Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu głubczyckiego - zadanie nr 1 i nr 3

Głubczyce, dnia 18.11.2022 r.

Powiat Głubczycki

ul. Kochanowskiego 15

48-100 Głubczyce

……………………………………………….

[nazwa zamawiającego, adres]


ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu głubczyckiego” – znak sprawy OR.272.8.2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zadania nr 1 oraz zadania nr 3, jako najkorzystniejsze wybrane zostały oferty:

Zadanie nr 1: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu głubczyckiego – Gmina Głubczyce

Kazex Kazimierz Stefaniszyn

ul. Oświęcimska 13

48-100 Głubczyce

za cenę brutto 1 700 177,10 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego i została najwyżej oceniona w oparciu o kryteria oceny ofert.

Zadanie nr 3: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu głubczyckiego – Gmina Branice

Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Drogowych Tomasz Gatner

ul. Ogrodowa 4

48-140 Branice

za cenę brutto 466 542,00 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego i została najwyżej oceniona w oparciu o kryteria oceny ofert.

Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert wraz z łączną liczbą punktów:

1) w zakresie zadania nr 1:

Nr oferty

Zadanie częściowe

Nazwa i adres wykonawcy

Punkty przyznane
w kryteriach oceny ofert

Łączna liczba punktów

1

1 - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu głubczyckiego – Gmina Głubczyce

Kazex Kazimierz Stefaniszyn

ul. Oświęcimska 13

48-100 Głubczyce

1 - Cena - 60.00

2 - Czas reakcji - 40.00

100.00

2) w zakresie zadania nr 3:

Nr oferty

Zadanie częściowe

Nazwa i adres wykonawcy

Punkty przyznane
w kryteriach oceny ofert

Łączna liczba punktów

2

3 - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu głubczyckiego – Gmina Branice

Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Drogowych Tomasz Gatner

ul. Ogrodowa 4

48-140 Branice

1 - Cena - 60.00

2 - Czas reakcji - 40.00

100.00

 

Informacja o terminie zawarcia umowy:

Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, zostanie zawarta, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 308 ust. 3 ustawy Pzp.

 

 

Zamawiający

Piotr Soczyński

PDFZawiadomienie o wyborze oferty - Zimowe utrzymanie dróg na terenie powiatu głubczyckiego - zadanie 1 i 3.pdf (535,66KB)