Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Krupa Tadeusz

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

radnego powiatu

 

                                                                                                                                                                 Włodzienin, dnia 25.05.2020r.

                                                                                                                                                                (miejscowość)

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a),   Tadeusz Krupa

                  (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) dn. 25.10.1961    w  Głubczycach

 

Szkoła Podstawowa w Branicach oraz  Zespół Szkół Medycznych w Branicach w charakterze nauczyciela

               (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

 

I.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:              nie dotyczy

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:                 nie dotyczy

papiery wartościowe:             nie dotyczy

na kwotę:      nie dotyczy

 

II.

 1. Dom o powierzchni: 200 m2, o wartości: 350 tysiące PLN

    tytuł prawny: małżeńska wspólnota majątkowa

 2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy   m2, o wartości: nie dotyczy

    tytuł prawny: nie dotyczy

 3. Gospodarstwo rolne:

    rodzaj gospodarstwa: działka, ogród, powierzchnia: 0,34 ha

    o wartości:   2,5 tysiąca PLN   rodzaj zabudowy: ogród, sad

    tytuł prawny: małżeńska wspólnota majątkowa

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

 4. Inne nieruchomości: nie dotyczy

    powierzchnia: nie dotyczy

    o wartości:   nie dotyczy

    tytuł prawny: nie dotyczy

III.

1.  Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy

   Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2.  Posiadam udziały w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

   Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

IV.

1.  Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:          nie dotyczy

    akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy

    Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

 

2.  Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę
i emitenta akcji: nie dotyczy

    Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

 

VI.

 1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

    - osobiście - nie dotyczy

    - wspólnie z innymi osobami - nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:  nie dotyczy

 

 2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

    - osobiście  nie dotyczy

    - wspólnie z innymi osobami  nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: 
nie dotyczy

 

VII.

 W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):  nie dotyczy

 - jestem członkiem zarządu (od kiedy):  nie dotyczy

 - jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

 - jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):  nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
nie dotyczy

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

Szkoła Podstawowa w Branicach – przychód      76 592,94 PLN brutto

Fundusz socjalny:                                            1229,30 PLN  brutto

Zespół Szkół Medycznych w Branicach – przychód: 2920,00 PLN  brutto

Fundusz socjalny:                                               51,22 PLN  brutto

dieta Radnego Powiatu:                                         20 984  PLN

                                                                                  

dochody żony:

z tytułu zatrudnienia (ogółem):                             76 766,31 PLN  brutto

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):

- samochód osobowy KIA CEED JD, 2014 r.

 

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): nie dotyczy

 

CZĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie:

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres):

1. 

2. nie dotyczy

3. 

4. nie dotyczy

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

 

   Włodzienin, dnia 25.05.2020 r.                                                                                       ……………………………………

         (miejscowość, data)                                                                                                             (podpis)