Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Pilszcz dz. nr 273-4

STAROSTA  GŁUBCZYCKI

     ul. Kochanowskiego 15

        48-100  Głubczyce

                                                                                                                                                  Głubczyce 2023-05-18

Nr G.6840.1.2023

 

WYKAZ

Starosta Głubczycki, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami  (jednolity  tekst  Dz. U. z 2023 r.  poz. 344 ) podaje do  publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.

 

 

Lp.

Oznaczenie

nieruchomości

według

 

Powierzchnia

w ha

 

 

 

Położenie

nieruchomości

 

Opis

nieruchomości

 

Cena  wywoławcza  nieruchomości

( netto )

w zł

Wadium

w zł.

Forma

zbycia 

nieruchomości

 

 

Księgi

Wieczystej

Ewidencji

gruntów

 

1

 

  OP1G/000         14341/0

 

arkusz  mapy  nr 5

 

działka  nr  273/4

        

grunty rolne                   zabudowane                

 

 

0,4108

 

 

 

Pilszcz

 

Działka położona w obrębie zabudowy mieszkaniowej                          i zagrodowej wsi w sąsiedztwie ul. Wojska Polskiego. Dojazd do działki drogą transportu rolnego  o nawierzchni utwardzonej tłuczniem od drogi gminnej w kierunku Uciechowic, o nawierzchni asfaltowej.

Kształt działki korzystny, rzeźba terenu pozioma. Uzbrojenie techniczne – wodociąg, sieć energetyczna. Działka zabudowana budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 306 m2. Budynek parterowy, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej. Określa się stopień zużycia technicznego budynku w wysokości 50 %. Instalacje wewnętrzne  wymagają remontu bieżącego. Pokrycie dachu  z eternitu do wymiany, stolarka okienna przerdzewiała, drewniana do wymiany, bramy i drzwi stalowe z blachy płaskiej do konserwacji.

Na działce znajdują się pozostałości po zasiekach betonowych na kiszonkę. 

127 600,00

 

12 000,00

 

                                                            sprzedaż         na własność w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

1. Przeznaczenie nieruchomości:

    Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pilszcz zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Kietrzu nr LIV/566/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. teren działki nr 273/4, obręb Pilszcz przeznaczony jest pod zabudowę zagrodową w gospodarstwach rolnych, hodowlanych  i ogrodniczych.

2. Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodny z zapisem w planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pilszcz.

3. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( jednolity tekst Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.)   sprzedaż ww nieruchomości zwolniona jest z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

4. Z dniem 07 lipca 2023 roku upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie     art. 34 ust. 1  pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą.  

        

5. Ogłoszenie o przetargu  podane  zostanie do publicznej wiadomości  po upływie terminu  podania do publicznej wiadomości niniejszego wykazu, na co  najmniej  30 dni  przed wyznaczonym terminem przetargu.

6. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach oraz  na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głubczycach i Wojewody Opolskiego na  okres 21 dni.

                                                                                                                            

                                                                                                                                            S T A R O S T A

                                                                                                                                                       mgr  Piotr  Soczyński