Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dotacje celowe do wymiany źródeł ciepła

Uchwała Nr XXII/156/2020
Rady Powiatu w Głubczycach

z dnia 1 października 2020 r.

w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Głubczyckiego osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie ochrony powietrza, poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Powiatu Głubczyckiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 400a ust. 1 pkt 5, pkt 21, art. 403 ust. 1, ust. 4 pkt 1 lit. a) i b) oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219) Rada Powiatu w Głubczycach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Głubczyckiego osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie ochrony powietrza, poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Powiatu Głubczyckiego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Głubczycach.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głubczycach.

§ 4. Traci moc Uchwała  Nr XXXIX/232/2017 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Głubczyckiego osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie ochrony powietrza, poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Powiatu Głubczyckiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 poz. 2907), zmieniona Uchwałą Nr III/40/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 poz. 423) oraz Uchwałą Nr XIII/99/2019 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 21 listopada 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 poz. 3611).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu


Radosław Gorzko

 

Załącznik do uchwały Nr XXII/156/2020
Rady Powiatu w Głubczycach
z dnia 1 października 2020 r.

Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Głubczyckiego osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochronie środowiska w zakresie ochrony powietrza, poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Powiatu Głubczyckiego

§ 1. Definicje

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) inwestorze – rozumie się przez to osobę fizyczną posiadającą tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie Powiatu Głubczyckiego lub wspólnotę mieszkaniową zarządzającą nieruchomością położoną na terenie Powiatu Głubczyckiego,

2) nieruchomości – rozumie się przez to budynek mieszkalny wolnostojący lub w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, albo budynek wielorodzinny, w którym znajdują się lokale mieszkalne ze wspólnym dla wszystkich lokali urządzeniem grzewczym albo lokal mieszkalny z odrębnym systemem grzewczym, z wyłączeniem budynków lub lokali przeznaczonych w całości lub w części na prowadzenie działalności gospodarczej oraz budynków rekreacji indywidualnej,

3) tytule prawnym do nieruchomości – rozumie się przez to własność lub współwłasność nieruchomości oraz prawo użytkowania wieczystego, na której realizowane jest zadanie inwestycyjne,

4) zadaniu inwestycyjnym – rozumie się przez to zakup i zainstalowanie nowego źródła ciepła, które zastąpi dotychczasowe źródło ciepła,

5) dotychczasowe źródło ciepła – urządzenie grzewcze na paliwo stałe służące do ogrzewania lokalu lub budynku, które ma zostać zastąpione nowym źródłem ciepła,

6) nowe źródło ciepła – fabrycznie nowe, niskoemisyjne, wysokosprawne urządzenie grzewcze, w szczególności: kocioł gazowy c.o., kocioł olejowy c.o., kocioł gazowo - olejowy c.o., kocioł elektryczny c.o., lub kocioł c.o. na paliwo stałe. Kotły na paliwo stałe muszą spełniać wymagania jakościowe ekoprojektu, dla kotłów na paliwo stałe zasilanych automatycznie, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE  w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe, potwierdzone dokumentem wydanym przez właściwą jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub jego odpowiednika dla kraju jednostki certyfikującej (lista podmiotów akredytowanych znajduje się na stronie internetowej www.pca.gov.pl lub na stronie Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/),

7) wymiana źródła ciepła – zastąpienie dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym nowym źródłem ciepła generującym mniejszą niż dotychczasowa emisję zanieczyszczeń; przy czym w przypadku budynku wielorodzinnego z wyodrębnionymi lokalami mieszkalnymi, mającymi wspólne dla wszystkich lokali dotychczasowe źródło ciepła jego wymiana w rozumieniu niniejszego Regulaminu nie może polegać na wprowadzeniu odrębnych urządzeń grzewczych, opalanych paliwem stałym w poszczególnych lokalach lub na odłączeniu budynku od dotychczasowego źródła ciepła, które nie ulega całkowitej likwidacji.

§ 2. Cel dotacji

1. Celem udzielenia dotacji jest ograniczenie ilości zanieczyszczeń pyłowo - gazowych emitowanych do powietrza, w szczególności pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu.

2. Powiat Głubczycki udziela dotacji celowej z budżetu powiatu Inwestorowi, który na nieruchomości położonej na terenie Powiatu Głubczyckiego, planuje zrealizować zadanie inwestycyjne polegające na wymianie dotychczasowego źródła ciepła.

§ 3. Zasady udzielania dotacji

1. Dotacji udziela się na pisemny wniosek Inwestora zainteresowanego wymianą dotychczasowego źródła ciepła.

2. Dotacji udziela się na zadanie polegające na wymianie źródła ciepła, będącego podstawowym źródłem ogrzewania w budynku lub lokalu na nowe źródło ciepła.

3. Nie jest dotowana wymiana źródła ciepła, która nie powoduje zmniejszenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych.

4. Dotacji nie przyznaje się w przypadku zakupu przenośnych urządzeń grzewczych lub kotłów na przepracowany olej.

5. Dotacja nie obejmuje kosztów zakupu instalacji towarzyszącej nowemu urządzeniu grzewczemu.

6. Dotychczasowe źródło ciepła winno być eksploatowane w budynku lub lokalu minimum 4 lata przed dniem złożenia wniosku. Oświadczenie w tym zakresie stanowi załącznik nr 2 do wniosku.

7. Nowe źródło ciepła musi stanowić główne źródło ogrzewania budynku lub lokalu.

8. Zainstalowane nowe źródło ciepła winno być trwale związane z instalacją grzewczą nieruchomości.

9. Wykonawca zadania polegającego na montażu kotłów gazowych powinien posiadać odpowiednie uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które wskazuje w oświadczeniu, stanowiącym załącznik nr 5 do Wniosku.

10. Inwestor zobowiązany jest do eksploatacji nowego źródła ciepła przez okres co najmniej 5 lat, licząc od daty zainstalowania tego źródła, wskazanej na oświadczeniu wykonawcy dokonującego montażu nowego źródła ciepła ( stanowiącym załącznik nr 4 do wniosku ).

11. Jeżeli w okresie do 5 lat od dnia zawarcia umowy, zainstalowane źródło ciepła ulegnie trwałemu uszkodzeniu, powodującemu konieczność zakupu nowego źródła ciepła, Inwestor obowiązany jest powiadomić niezwłocznie o tym fakcie Powiat Głubczycki.

12. Dotacje nie będą udzielane na zadania inwestycyjne realizowane na nieruchomości przeznaczonej w całości lub w części na prowadzenie działalności gospodarczej oraz nieruchomości stanowiącej budynek rekreacji indywidualnej.

13. Dotacji podlegają tylko urządzenia fabrycznie nowe, zakupione i zainstalowane po zawarciu umowy o dotację pomiędzy Powiatem Głubczyckim a Inwestorem oraz po otrzymaniu środków z budżetu powiatu głubczyckiego.

14. Dotacja nie będzie udzielana na dofinansowanie inwestycji, dla której została  już uprzednio udzielona dotacja z innego źródła.

15. Inwestor może otrzymać dotację na wykonanie zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 pkt 4 Regulaminu, jeżeli w okresie 10 lat kalendarzowych przed złożeniem wniosku nie otrzymał dotacji od Powiatu Głubczyckiego na zadanie inwestycyjne, o którym mowa w § 1 pkt 4 Regulaminu, realizowane na tej samej nieruchomości.

16. Inwestor może otrzymać dotację na wykonanie zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 pkt 4 Regulaminu, jeżeli w okresie 5 lat kalendarzowych przed złożeniem wniosku nie otrzymał dotacji od Powiatu Głubczyckiego na inne zadanie inwestycyjne służące ochronie środowiska w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego, realizowane na tej samej nieruchomości.

17. W miejscach, gdzie istnieje uzasadniona ekonomicznie techniczna możliwość podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci dystrybucji gazu wnioski o udzielenie dotacji na wymianę istniejącego źródła ciepła na źródło opalane paliwem gazowym będą rozpatrywane w pierwszej kolejności, natomiast na źródło opalane paliwem węglowym w ostatniej kolejności.

§ 4. Niezbędne dokumenty do przyznania dotacji

1. Inwestor ubiegający się o dotację zobowiązany jest do złożenia pisemnego wniosku o udzielenie dotacji. Wniosek należy złożyć przed zakupem i zainstalowaniem nowego źródła ciepła, po ogłoszeniu naboru wniosków o udzielenie dotacji.

2. Inwestor składa wniosek o udzielenie dotacji osobiście, po uprzednim okazaniu dokumentu tożsamości.

3. W przypadku braku możliwości osobistego złożenia wniosku przez Inwestora, może on zostać złożony przez osobę przez niego upoważnioną, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, po okazaniu przez pełnomocnika dokumentu tożsamości. Pełnomocnik jednorazowo może złożyć wniosek wyłącznie w imieniu jednego wnioskodawcy, przy czym pełnomocnik nie może jednocześnie złożyć własnego wniosku o udzielenie dotacji.

4. Wnioski o udzielenie dotacji dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego                 w Głubczycach oraz w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Głubczycach.

5. Do wniosku należy dołączyć:

1) w przypadku gdy jest wymagana - ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę albo oświadczenie Inwestora stanowiące załącznik nr 1 do wniosku o niewniesieniu sprzeciwu w drodze decyzji administracyjnej do zgłoszenia w trybie określonym w przepisach ustawy Prawo budowlane wraz z kopią opieczętowanej metryki projektu   budowlanego będącym załącznikiem do zgłoszenia,

2) oświadczenie Inwestora o okresie eksploatacji dotychczasowego źródła ciepła, stanowiące załącznik nr 2 do wniosku,

3) aktualną dokumentację fotograficzną dotychczasowego źródła ciepła wraz z oświadczeniem Inwestora potwierdzającym jego zainstalowanie na nieruchomości, stanowiącym załącznik nr 6 do wniosku.

6. W przypadku gdy Inwestorem będzie wspólnota mieszkaniowa  zobowiązana jest ona do przedłożenia dodatkowo uchwały wspólnoty mieszkaniowej wyrażającej zgodę  na wymianę dotychczasowego źródła ciepła, uchwałę o powołanie zarządu wspólnoty oraz w sytuacji ustanowienia zarządcy wspólnoty, umowę o sprawowaniu zarządu nieruchomością wspólną.

7. W przypadku gdy przepisy prawa nie nakładają obowiązku uzyskania dokumentów określonych w ust. 5 pkt 1, Inwestor przedkłada oświadczenie w tym zakresie, stanowiące załącznik nr 3 do wniosku.

8. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich składania, z zastrzeżeniem § 3 ust. 17 oraz § 5 ust. 3 Regulaminu.

9. W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku Starosta Głubczycki dokonuje jego weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym.

10. W przypadku, gdy złożony wniosek jest niekompletny Inwestor zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie go bez rozpoznania.

11. Warunkiem zakwalifikowania wniosku do przyznania dotacji po jego pozytywnej weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym jest potwierdzenie zainstalowania dotychczasowego źródła ciepła w sposób określony w ust. 5 pkt 3. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Głubczycach  mogą dokonać kontroli  nieruchomości w celu potwierdzenia zainstalowania dotychczasowego źródło ciepła. W celu wykonania kontroli Inwestor jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości upoważnionym pracownikom Starostwa Powiatowego w Głubczycach. O terminie kontroli Inwestor będzie powiadamiany pisemnie lub telefonicznie.

12. Informację o zakwalifikowaniu wniosku do przyznania dotacji Inwestor otrzymuje na piśmie w terminie 14 dni od dnia zakończenia weryfikacji wniosku lub przeprowadzenia kontroli dotychczasowego źródła ciepła, jeżeli taka kontrola miała miejsce.

13. Wnioski o udzielenie dotacji będą przyjmowane przez okres 30 dni od dnia uruchomienia naboru lub do dnia wyczerpania środków finansowych na dany rok budżetowy, jeżeli nastąpi ono w terminie wcześniejszym.

14. W przypadku uruchomienia dodatkowych środków na dotacje zostanie przeprowadzony kolejny nabór wniosków.

15. Informacja o terminie naboru wniosków o udzielenie dotacji będzie każdorazowo zamieszczana na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głubczycach oraz tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głubczycach.

16. Dotacja jest przyznawana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Głubczyckim a Inwestorem.

17. Powiat Głubczycki zawiera umowę z Inwestorem w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Inwestorowi informacji o zakwalifikowaniu wniosku do przyznania dotacji.

18. Umowa o udzielenie dotacji określa w szczególności:

1) wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na którego realizację są przekazywane środki dotacji (rodzaj planowanego do zakupu i montażu nowego źródła ciepła), tryb płatności, tryb kontroli wykonania zadania,

2) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego,

3) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej.

19. Wypłata Inwestorowi środków nastąpi w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy.

§ 5. Wysokość dotacji

1. Dotacja jest przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów związanych z zakupem i zainstalowaniem nowego źródła ciepła do wysokości 60 % ceny zakupu i montażu, nie więcej jednak niż 1.800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych) w przypadku instalacji urządzenia w budynku mieszkalnym lub 1.400,00 zł. (jeden tysiąc czterysta złotych) w przypadku instalacji urządzenia w lokalu mieszkalnym.

2. Wysokość środków na dotację określana jest corocznie w uchwale budżetowej Powiatu Głubczyckiego.

3. Środki przeznaczone na udzielenie dotacji dzielone są na gminy Powiatu Głubczyckiego, proporcjonalnie do liczby ich mieszkańców, natomiast w gminach osobno na miejsca z techniczną możliwością zainstalowania gazowego źródła ciepła oraz na miejsca gdzie nie ma takiej możliwości.

§ 6. Sposób rozliczenia dotacji

1. Rozliczenie dotacji winno nastąpić w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji.

2. Inwestor przedkłada do Starostwa Powiatowego w Głubczycach następujące dokumenty:

1) oryginał rachunku/faktury VAT wystawionej na Inwestora z wyszczególnieniem kosztów zakupu i montażu nowego źródła ciepła oraz określeniem jego nazwy wraz z potwierdzeniem zapłaty,

2) dane techniczne nowego źródła ciepła lub dokumentację techniczną,

3) dokument potwierdzający  zgodność z wymaganiami jakościowymi ekoprojektu, dla kotłów na paliwo stałe zasilanych automatycznie, o którym mowa w § 1 pkt 6 Regulaminu – w przypadku wymiany źródła ciepła na źródło opalane paliwem stałym,

4) oświadczenie wykonawcy dokonującego montażu nowego źródła ciepła o prawidłowości wykonanych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, stanowiące załącznik nr 4 do wniosku,

5) oświadczenie wykonawcy dokonującego montażu nowego źródła ciepła - w przypadku kotłów gazowych - o posiadaniu uprawnień, stanowiące załącznik nr 5 do wniosku,

6) zdjęcie nowo zainstalowanego źródła ciepła wraz z oświadczeniem Inwestora potwierdzającym zainstalowanie nowego źródła ciepła na nieruchomości, stanowiącym załącznik nr 7 do wniosku,

7) oświadczenie Inwestora o zlikwidowaniu dotychczasowego źródła ciepła, stanowiące załącznik nr 8 do wniosku.

3. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Głubczycach kontroluje dokumenty, o których mowa w ust. 2, potwierdza prawidłowość rozliczenia dotacji zgodnie z umową i wymogami Regulaminu oraz dokonuje na oryginale faktury, o której mowa w ust. 2 pkt 1 adnotacji o wysokości udzielonej dotacji.

§ 7. Sposób kontroli zadania inwestycyjnego

1. Po przedłożeniu dokumentów niezbędnych do rozliczenia udzielonej dotacji pracownicy Starostwa Powiatowego w Głubczycach mogą przeprowadzić kontrolę sprawdzającą realizację zadania inwestycyjnego. O terminie kontroli Inwestor zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie.

2. Niezależnie od kontroli, o której mowa w ust. 1, Powiat Głubczycki:

1) może przeprowadzić kontrolę przed rozpoczęciem inwestycji,

2) może przeprowadzić kontrolę sposobu eksploatacji nowego źródła ciepła w terminie 5 lat od daty przyznania dotacji.

3. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół określający ustalenia poczynione w trakcie kontroli.

§ 8. Postanowienia końcowe

W przypadku stwierdzenia, iż dotacja została wykorzystana  niezgodnie z przeznaczeniem albo została pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, bądź nie została wykorzystana w terminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

DOCXWniosek o dotację do wymiany źródła ciepła.docx (22,48KB)
DOCXZałącznik nr 1.docx (13,65KB)
DOCXZałącznik nr 2.docx (12,23KB)
DOCXZałącznik nr 3.docx (14,18KB)
DOCXZałącznik nr 4.docx (12,10KB)
DOCXZałącznik nr 5.docx (12,27KB)
DOCXZałącznik nr 6.docx (12,71KB)
DOCXZałącznik nr 7.docx (12,70KB)
DOCXZałącznik nr 8.docx (12,63KB)