Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Głubczycach

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespól Szkół Mechanicznych

Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach
Aleja Śląska 1,
48-100 Głubczyce

Tel./fax: 77 485 30 87, 77 485 30 88,
tel. kom:
513 188 164
e-mail: 
www: http://zsm.powiatglubczycki.pl/15/strona-glowna.html

 

Dyrekcja: Dyrektor – Jan Łata,

Wicedyrektor – Tomasz Kaliwoda

 

Zadania jednostki wynikające ze statutu:

 1. Kształcenie i wychowanie w ZSM Głubczyce ma służyć rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.
 2. Szkoła realizuje cele i zadania określane w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. oraz przepisach wydanych na jej podstawie oraz uwzględniające Program Wychowawczo – Profilaktyczny, a w szczególności:

Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,

Umożliwia opanowanie wiedzy i umiejętności zawodowych do uzyskania tytułu technika lub robotnika wykwalifikowanego w określonym zawodzie,

Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu, poprzez:

  - organizowanie szkoleń i spotkań z zakresu doradztwa zawodowego i społecznego,

  - udział uczniów w „dniach otwartych” wyższych uczelni i udostępnianie materiałów informacyjnych o wyższych studiach

- rozwijanie zainteresowań na zajęciach poza lekcyjnych

Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie o systemie oświaty, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,

Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły poprzez:
     - podejmowanie zadań dydaktycznych i wychowawczych w ramach obowiązującyc zajęć edukacyjnych, organizowanie kursów i zajęć pozalekcyjnych,

  - organizowanie wycieczek związanych z nauczanym zawodem , turystyczno-krajoznawczych, imprez kulturalnych,

- współdziałanie z zakładami pracy oraz organami władzy terenowej, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Policją itp.

Organizuje pomoc  psychologiczno – pedagogiczną.

 1. Realizując zasadę szeroko rozumianej tolerancji, szkoła starać się będzie umożliwiać uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości

Narodowej poprzez organizację rocznicowych uroczystości itp.,
 Etnicznej poprzez org. imprez o charakterze regionalnym, zapoznawanie z tradycjami i kulturą kraju, regionu oraz miejscowości, Religijnej poprzez organizację w szkole nauki religii zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. Szkoła dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów.
 2. Funkcje opiekuńcze szkoła realizuje m.in. poprzez:

Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych.

 1. Nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawowana jest stała opieka przez nauczycieli, wychowawców i pozostałych pracowników szkoły, administracji i obsługi zgodnie z regulaminem szkoły.
 2. Nad uczniami przebywającymi na wycieczkach organizowanych przez szkołę sprawowana jest stała opieka zgodnie z regulaminem  wyciecze.
 3. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki teren szkolny objęty jest nadzorem kamer CCTV w ramach systemu monitoringu wizyjnego, a jego szczegółowe wykorzystanie zawarte jest w programie wychowawczym szkoły.
Metryczka
 • wytworzono:
  30-06-2003
  przez: Lesław Galaszkiewicz
 • opublikowano:
  30-06-2003 14:11
  przez: test test
 • zmodyfikowano:
  10-01-2020 11:16
  przez: Lesław Galaszkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Głubczycach
  odwiedzin: 8346
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Głubczycach
48-100 Głubczyce
ul. Kochanowskiego 15

Dane kontaktowe:

fax: 77 485 20 78
e-mail: starostwo@powiatglubczycki.pl
strona www: powiatglubczycki.pl