Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Głubczyckiego w sprawie wydania decyzji nr 189/2022 o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego

AB.6740.2.19.2022

Głubczyce, 8 września 2022r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity, Dz. U. z 2022r., poz. 1029 wraz z późn. zmianami)

Starosta Głubczycki podaje do publicznej wiadomości, iż:

na wniosek z dnia 6 maja 2022r.

spółki Naprzód Sp. z o.o.

w dniu 8 września 2022r. została wydana decyzja nr 189/2022

w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego

i udzielenia pozwolenia na budowę

obejmującego

rozbudowę zakładu zagospodarowania odpadów przy składowisku odpadów, w skład którego wchodzą:

 • hala sortowni odpadów
 • magazyn preRDF/RDF
 • wiata magazynowa
 • zbiornik wód opadowych „czystych” z funkcją p.poż.
 • zbiornik wód opadowych „brudnych”
 • waga najazdowa
 • plac dojrzewania kompostu
 • plac przetwarzania odpadów wielkogabarytowych i gruzu
 • bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe
 • oraz niezbędna infrastruktura i elementy towarzyszące:
  • zieleń izolacyjna
  • ogrodzenie z bramami
  • place i drogi technologiczne i komunikacyjne
  • instalacje wewnętrzne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania budynków, budowli i urządzeń

w ramach zadania określonego przez wnioskodawcę jako: „rozbudowa zakładu zagospodarowania odpadów obejmującą realizację: hali sortowni, zespołu boksów magazynowych, zbiornika przeciwpożarowego oraz placów magazynowych i manewrowych wraz z niezbędną architekturą”

w miejscowości Dzierżysław 1, przy ul. -, na działkach ewidencyjnych nr 17/5 i nr 17/6, obręb: Dzierżysław, jednostka ewidencyjna: Kietrz – obszar wiejski

Jednocześnie informuję, że treść ww. decyzji została udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa Powiatowego w Głubczycach w dniu 8 września 2022r. oraz dokumentacja sprawy jest dostępna do wglądu w Starostwie Powiatowym w Głubczycach, wydział Architektury i Budownictwa, w godzinach pracy urzędu.

Z up. STAROSTY

mgr inż. Aneta Toporowska

Kierownik Wydziału

Budownictwa i Architektury