Wersja dla słabowidzących
Menu BIP

Zawiadomienie - o wszczęciu postępowania wodnoprawnegoZ A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Starosta Głubczycki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne / Dz. U. Nr 115, poz. 1229-z późn. zm. / zawiadamia, że na wniosek Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej
w Chróścielowie, gm. Kietrz zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie istniejącym wylotem do rowu melioracji szczegółowej nr 29 w km 0+300 ścieków opadowych i roztopowych zebranych
z obszaru układów komunikacyjnych i dachów Sektora Hodowli Krów Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Chróścielowie.


Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Głubczycach.

Głubczyce, dnia 14 marca 2005 r.
Informacja do publicznej wiadomości