Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Głubczycach

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Głubczycach

ul. Niepodległości 1

48-100 Głubczycach

Telefon(fax): 77-485-04-78

e-mail: 

Dyrektor: Agnieszka Klein

Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Socjalizacyjna Dom Dziecka w Krasnym Polu

 Krasne Pole 20 B

48-100 Głubczyce

telefon (fax): 77-485-78-83

 

Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Interwencyjna „Gniazdo” w Głubczycach

ul Niepodległości 1

telefon (fax): 77-485-78-83

 

Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Socjalizacyjna Dom Dziecka
w Głubczycach

Aleja Śląska 3

48-100 Głubczyce

telefon (fax):  576-327-046

 

            Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Głubczycach  jest jednostką organizacyjną Powiatu  Głubczyckiego zapewniającą wspólną obsługę ekonomiczno – administracyjną
i organizacyjną placówek opiekuńczo-wychowawczych :

 

1.                  Placówki Opiekuńczo- Wychowawcza Socjalizacyjnej Dom Dziecka w Krasnym Polu

2.                  Placówki Opiekuńczo-Wychowawcza Interwencyjnej „Gniazdo” w Głubczycach

3.                   Placówki Opiekuńczo- Wychowawcza Socjalizacyjnej Dom Dziecka w Głubczycach

 

Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Socjalizacyjna Dom Dziecka w Krasnym Polu przeznaczona jest dla 14 wychowanków.

 

            Umieszczane są w niej dzieci powyżej 10 roku życia, wymagające szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie.

            Umieszczenie dziecka poniżej 10 roku jest możliwe w przypadku, gdy w placówce umieszczona jest matka lub ojciec tego dziecka oraz w innych wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan zdrowia dziecka lub dotyczy to rodzeństwa.

            Placówka zapewnia całodobową opiekę oraz wychowanie dzieciom oraz zaspokaja niezbędne potrzeby, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami wychowania i opieki.

 

Do głównych celów Placówki należą :

1.                  zapewnienie dziecku pozbawionemu trwale lub okresowo opieki rodzicielskiej całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych,

2.                  realizowanie planu pomocy dziecku, przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny,

3.                  umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej,

4.                  podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny,

5.                  zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych,

6.                  obejmowanie dziecka działaniami terapeutycznymi,

7.                  zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

8.                  rozwijanie potencjału dziecka i wewnętrznej motywacji,

Do zadań Placówki należą:

1.                  tworzenie dzieciom warunków fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju,

2.                  poszanowanie podmiotowości dziecka, wysłuchanie jego zdania i w miarę możliwości uwzględnianie jego wniosków we wszystkich dotyczących go sprawach oraz informowanie dziecka o podejmowanych wobec niego działaniach,

3.                  zapewnienie poczucia bezpieczeństwa,

4.                  dbałość o poszanowanie i podtrzymywanie związków emocjonalnych dziecka z rodzicami, rodzeństwem i z innymi osobami,

5.                  nauka nawiązywania więzi uczuciowych oraz interpersonalnych,

6.                  nauka poszanowania tradycji, ciągłości kulturowej,

7.                  nauka organizowania czasu wolnego, w tym uczestnictwa w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych,

8.                  nauka organizowania czasu wolnego, w tym uczestnictwa w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych,

9.                  nauka planowania i organizowania codziennych zajęć stosownie do wieku dziecka,

10.               kształtowanie u dzieci nawyków prozdrowotnych,

11.               przygotowywanie dzieci do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenie samodzielności w życiu,

12.               wyrównywanie deficytów rozwojowych dzieci,

13.               uzgodnienie istotnych decyzji dotyczących dziecka z jego rodzicami i opiekunami

 

Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Interwencyjna „Gniazdo” w Głubczycach jest placówką przeznaczoną dla 14 wychowanków

            Całodobową opieką obejmowane są dzieci i młodzież powyżej 10 roku życia nie dłużej niż do ukończenia lat 18.  Umieszczenie dziecka poniżej 10 roku życia jest możliwe w wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan jego zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa.

Placówka „Gniazdo” zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom i młodzieży skierowanym do placówki na podstawie orzeczenia sądu, a także w sytuacjach nagłych w przypadku:

1.                  gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną;

2.                  na wniosek rodziców, dziecka, osoby trzeciej lub w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2009 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Celem udzielanej wychowankom pomocy jest:

•                     bezpośrednia, krótkoterminowa, całodobowa opieka bytowa i wychowawcza nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej - w szczególności w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia opieki dziecku;

•                     opracowanie kompleksowej diagnozy, z uwzględnieniem wskazań pozwalających na przygotowanie optymalnego dla danej sytuacji planu pomocy;

•                     organizacja pomocy służącej integracji rodziny w oparciu o jej naturalne środowisko, a tym samym przeciwdziałanie włączaniu dziecka w system wieloletniej całodobowej opieki instytucjonalnej wszędzie tam, gdzie jest możliwa pozytywna prognoza diagnostyczna dotycząca:

► potencjału rozwojowego dziecka wykluczającego konieczność stosowania specjalnych środków wychowawczych prowadzonych w oderwaniu od naturalnego środowiska rówieśniczego i rodzinnego,

► potencjału członków rodziny w zakresie przezwyciężania własnych słabości ze szczególnym uwzględnieniem sfery wolicjonalnej,

► możliwości wprowadzenia konstruktywnych zmian w funkcjonowaniu rodziny służących zapewnieniu dzieciom efektywnej osobistej opieki w oparciu o naturalne środowisko rodzinne.

Placówka zapewnia podopiecznym:

•                     całodobową opiekę bytową i wychowawczą do czasu powrotu do rodziny naturalnej, a tam gdzie jest to niemożliwe, umieszczenie w rodzinie adopcyjnej albo zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, socjalizacyjnego lub specjalistyczno- terapeutycznego;

•                     dostęp do kształcenia dostosowanego do wieku i możliwości rozwojowych;

•                     dostęp do podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej;

•                     dostęp do pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiedniej do potrzeb i sytuacji dziecka;

•                     warunki do bezstresowego uczestnictwa dziecka w postępowaniu prowadzonym przez sąd, prokuraturę lub policję;

•                     warunki do utrzymywania kontaktów z rodziną i osobami bliskimi dziecku (o ile sąd nie zakazał takich kontaktów).

Placówka prowadzi pracę:

•                     z dzieckiem, w celu zapewnienia mu doraźnej opieki, bezpieczeństwa, zdiagnozowania przyczyn doświadczanych trudności, źródła i zakresu przeżyć o charakterze traumatycznym, inicjowania i ukierunkowania dalszych działań pomocowych;

•                     z rodzicami dziecka, w celu usprawnienia i podwyższenia ich kompetencji rodzicielskich
i społecznych oraz utrzymania wzajemnych więzi, modelowania jakości relacji wewnątrz- rodzinnych;

•                     z całą rodziną, w celu jej integracji w oparciu o naturalne środowisko rodzinne.

 

Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Socjalizacyjna Dom Dziecka
w Głubczycach przeznaczona jest dla 14 wychowanków.

 

            Umieszczane są w niej dzieci powyżej 10 roku życia, wymagające szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie.

            Umieszczenie dziecka poniżej 10 roku jest możliwe w przypadku, gdy w placówce umieszczona jest matka lub ojciec tego dziecka oraz w innych wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan zdrowia dziecka lub dotyczy to rodzeństwa.

            Placówka zapewnia całodobową opiekę oraz wychowanie dzieciom oraz zaspokaja niezbędne potrzeby, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami wychowania i opieki.

 

Do głównych celów Placówki należą :

1.       zapewnienie dziecku pozbawionemu trwale lub okresowo opieki rodzicielskiej całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych,

2.       realizowanie planu pomocy dziecku, przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny,

3.       umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej,

4.       podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny,

5.       zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych,

6.       obejmowanie dziecka działaniami terapeutycznymi,

7.       zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

8.       rozwijanie potencjału dziecka i wewnętrznej motywacji,

Do zadań Placówki należą:

1.                  tworzenie dzieciom warunków fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju,

2.                  poszanowanie podmiotowości dziecka, wysłuchanie jego zdania i w miarę możliwości uwzględnianie jego wniosków we wszystkich dotyczących go sprawach oraz informowanie dziecka o podejmowanych wobec niego działaniach,

3.                  zapewnienie poczucia bezpieczeństwa,

4.                  dbałość o poszanowanie i podtrzymywanie związków emocjonalnych dziecka z rodzicami, rodzeństwem i z innymi osobami,

5.                  nauka nawiązywania więzi uczuciowych oraz interpersonalnych,

6.                  nauka poszanowania tradycji, ciągłości kulturowej,

7.                  nauka organizowania czasu wolnego, w tym uczestnictwa w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych,

8.                  nauka organizowania czasu wolnego, w tym uczestnictwa w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych,

9.                  nauka planowania i organizowania codziennych zajęć stosownie do wieku dziecka,

10.               kształtowanie u dzieci nawyków prozdrowotnych,

11.               przygotowywanie dzieci do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenie samodzielności w życiu,

12.               wyrównywanie deficytów rozwojowych dzieci,

13.               uzgodnienie istotnych decyzji dotyczących dziecka z jego rodzicami i opiekunami