Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nieodpłatna Pomoc Prawna

 

Frame 45.png

 

Nieodpłatna pomoc prawna w 2023 roku

UWAGA!

W dniu 29.12.2023 r. (piątek) wyjątkowo dyżur w punkcie w Głubczycach będzie odbywał się w godzinach 08:00-12:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Zgodnie z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 1 lipca 2023 roku odwołany zostanie w Polsce stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Od 1 lipca 2023r. beneficjenci pomocy mogą więc umawiać się tylko na wizyty stacjonarne (za wyjątkiem osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osób doświadczających trudności w komunikowaniu się).

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Głubczycach – porady udzielane są przez radców prawnych i adwokatów osobiście w punkcie.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Kietrzu - porady udzielane są przez Fundację Młodzi Ludziom z siedzibą w Łodzi osobiście w punkcie.

Kto może otrzymać pomoc?

Każda osoba, nie będąca w stanie pokryć kosztów odpłatnej pomocy prawnej, znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej (pomoc udzielana między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych), w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku.

Umówienie terminy porady

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszeń dokonuje się:

 • telefonicznie pod nr telefonu: (77) 405 36 60 lub (77) 405 36 94 - czynnym w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Głubczycach,
 • za pośrednictwem strony internetowej przeznaczonej do zapisów: https://np.ms.gov.pl/zapisy,
 • poprzez e-mail: sekretariat@powiatglubczycki.pl.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Głubczyckim 

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Głubczyckim realizowana jest w 2 punktach, przez 4 godziny dziennie, 5 dni w tygodniu:

 1. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Głubczycach w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach, ul. Sobieskiego 5a, 48-100 Głubczyce. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci z Okręgowej Rady Adwokackiej (ORA) w Opolu oraz radcowie prawni z Okręgowej Izby Radców Prawnych (OIRP) w Opolu. Dyżury mediacyjne pełnią: adwokat z ORA w Opolu oraz radca prawny z OIRP w Opolu.

Dni i godziny dyżurów:

       Poniedziałek (dyżur mediacyjny)

            09.00 -13.00           

Wtorek

11.00 -15.00

Środa

09.00 -13.00

Czwartek

08.00 -12.00

Piątek (dyżur mediacyjny)

11.00 -15.00

            

 1. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kietrzu w budynku Urzędu Miejskiego w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz. Nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji udziela Fundacja Młodzi Ludziom z siedzibą w Łodzi.

 

Dni i godziny dyżurów:

       Poniedziałek       

13.00 -17.00

Wtorek

08.00 -12.00

Środa

08.00 -12.00

Czwartek

08.00 -12.00

Piątek

           10.00 -14.00            

 

Możliwość udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość lub poza punktem

W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Dokonywanie zgłoszeń odbywa się w sposób wskazany powyżej.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osobom, o których mowa powyżej, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się, lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, lub w innym miejscu dostosowanym do potrzeb tych osób.

Osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną informacji o złożeniu przez osobę uprawnioną oświadczenia oraz danych kontaktowych tej osoby, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w związku z obsługą nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
- na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim
oraz edukacji prawnej

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO"), informujemy, że:

ADMINISTRATOR

DANYCH

OSOBOWYCH

Administratorami Pani/Pana danych osobowych są:

 1. Minister Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, nr tel. 22 52 12 888, adres e-mail: kontakt@ms.gov.pl – w zakresie prowadzenia centralnego systemu teleinformatycznego do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.
 2. Wojewoda Opolski  z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel. 77 45 24 125, email: bok@opole.uw.gov.pl – w zakresie realizowanych zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
 3. Starosta Głubczycki z siedzibą w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15, nr tel. 77 405 36 60, adres e-mail: - w zakresie  realizowanych zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, w tym danych osobowych zawartych w oświadczeniach składanych w celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

 

 

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Sprawiedliwości wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail; lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wojewoda Opolski wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail; iod@opole.uw.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Starosta Głubczycki wyznaczył inspektora ochrony danych, pana Andrzeja Pawłowicza, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail; lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z każdym z wymienionych inspektorów ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania.

 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Starostę Głubczyckiego jest realizacja ustawowych obowiązków Administratora oraz realizacja zadań w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Pani/Pana dane osobowe, w tym dane osobowe zawarte w oświadczeniach, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, przetwarzane będą w związku ze świadczeniem usług w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

ODBIORCY

DANYCH

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy publiczne oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym adwokaci i radcy prawni  realizujący zadanie publiczne na podstawie umów zawartych z Powiatem Głubczyckim.

Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski.                                                             

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w tym ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu;

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa nr tel. 22 531 03 00

 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI  LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych (imię, nazwisko, adres, PESEL lub numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość) oraz okazanie osobie upoważnionej do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokumentu stwierdzającego tożsamość jest obowiązkiem wynikającym z przepisów i warunkiem koniecznym do uzyskania pomocy wynikającym z przepisów prawa.

Wypełnienie przez osobę uprawnioną części B karty pomocy, w tym podanie numeru telefonu w celu zasięgnięcia dalszej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, jest dobrowolne.

INFORMACJA O PROFILOWANIU

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

LISTA DYŻURÓW SPECJALISTYCZNYCH NPP https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54