Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Głubczycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Głubczycach.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2013-11-14.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2023-09-25.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Niedostępne skany dokumentów

Wynik analizy pod względem zgodności

 Powiat Głubczycki - reaudyt dostępności.pdf - data dodania: 2021-01-02 00:00:00

Wynik analizy pod względem zgodności

Powiat Głubczycki - reaudyt dostępności.pdf - data dodania: 2021-01-02 00:00:00

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2019-10-15.

Data aktualizacji oświadczenia: 2023-10-02.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: LESŁAW GAŁASZKIEWICZ, ADMINISTRATOR@POWIATGLUBCZYCKI.PL. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 774053665. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

48-100 Głubczyce, ul. Jana Kochanowskiego 15
Tel.: +48774053660
Faks: +48774053661
E-mail:
Strona internetowa: powiatglubczycki.pl

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku posiada ograniczenia architektoniczne w postaci schodów. Przy schodach znajdują się po obu stronach poręcze.

Korytarze na wszystkich kondygnacjach są dostępne. Na poszczególne kondygnacje można dotrzeć windą oraz schodami z pochwytami po jednej stronie, bez platform schodowych.

W budynku schody są oznaczone taśmami kontrastowymi.

Dostępna toaleta znajduje się na parterze (przy Wydziale Komunikacji i Transportu) oraz na III piętrze.

Oznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się z tyłu budynku przy wejściu do windy.

Opis dostosowań

W budynku są pętle indukcyjne w kasie, w Wydziale Geodezji i Nieruchomości przy obsłudze stron. Nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Osoby słabosłyszące/niesłyszące obsługiwane są w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty - 3 dni wcześniej w sekretariacie fax. 77 406 36 61, e-mail: sekretariat@powiatglubczycki.pl.