Wersja dla słabowidzących
Menu BIP

Obwieszczenie Starosty Głubczyckiego w sprawie zmiany pozwolenia na budowę nr 308/2012 z dnia 31.12.2012 dla Naprzód Sp. z o.o.

AB.6740.2.33.2013

Głubczyce, dnia 26 lipca 2013 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 72, ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 wraz z późniejszymi zmianami)

Starosta Głubczycki podaje do wiadomości, iż:

na wniosek złożony 10 lipca 2013 r. firmy „Naprzód” Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Raciborska 144B, 44-280 Rydułtowy

została wydana decyzja nr 174/2013 w dniu 26.07.2013 r. zmieniająca decyzję nr 308/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na:

rozbudowie zakładu zagospodarowania odpadów przy składowisku w Dzierżysławiu w skład którego wchodzą:

 1. hala sortowni odpadów,
 2. zamknięte żelbetowe tunele intensywnej stabilizacji tlenowej 7szt,
 3. otwarte żelbetowe boksy (budowle) stabilizacji tlenowej 4 szt.,
 4. biofiltr do oczyszczania powietrza z procesu stabilizacji tlenowej wraz z fundamentem,
 5. żelbetowy, kryty boks (budowla) odpadów po segregacji,
 6. waga samochodowa najazdowa,
 7. zespół kontenerów socjalno-biurowych (10 zespolonych),
 8. brodzik dezynfekcyjny,
 9. zbiorniki na ścieki sanitarne 2 szt.,
 10. place manewrowe,
 11. drogi dojazdowe,
 12. pas postojowy dla samochodów ciężarowych, parking dla samochodów osobowych oraz dwa zjazdy z drogi publicznej,
 13. rozbudowa istniejących zbiorników na odcieki,
 14. kontenerowa stacja transformatorowa
 15. oraz niezbędna infrastruktura i elementy towarzyszące:
  • zieleń izolacyjna,
  • ogrodzenie z bramami,
  • sieci służące zakładowi: wodociągowa, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji odciekowej, energetyczna wraz z oświetleniem,
  • urządzenia podczyszczające,
  • instalacje wewnętrzne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania budynków, budowli i urządzeń;

w  miejscowości Dzierżysław nr 1 na działkach ewidencyjnych nr 17/2 i nr 23.

Zmiany zakładają m.in. dodanie elementu projektu – Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w części pasa postojowego dla samochodów ciężarowych i parkingu dla samochodów osobowych, dla którego wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody zna realizację przedsięwzięcia.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Starostwie Powiatowym w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce, wydział Architektury i Budownictwa, w godzinach pracy urzędu.

 
Z up. STAROSTY

mgr inż. Marceli Głogiewicz

Kierownik Wydziału
Budownictwa i Architektury 

 

 

Podmiot udostępniający: Starosta Głubczycki
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marceli Głogiewicz
Data wytworzenia: 2013.07.26


PDF02_Obwieszczenie_BIP_zmiana_Naprzód.pdf