Wersja dla słabowidzących
Menu BIP

nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)

nowa podstrona, dodana 2012-08-08

Z A W I A D O M I E N I E
   
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Starosta Głubczycki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne / tekst jednolity z 2012 r. Dz. U. Nr 0, poz. 145 / zawiadamia,
że na wniosek Pana Adama Ratuś - Prezesa Głubczyckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głubczycach zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego Starosty Głubczyckiego
Nr OŚ.6341.21.2011 z dnia 22 sierpnia 2011 r. na odprowadzanie podczyszczonych wód opadowych
i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych
w systemy kanalizacyjne miasta Głubczyce.            
    W związku z powyższym w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego  zawiadomienia Strony mają prawo przeglądać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Starostwa Powiatowego w Głubczycach ( pokój  nr 304 ) akta sprawy, zgłaszać wnioski oraz  sporządzać notatki i odpisy.


Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Głubczycach.


Głubczyce, dnia 8 sierpnia 2012 r.

                                                                          


 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)