Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje dla stowarzyszeń zwykłych

Informacja dla stowarzyszeń zwykłych:

20 maja 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Zmiany dotyczą także stowarzyszeń zwykłych powstałych przed tą datą, które muszą „przerejestrować się" w ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

Zmiany dot.

- możliwości korzystania z dotacji,

-sposobu rejestracji stowarzyszenia zwykłego,

- koncepcji tworzenia

- funkcjonowania stowarzyszeń

Zmiany te dotyczą także stowarzyszeń zwykłych założonych przed 20 maja 2016 roku. Stowarzyszenia zwykłe mają czas na dostosowanie do nowych przepisów do 20 maja 2018 roku.

W CELU DOSTOSOWANIA STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO DO NOWYCH PRZEPISÓW NALEŻY:
 

 1. Sprawdzić regulamin stowarzyszenia zwykłego

Zgodnie z art. 40 ustawy Prawo o stowarzyszeniach regulamin musi określać:

 1. Nazwę stowarzyszenia,
 2. Cel lub cele i środki działania (sposób realizacji celów),
 3. Teren działania,
 4. Siedzibę stowarzyszenia,
 5. Zasady wyboru przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarządu
 6. zasady dokonywania zmian regulaminu działalności,
 7. sposób nabycia i utraty członkostwa
 8. sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego,

W regulaminie warto również wpisać źródła środków finansowych na działalność stowarzyszenia.

Jeżeli stowarzyszenie chce mieć zarząd i komisję rewizyjną, wówczas w regulaminie muszą znaleźć się zapisy regulujące:

 • tryb wyboru i uzupełniania składu zarządu i komisji rewizyjnej
 • kompetencje tych organów,
 • warunki ważności uchwał zarządu
 • sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w tym w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych.

Jeśli w regulaminie stowarzyszenia zwykłego nie ma wszystkich wymaganych ustawowo zapisów – należy je wprowadzić.

 1. Przedstawiciel lub zarząd stowarzyszenia zwykłego

Stowarzyszenie zwykłe może być zarządzane, reprezentowane przez przedstawiciela albo przez zarząd.

 1. Komisja rewizyjna

Stowarzyszenie zwykłe może powołać komisję rewizyjną. 

Komisja rewizyjna w stowarzyszeniu zwykłym nie jest obowiązkowym organem.  

 1. zebranie członków stowarzyszenia zwykłego

Dotychczasowy przedstawiciel stowarzyszenia zwykłego powinien zwołać zebranie członków.

Na zebraniu należy podjąć następujące uchwały:

 1. o zmianie regulaminu,
 2. o wyborze zarządu – jeśli stowarzyszenie zdecydowało, że chce powołać zarząd do reprezentowania stowarzyszenia,
 3. o wyborze przedstawiciela – w sytuacji gdy przedstawicielem będzie nowa osoba,
 4. o wyborze komisji rewizyjnej - jeśli stowarzyszenie zwykłe zdecydowało się mieć organ nadzoru.

Z zebrania członków należy przygotować następujące dokumenty:

 1. lista obecności – zawierająca imiona i nazwiska członków, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, własnoręczne podpisy,
 2. protokół zebrania członków,
   
 3. Dokumenty wymagane przez Starostwo Powiatowe w Głubczycach przy wpisie (przerejestrowaniu) do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 4. wniosek o wpisanie (przerejstrowanie) do ewidencji stowarzyszeń
 5. regulamin działalności 
 6. protokół z zebrania,
 7. podjęte uchwały
 8. lista obecności 
 9. dane przedstawiciela albo wszystkich członków zarządu – imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL.
 10. dane członków komisji rewizyjnej – jeśli została wybrana – imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL.

Wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych urząd dokonuje w terminie 7 dni od daty wpłynięcia wniosku.

Wpis do ewidencji jest nieodpłatny.

 

WAŻNE:

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 25 września 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw stowarzyszenie zwykłe ma wyznaczony termin do 20 maja 2018 r. na zmianę wpisu w ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa.

 Do dnia dokonania wpisu (przerejestrowania) do ewidencji stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie przepisów dotychczasowych.

Więcej szczegółowych informacji zawiera artykuł pani Moniki Chrzczonowicz pt.: Jak dostosować stowarzyszenie zwykłe do nowych przepisów. 7 wskazówek dostępny pod adresem:  http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1991867.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------