Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg sprzedaż dz. 154-8 Zopowy

STAROSTA  GŁUBCZYCKI

ul. Kochanowskiego 15

48-100  Głubczyce

                                                                                                                                                  Głubczyce 2023-09-19

Nr G.6840.6.2023

O G Ł O S Z E N I E

Starosta Głubczycki, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami  (jednolity  tekst  Dz. U. z 2023 r.  poz. 344 ze zm. )

                                                                                                          ogłasza

                                                                                       I przetarg ustny nieograniczony

                                   na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości

 

 

Lp.

Oznaczenie

nieruchomości

według

 

Powierzchnia

w ha

 

 

Położenie

nieruchomości

 

Opis

nieruchomości

 

Cena  wywoławcza  nieruchomości

w zł

 

Wadium

w zł.

 

Forma

zbycia

nieruchomości

 

Księgi

Wieczystej

Ewidencji

gruntów

1

OP1G/00003932/0

 

arkusz  mapy  nr 3

działka nr 154/8

pastwiska, zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy

 

 

0,5388

 

 

 

Zopowy

 

 

Działka położona w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej  i zagrodowej wsi. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią nieruchomości zabudowane i grunty rolne. Kształt działki korzystny – regularny wielokąt, rzeźba terenu pozioma. Dojazd do nieruchomości drogą transportu rolnego  o nawierzchni gruntowej. Uzbrojenie techniczne – sieć energetyczna. 

Działka obecnie porośnięta roślinnością trawiastą, pastwiskową.   

 

23 230,00

 

2 000,00

 

sprzedaż na własność

w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

1. Przeznaczenie nieruchomości:

Dla przedmiotowego terenu nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głubczyce zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Głubczycach nr L/374/14 z dnia 13 sierpnia 2014 r. teren działki nr 154/8, obręb Zopowy przeznaczony jest pod rozwój projektowanej zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej.                                                                                         

2. Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodny z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głubczyce.

3. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( jednolity tekst Dz.U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm. ) sprzedaż ww nieruchomości zwolniona jest z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

4. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń, zobowiązań, praw czy też umów na rzecz osób trzecich.

5. Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 26 października 2023 roku o godzinie 10°°  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15  ( III piętro, pokój nr 401 ).

  - w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej  w dniu  20 października 2023 roku  wpłacą w/w  wadium  na konto:    Starostwo   Powiatowe w Głubczycach PKO BP  S.A. O/Głubczyce  Nr  25 1020 3714 0000 4502 0012 8348, przy czym za datę wpłaty na konto    uważa się datę   uznania     rachunku Starostwa. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia    nieruchomości i numer  działki . 

- Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu,    zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg    wygra, zalicza się na poczet sprzedaży nieruchomości. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną  w wyniku przetargu na nabywcę nieruchomości o miejscu  i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nie przystąpi bez  usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie    podanym na zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Uczestnicy    przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentu  stwierdzającego tożsamość oraz dowodu wpłaty wadium, a pełnomocnicy ponadto    zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo. Nie posiadanie takich dokumentów spowoduje niedopuszczenie do przetargu.

              - cenę nabycia prawa własności przedmiotowej nieruchomości wpłaca się nie później niż do dnia zawarcia                         umowy notarialnej na  konto: Starostwo Powiatowe w Głubczycach PKO BP S.A. O/Głubczyce Nr  35 1020                     3714 0000 4302 0012 7878.

              - koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi strona nabywająca.

6. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

7. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głubczycach  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                    S T A R O S T A

                                                                                                                                            mgr  Piotr  Soczyński