Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Juchno Anita

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

radnego powiatu

 

 

                                                                                                              Głubczyce ,  dnia 29.05.2020r.

 

Uwaga:

  1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
  2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”.
  3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
  4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
  5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
  6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

 

 

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany (a)     Juchno Anita Barbara zd.Horodecka ,

                                  (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony (a)       30 października 1978  w Głubczycach

Starostwo Powiatowe w Głubczycach - Wicestarosta

                (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2017r. , poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

 

 

I. Zasoby pieniężne:

Zasoby pieniężne:

– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:445068,28 zł

– środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

– papiery wartościowe: nie dotyczy

II.

1. Dom o powierzchni:107 mpołożony na działce 800 m2 , o wartości: 200000 zł tytuł prawny: własność

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy, o wartości: nie dotyczy tytuł prawny: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy o wartości: nie dotyczy

rodzaj zabudowy: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: nie dotyczy

o wartości: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy

III. 1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
    w których uczestniczą takie osoby – należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

    udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: nie dotyczy

    Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

    Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

IV. 1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby – należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

    akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy

    Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

    Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

V. Nabyłem (am),( nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku, odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.  1. Prowadzę działalność gospodarczą ( należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

    - osobiście nie dotyczy

    - wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

    Z tego tytułu osiągnąłem(ęłem) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

      - osobiście : nie dotyczy

     - wspólnie z innymi osobami : nie dotyczy

 Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VII. W spółkach handlowych ( nazwa, siedziba, spółki): nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu ( od kiedy) : nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy): nie dotyczy 

- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy) : nie dotyczy 

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VIII.  Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:  688601,45 zł dochód brutto wraz z dochodem męża z tyt. prowadzonej przez męża działalności gospodarczej

IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):Audi A4 2002r. , Volkswagen T4 2003, instalacja fotowoltaiczna

X. Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone, (wobec kogo, w związku, z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): nie dotyczy

 

CZĘŚĆ B

 

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: 

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres):

  1.  
  2. Nie dotyczy
  3. Nie dotyczy
  4. Nie dotyczy

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

 

 

 

Głubczyce, 29.05.2020r.                                                                .....................................................

(miejscowość, data)                                                                                                        (podpis)