Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

V przetarg na sprzedaż dz. 121 Kietrz

STAROSTA  GŁUBCZYCKI                                                                                                                                                                                             ul.Kochanowskiego15                                                                                                                                                                                                         48-100  Głubczyce

                                                                                                                                                                   Głubczyce 2023-05-18

Nr G.6840.8.2022

O G Ł O S Z E N I E

Starosta Głubczycki, zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami  (jednolity  tekst  Dz. U. z 2023 r.  poz. 344 )

                                                                                                          ogłasza

                                                                                       V przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości

 

 

Lp.

Oznaczenie

nieruchomości

według

 

Powierzchnia

w ha

 

 

 

Położenie

nieruchomości

 

Opis

nieruchomości

 

Cena  wywoławcza  nieruchomości

w zł

 

Wadium

w zł.

 

Forma

zbycia

nieruchomości

 

Księgi

Wieczystej

Ewidencji

gruntów

1

OP1G/00013079/5

 

arkusz  mapy  nr 1

 

działka nr 121

 

tereny mieszkaniowe, zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy

 

 

0,0896

 

 

 

Kietrz ul. Mickiewicza 46

 

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej, oraz budynkiem gospodarczym. Budynek mieszkalny połączony z budynkiem gospodarczym, z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym, wybudowany w technologii tradycyjnej w okresie międzywojennym. Powierzchnia użytkowa 54,10 m2 . Ściany konstrukcyjne murowane z cegły ceramicznej pełnej, strop drewniany, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej pokryty dachówką ceramiczną, stolarka drzwiowa i okienna drewniana, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne na trzcinie, tynki zewnętrzne cementowo-wapienne gładkie, wyposażenie w instalacje elektryczną, wodną, w kuchni piec węglowy. Na parterze położone są sień, przechodnia kuchnia, jeden pokój, na poddaszu dwa pokoje i komunikacja, w budynku brak łazienki i wc. Budynek od wielu lat nieużytkowany. Ściany zewnętrzne zawilgocone, stropy częściowo przegnite, pokrycie dachowe do wymiany, stolarka drzwiowa i okienna do wymiany, instalacje elektryczna i wodna do kapitalnego remontu. Stopień zużycia technicznego budynku wynosi 50% co kwalifikuje go do remontu kapitalnego. Budynek gospodarczy, z poddaszem magazynowym, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej. Budynek w złym stanie technicznym – do remontu kapitalnego. Nieruchomość położona w znacznej odległości od centrum handlowo-usługowego miasta. Ogrodzenie z siatki stalowej w złym stanie technicznym. Kształt działki wąski prostokąt, rzeźba terenu pozioma. Dojazd do nieruchomości ulicą publiczną ( ul. Mickiewicza ) o nawierzchni asfaltowej o niewielkim natężeniu ruchu samochodowego. Uzbrojenie techniczne – gazociąg, wodociąg, sieć energetyczna, kanalizacja deszczowa, sieć telefoniczna.     

 

35 000,00

 

3 000,00

 

sprzedaż na własność

w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

1. Pierwszy przetarg w spawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 21 listopada 2022 roku.

2. Drugi przetarg w spawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 28 grudnia 2022 roku.

3. Trzeci przetarg w spawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 10 marca 2023 roku.

4. Czwarty przetarg w spawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 17 maja 2023 roku.

5. Przeznaczenie nieruchomości:

    Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz zatwierdzonym uchwałą nr XXXVII/330/2017 Rady Gminy Kietrz z dnia 22 czerwca  2017 r. działka nr 121 położona jest na terenie oznaczonym symbolem 30 MNUu – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności ( ukształtowane ).

6. Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodny z zapisem w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz 

7. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( jednolity tekst Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) sprzedaż ww nieruchomości zwolniona jest z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

8. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń, zobowiązań, praw czy też umów na rzecz osób trzecich.

9. Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 26 czerwca 2023 roku o godzinie 10°°  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15, III piętro, pokój nr 401.

- w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej  w dniu  22 czerwca 2023 roku  wpłacą w/w  wadium  na konto:    Starostwo   Powiatowe w Głubczycach PKO BP  S.A. O/Głubczyce  Nr  25 1020 3714 0000 4502 0012 8348, przy czym za datę wpłaty na konto    uważa się datę   uznania rachunku Starostwa. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia    nieruchomości i numer  działki . 

       - Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:   odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione   przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet sprzedaży nieruchomości. Organizator przetargu zawiadomi osobę      ustaloną w wyniku przetargu na nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym na zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Uczestnicy przystępujący do przetargu  zobowiązani są do przedłożenia dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz dowodu wpłaty wadium, a pełnomocnicy ponadto                  zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo. Nie posiadanie takich dokumentów spowoduje niedopuszczenie do przetargu.

             - cenę nabycia prawa własności przedmiotowej nieruchomości wpłaca się nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto:  Starostwo Powiatowe w Głubczycach PKO BP S.A. O/Głubczyce Nr  35 1020 3714 0000 4302 0012 7878.

              - koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca.

10. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

11.Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach, na  stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głubczycach  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                                                                                         S T A R O S T A

                                                                                                                                                      mgr  Piotr  Soczyński