Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Hajda Krzysztof

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

radnego powiatu

 

                     Głubczyce, dnia 27.04.2020 r.

                                                                                                                                                          (miejscowość)

 

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i  za granicą.

5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

 

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany, Krzysztof, Andrzej Hajda,

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Urodzony 07 lipca 1971 roku w Głubczycach.

Rencista Państwowej Straży Pożarnej

 (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

 

I.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 14 000,00 zł

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: Nie dotyczy

- papiery wartościowe: Nie dotyczy na kwotę: Nie dotyczy

II.

1. Dom o powierzchni: 211 m2, o wartości: 412 000,00,-

   tytuł prawny: współwłasność

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartości: nie dotyczy

   tytuł prawny: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:

   rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy

   o wartości: nie dotyczy

   rodzaj zabudowy: nie dotyczy

   tytuł prawny: nie dotyczy

   Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

4. Inne nieruchomości:

   powierzchnia: pole rolne (Ps III) 0,1239 ha

   o wartości:  ok.7 000,00,-

   tytuł prawny: współwłasność

 

III.

 1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których

    uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

    udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy

    Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

 2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

    Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

 

IV.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których   

   uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

   akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy

   Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

   Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

 

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

 

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

   - osobiście: nie dotyczy

   - wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy

   Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać

    formę prawną i przedmiot działalności: nie dotyczy

   - osobiście: nie dotyczy

   - wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy

   Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

 

VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):  nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):  nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

 

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: Moje dochody brutto z tytułu renty - 65 986,22,- z tytułu diety radnego - 2 905,40,- . Dochód córki z tytułu zasiłku pielęgnacyjnego - 2 060,04,- . Dochody brutto żony z tytułu umów o pracę w SP1, SP3, Przedszkole Nr 1 – 72 177,85,-  dochód brutto z tytułu umów zlecenie 23 765,00 ,- .

 

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji: Opel Zafira rok produkcji 2013

 

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): Kredyt hipoteczny 43 480,48 EUR na zakup domu zaciągnięty w mBanku, wspólnie z żoną.

CZĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: 

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres):

1. 

2. Nie dotyczy

3. Nie dotyczy

4. 

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

 

             Głubczyce, dnia 27.04.2020 r.                                                                                ...................................

                   (miejscowość, data)                                                                                                     (podpis)