 

Działy i stanowiska w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach : 

1. Sekretariat – tel. 77 485 87 73
2. Dział pieczy zastępczej –  tel. 77 485 87 73 wew. 25
3. Dział Rehabilitacji Społecznej tel. 77 485 87 73 wew. 24
4. Dział Księgowości tel. 77 485 87 73 wew .24
5.. Punkt Interwencji Kryzysowej tel. 77 485 08 17
 


 

STANOWISKA

Anna Bajor

Kierownik

tel. 77 4850817

Izabela Łosyk-Wal

Główny księgowy

tel.774858773 wew.24

Małgorzata Wojtkiewicz

Starszy specjalista 
pracy socjalnej

tel. 774858773 wew. 25

Małgorzata Uksik

Samodzielny referent

tel.774858773 wew. 24

 

Ewelina Stepków

Starszy  pracownik socjalny

tel.774858773 wew. 25

Zofia Hołowacz

Inspektor

tel.774858773 wew.22

Katarzyna Sobczak

Starszy pracownik socjalny    

tel.774850817

Katarzyna Ledniowska

Aspirant pracy socjalnej

tel.774858773 wew.25

 

 

 

Katarzyna Wieliczko

Koordynator rodzinnej
pieczy zastępczej

tel. 774858773 wew.25

Anna Nawara –Tromsa

Młodszy koordynator rodzinnej
pieczy zastępczej

tel.774858773 wew.25

 

 

 

Statut PCPR

S T A T U T

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach

 Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach, zwane dalej „PCPR”, jest jednostką organizacyjną Powiatu Głubczyckiego utworzona w celu wykonywania zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), oraz w innych ustawach i aktach wykonawczych do tych ustaw, a w szczególności w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240,  z  późn. zm.) oraz ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach ( Dz. U. z 2003 r. Nr 128, poz. 1175 z późn. zm.). 

§2.

Siedziba PCPR mieści się w Głubczycach przy ul. Sobieskiego 5.

§3.

Obszar działania PCPR w Głubczycach obejmuje teren Powiatu Głubczyckiego.

§4.

 1. PCPR jest wpisane do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON pod nr 531596875.
 2. Na podstawie decyzji dysponuje Numerem Identyfikacji Podatkowej NIP 748 – 14 – 38 – 391.

§5.

PCPR jest organizatorem pieczy zastępczej na terenie Powiatu Głubczyckiego na podstawie Zarządzenia Nr  42 /2011 Starosty Głubczyckiego z dnia 21 listopada  2011 r. w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Rozdział II

Zakres działania PCPR

§6.

 1. PCPR  realizuje zadania  Powiatu Głubczyckiego, określone w przepisach prawa, jako zadania własne powiatu oraz zadania powiatu zlecone z zakresu administracji rządowej, wynikające z następujących ustaw:
 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz.    1362, z późn. zm.),
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127 poz. 721, z późn. zm.),
 3. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm),
 4. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.  Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),
 5. ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 644, poz. 1573 z późn. zm.),
 1. W realizacji zadań PCPR współdziała z organami administracji rządowej, samorządowej,  stowarzyszeniami, fundacjami, związkami wyznaniowymi oraz innymi podmiotami działającymi w zakresie polityki społecznej.

Rozdział III

Gospodarka finansowa PCPR

§7.

 1. PCPR jako jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansowa na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych i przepisów wykonawczych.
 2. Powiat Głubczycki zapewnia środki finansowe  na realizacje zadań własnych, zabezpiecza warunki ich realizacji, niezbędną infrastrukturę oraz środki na jej utrzymanie i wynagrodzenia dla pracowników do wysokości kwot ujętych w planie finansowym PCPR.
 3. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki PCPR zatwierdzony na podstawie uchwały budżetowej Rady Powiatu Głubczyckiego .
 4. PCPR prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.
 5. Do realizacji zadań statutowych PCPR pozyskuje środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z innych funduszy celowych oraz ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł określonych odrębnymi przepisami.
 6. PCPR posiada własny rachunek bankowy.
 7. Dochody realizowane przez PCPR gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym dochodów własnych i przekazywane są na rachunek dochodów Starostwa Powiatowego.

Rozdział IV

Organizacja wewnętrzna PCPR

§8.

 1. Działalnością PCPR kieruje Kierownik, który odpowiada za realizację zadań statutowych oraz za realizację budżetu.
 2. Kierownik reprezentuje PCPR na zewnątrz oraz podejmuje decyzje w zakresie działania jednostki w ramach udzielonego pełnomocnictwa.

§9.

 

 1. Kierownika PCPR  zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu w Głubczycach.
 2. Kierownik PCPR jest pracodawcą w rozumieniu przepisów kodeksu pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w PCPR.

§10.

Szczegółową strukturę organizacyjną, zasady i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych lub stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny. 

§11.

 1. Regulamin Organizacyjny PCPR uchwala Zarząd Powiatu w Głubczycach.
 2. Kierownik PCPR wydaje regulaminy i zarządzenia związane z funkcjonowaniem jednostki. 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§12.

W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie mają właściwe przepisy prawne.

§13.

Wszelkie zmiany statutu PCPR mogą nastąpić w drodze uchwały Rady Powiatu Głubczyckiego

 

 
Metryczka
 • wytworzono:
  30-06-2003
  przez: Lesław Galaszkiewicz
 • opublikowano:
  30-06-2003 14:29
  przez: test test
 • zmodyfikowano:
  08-01-2020 09:33
  przez: Lesław Galaszkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Głubczycach
  odwiedzin: 7627
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Głubczycach
48-100 Głubczyce
ul. Kochanowskiego 15

Dane kontaktowe:

fax: 77 485 20 78
e-mail: starostwo@powiatglubczycki.pl
strona www: powiatglubczycki.pl