Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

przekroczenie rzeki Morawa w Chróścielowie

                                                                Głubczyce, dnia 10.10.2016 r.

Nr OŚ. 6341.28.2016

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO

 

Starosta Głubczycki, działając na podstawie art. 61 §  4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23/ oraz art. 127 ust. 6 i 7  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne / tekst jednolity                           Dz. U. z 2015 r. poz. 469 – zpóźn.zm./

zawiadamia Strony postępowania

że na wniosek Przedsiębiorstwa Komunalnego „HYDROKAN” Sp. z o.o.  ul. Traugutta 15, 48-130 Kietrz z dnia 5.10.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia metodą przewiertu sterowanego rurociągiem grawitacyjnym Ø 110 pod dnem rzeki Morawa w km 9+550 w miejscowości Chróścielów, gm. Kietrz –                  w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. : „Budowa sieci wodociągowej relacji Nasiedle-Lubotyń-Gniewkowice”.

Równocześnie informuję o uprawnieniach stron wynikających z art. 10 ustawy Kpa do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach                                       ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce -pokój nr 304-305 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Głubczycach : www.bip.powiatglubczycki.pl, przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głubczycach oraz Urzędu Miejskiego w Kietrzu .