Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gorzko Radosław

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 

radnego powiatu

 

 

                                            Kietrz dnia 24.04.2022r.

                                                                 (miejscowość)

 

Uwaga:

 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
 2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie

dotyczy".

 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
 2. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
 3. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
 4. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące

adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości. CZĘŚĆ A

 

Ja, niżej podpisany Radosław Gorzko

 

urodzony(a) 03.08.1969r w Kietrzu

 

 

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

 

Radny Powiatu Głubczyckiego, Przewodniczący Rady Powiatu Głubczyckiego od dnia19.11.2018

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z  przepisami ustawy z  dnia 5  czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz.  U.  z  2017 r.    poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

 

I.

Zasoby pieniężne:

 • środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej 191400 pln rachunki bankowe i lokaty ; rachunki inwestycyjne polis

ubezpieczeniowych na życie oraz IKZE około 110000pln

 • środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 4916 euro.
 • papiery wartościowe: obligacje skarbu państwa o różnych terminach wykupu na kwotę: 132383,70 ,00pln

 

II.

 1. Dom o powierzchni: 250m2, o wartości: 650000pln

tytuł prawny: . własność współmałżeńska ¾ budynku

 1. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartości: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy

 1. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy powierzchnia: nie dotyczy

o wartości: nie dotyczy rodzaj zabudowy: nie dotyczy tytuł prawny: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

 

 1. Inne nieruchomości:

powierzchnia: działka /ogród zabudowany częściowo w/w budynkiem 22 ary

o wartości: ok. 100000pln.

tytuł prawny: własność współmałżeńska w 3/4.

 

III.

 1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów nie dotyczy

 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

 1. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

............................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

 

IV.

 1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce nie dotyczy.

.............................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Posiadam   akcje   w   innych   spółkach   handlowych   -   należy   podać   liczbę   i   emitenta   akcji   nie   dotyczy

….............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

.............................................................................................................................................................................

 

V.

Nabyłem (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

 

VI.

 1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): Indywidualna praktyka lekarska
  • osobiście jak wyżej

.............................................................................................................................................................................

 • wspólnie z innymi osobami nie dotyczy.

.............................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: 362474/288603 PLN.

 1. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy.

.............................................................................................................................................................................

 • osobiście nie dotyczy.

.............................................................................................................................................................................

 • wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

.............................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

.............................................................................................................................................................................

 

VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

................................................................................................................................................................................

 • jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy.

..............................................................................................................................................................................

 

 • jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

..............................................................................................................................................................................

 • jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

...............................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.

 

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: SP ZOZ w Głubczycach dochód 117018 PLN brutto. GZLO w Kietrzu dochód 53920,22:PLN brutto. Umowy zlecenia 10120,00 PLN brutto. MOPS w Kietrzu świadczenia wychowawcze 12600 PLN. Dieta radnego 21596 PLN.

 

 

 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

 

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): Toyota Yaris 2015 wartości około 30000 PLN oba auta – własność współmałżeńska.

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

 

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): karta kredytowa z limitem 20 000 PLN Umowa leasingu samochodu osobowego VOLVO XC90 rok produkcji 2021 wartość netto 234065,05PLN zawarta w dniu 10.02.2021 między MLEASING Sp. ZOO a Praktyka Lekarska Radosław Gorzko w okresie od 10.02.2021 do 15.03.2024. Wartość rat skalkulowana na podstawie WIBOR1M.

..............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

CZĘŚĆ B

 

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: 

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres):

1. 

2.  ............................................................................................................................................................................

3.  ............................................................................................................................................................................

4.

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub

zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

 

Kietrz 24.04.2022                                                                                 ...................................

(miejscowość, data)                                                                                                                         (podpis)