Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje dla organizacji pozarządowych

NOWY OBOWIĄZEK DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

Nowe obowiązki od 15 sierpnia 2024 r. dla organizacji pozarządowych, które pracują z dziećmi oraz w przypadku, kiedy małoletni nie są głównym odbiorcą tych działań, ale jedną z wielu grup, dla których organizacja ma ofertę

 

OR.511.5.2024                                                                                                                                                 Głubczyce dnia , 17.06.2024 r.
 

Szanowni Państwo

Do 15 sierpnia 2024 roku organizacje pozarządowe, które pracują z dziećmi, muszą wdrożyć standardy ich ochrony. To nowy obowiązek wynikający z ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1304, 1606), dalej Ustawa. Powyższe zmiany weszły w życie 15 lutego 2024 r. W ustawie wprowadzono szereg zmian, które dotyczą osób zatrudnionych lub nowo zatrudnianych w organizacjach pozarządowych, wolontariuszy, praktykantów i innych osób dopuszczonych do pracy z dziećmi i młodzieżą. Standardy i inne przepisy wprowadzone nowelizacją Ustawy będą dotyczyły organizacji, które swoje działania kierują do dzieci i młodzieży (małoletnich), także w sytuacjach, kiedy małoletni nie są głównym odbiorcą tych działań, ale jedną z wielu grup, dla których organizacja ma ofertę. Podmioty, które mają stosować przepisy ww. ustawy zostały wymienione w m.in.
art. 22b” Obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich, zwanych dalej "standardami", ma każdy:

1)organ zarządzający jednostką systemu oświaty, o której mowa w art. 2 pkt 1-8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 90016721718 i 2005), oraz inną placówką oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni;

2)organizator działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich”.,  w rozdziale 3 Ustawy: „Obowiązki pracodawców i innych organizatorów w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi oraz osób zatrudnianych i dopuszczanych do takiej działalności”.

 Nowe obowiązki w skrócie:

1. Należy sprawdzać wszystkie osoby pracujące z małoletnimi w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz uzyskać od tych osób zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

2. Należy wprowadzić standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem, tj. opracować, zatwierdzić i stosować określone zalecenia i procedury.

Odpowiedzialność karna:

Ustawa przewiduje następujące kary:

1. Niesprawdzenie personelu w Rejestrze – kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł i 10 000 zł na Fundusz Sprawiedliwości;

2. Świadome dopuszczenie do pracy osoby umieszczonej w Rejestrze lub karnym – kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie mniejszej niż 1000 zł;

3. Świadome dopuszczenie do pracy z zakazem zajmowania stanowisk, podejmowania działalności, wykonywania określonych zawodów – kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, 30 000 zł na rzecz Funduszu Sprawiedliwości;

4. Brak standardów – kara grzywny do 250 zł albo kara nagany;

5. Ponowny brak standardów – kara grzywny nie niższa niż 1000 zł i do 10 000 zł na Fundusz Sprawiedliwości.

 

Uprawnienia kontrolne:

Zgodnie z nowymi przepisami Ustawy:

„Art. 22x. 1. Wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta oraz marszałek województwa sprawują kontrolę wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 21 i art. 22b, w zakresie objętym właściwością rzeczową i miejscową tych organów.

2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników podległych im urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich lub gminnych lub funkcjonariuszy straży gminnych.

3. Podmiotem uprawnionym do kontroli wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 21 i art. 22b, w zakresie swojej właściwości rzeczowej i miejscowej jest organ prowadzący jednostkę systemu oświaty, o której mowa w art. 2 pkt 1–8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad taką jednostką, organ zarządzający lub nadzorujący inną placówkę lub prowadzenie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi. Art. 22y. 1. Państwowa Inspekcja Pracy w zakresie swojej właściwości jest uprawniona do kontroli wykonywania przez pracodawcę obowiązku, o którym mowa w art. 21 ust. 2. 2. W razie stwierdzenia naruszenia wykonywania przez pracodawcę obowiązku, o którym mowa w art. 21 ust. 2, Państwowa Inspekcja Pracy niezwłocznie powiadamia o tym Policję lub prokuratora. Art. 22z. 1. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie swojej właściwości jest uprawniony do kontroli wykonywania przez pracodawcę lub organizatora działalności obowiązku, o którym mowa w art. 21 ust. 2, oraz obowiązku wprowadzenia standardów. 2. W razie stwierdzenia naruszenia wykonywania przez pracodawcę lub organizatora działalności obowiązku, o którym mowa w art. 21 ust. 2, lub obowiązku wprowadzenia standardów pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadzający kontrolę niezwłocznie powiadamiają o tym Policję lub prokuratora.”

 

Warto zapoznać się z przygotowanym przez PORADNIK.NGO.PL opracowaniem: https://publicystyka.ngo.pl/wprowadzenie-standardow-ochrony-maloletnich-w-ngo Temat szerzej omówiony jest w webinarium „Standardy ochrony małoletnich", zrealizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach projektu "Fimango – zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych": https://www.youtube.com/watch?v=pRtdTgyR7XM&t=8s - Standardy ochrony małoletnich - Arkadiusz Kłos.

 

PDFNOWY OBOWIĄZEK DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.pdf (736,86KB)

 

INFORMACJA

DOTYCZĄCA WSPÓŁPRACY W BUDOWANIU ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ O DOSTĘPNOŚCI

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera dostępność. Dlatego proponujemy Państwu współpracę, aby wspólnie budować świadomość o prawie do dostępności i postępowaniu skargowym na jej brak.

Wszelkie niezbędne informacje znajdą Państwo poniżej w linku:

PDFInformacja dotycząca współpracy w budowaniu świadomości społecznej o dostępności.pdf (825,79KB)

 

 

                                                             

Obowiązek zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Przypominamy, że po nowelizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.) obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych obejmuje fundacje oraz stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

Nowe obowiązki weszły w życie 31 października 2021 roku. Powstałe po tym dniu fundacje i stowarzyszenia są zobowiązane w terminie 7 dni od daty rejestracji w KRS zgłosić w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych informacje dotyczące swoich beneficjentów rzeczywistych. Ten sam termin obowiązuje w przypadku dokonywania przez fundacje i stowarzyszenie zmian mających wpływ na ich dane zgłaszane do KRS (np. zmiany w zarządzie).

Pozostałe NGO (zarejestrowane w KRS przed 31 października 2021 r.) zobowiązane do dokonania zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych do 31 stycznia 2022 r., a następnie pamiętać o aktualizacji wpisu przy każdej zmianie danych w ciągu 7 dni.

Przydatne linki:

Zgłoszenie do CRBR składa się bezpłatnie w formie elektronicznej na stronie internetowej: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/utworz-zgloszenie

Komunikat dotyczący zgłaszania do CRBR informacji o beneficjentach rzeczywistych stowarzyszeń po 30 października 2021 r.: https://www.gov.pl/web/finanse/komunikat-nr-39-dotyczacy-zglaszania-do-crbr-informacji-o-beneficjentach-rzeczywistych-stowarzyszen-po-30-pazdziernika-2021-r

 

 

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że Marszałek Województwa Opolskiego  działając na  podstawie art. 44a i 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o  rehabilitacji zawodowej     i  społecznej oraz  zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2019r., poz. 1172   z późn. zm.) oraz § 9  Rozporządzenia  Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 25  marca 2003r.w sprawie  organizacji  oraz trybu działania wojewódzkich i  powiatowych  rad do spraw osób  niepełnosprawnych (Dz.U. z 2003r., Nr 62, poz. 560) o  możliwości zgłaszania kandydatów na  członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na kadencję 2020 – 2024.

 

W załączeniu przesyłamy przykładowy wzór  formularza zgłoszeniowego , na którym można dokonać zgłoszenia kandydata na członka Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Zgłoszenie  należy składać w  kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, z dopiskiem – Departament Zdrowia i Polityki Społecznej w terminie   do 19 marca 2020r.

W rzazie  jakichkolwiek  pytań informacji  udziela Pani  Aldona  Stahlberger,  tel.: 77 44 82 165, e-mail: a.stahlberger@opolskie.pl

PDFwniosek zglaszania czlonkow do Woj.Społ. Rad do spr. Os. Niepeln..pdf (876,55KB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowanie wsparcia realizacji projektów w ramach Programu   „Od zależności ku samodzielności” edycja 2020 r. 

Minister zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie (Dz.U. z 219 r. poz. 688, z pźn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-3 tej ustawy, prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów.

Szczegóły dotyczące programu można znaleźć na stronie  www.mrpips.gov.pl

_______________________________________________________________________________

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego zaprasza do udziału w konkursie „Partnerstwo bez granic”, którego celem jest wyłonienie najciekawszych inicjatyw realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi, na obszarze Województwa Opolskiego, w roku 2019 przez samorządy lokalne, instytucje i organizacje pozarządowe.  

W sprawach dotyczących szczegółu programu można kontaktować się na adres: www.j.sekowska@opolskie.pl

 

PDFInformacja z przebiegu konsultacji projektu.pdf (249,03KB)