Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Bernacki Wojciech

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

radnego powiatu

 

                        Głubczyce, dnia  27.05.2020 r.

                                                                                                                                                                                     (miejscowość)

 

Uwaga:

  1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
  2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”.
  3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
  4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
  5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
  6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

 

 

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a),  Wojciech Przemysław Bernacki……………………………...............................................................,

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)..................01.04.1978r.....................w ......Głubczycach....................................................

.....................................................................................................................................................................................................

................................Działalność gospodarcza/ Właściciel.........................................................

 (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), zgodnie z art. 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:


I.

Zasoby pieniężne:

– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ........Nie dotyczy...................................................................

…....................................................................................................................................................................................................................................

– środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ...........Nie dotyczy....................................................................................

….................................................................................................................................................................................................

– papiery wartościowe: ......................Nie dotyczy............................................................................................................

….................................................................................................................................................................................................
na kwotę: .......................Nie dotyczy.......................................................................

II.

1. Dom o powierzchni: ...Nie dotyczy....... m2, o wartości: ..........Nie dotyczy........................................................

    tytuł prawny: ..................Nie dotyczy.........................................................................................................................

2. Mieszkanie o powierzchni:  1/ 40m2 , 2/ 70m2, o wartości: 1/ 80.000 ,2/  160.000.......................................................................................

    tytuł prawny: .....1/ Własność...............2/ Własność........................................................................................................

3. Gospodarstwo rolne:

    rodzaj gospodarstwa: ............Nie dotyczy.........................., powierzchnia: ............Nie dotyczy........................

    o wartości: ...........................................Nie dotyczy...............................................................................................................

    rodzaj zabudowy: .......Nie dotyczy..................................................................................................................................

    tytuł prawny: .....................................Nie dotyczy........................................................................................................

    Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .....Nie dotyczy....................

 4. Inne nieruchomości:

    powierzchnia: ...............Działka budowlana  11 arów..................................................................................................

    ….............................................................................................................................................................................................

    o wartości: ..............11,000 zł.......................................................................................................................................

    ….............................................................................................................................................................................................

    tytuł prawny: ........Własność.........................................................................................................................................

    ….............................................................................................................................................................................................

 

III.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których
    uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

    ................Nie dotyczy...........................................................................................................................................................

    ….............................................................................................................................................................................................

    udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: .......Nie dotyczy..................................................

    ….............................................................................................................................................................................................

    Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......Nie dotyczy...............................................

    ….............................................................................................................................................................................................

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

    ….............................................Nie dotyczy.........................................................................................................

    Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......Nie dotyczy...........................................

    ….............................................................................................................................................................................................

IV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których
    uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:

    …...Nie dotyczy................................................................................................................................................................

    ….............................................................................................................................................................................................

    akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: …Nie dotyczy...................................................................

    ….............................................................................................................................................................................................

    Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....Nie dotyczy.................................................

    ….............................................................................................................................................................................................

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

    ….....Nie dotyczy..............................................................................................................................................................

    ….............................................................................................................................................................................................

    Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......Nie dotyczy.......................................

    ….............................................................................................................................................................................................

 

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu – należy podać opis mienia
i datę nabycia, od kogo:

.......Nie..dotyczy............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

    ..Agencja Ubezpieczeniowo Finansowa Bernacki Wojciech............................................................................

    – osobiście ...Tak..........................................................................................................................................................

    ….............................................................................................................................................................................................

    – wspólnie z innymi osobami .......Nie dotyczy............................................................................................................

    ….............................................................................................................................................................................................

    Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...161.939,98 zł Przychód /
46.008,58 zł  Dochód

 

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

    – osobiście .................Nie dotyczy.............................................................................................................................

    ….............................................................................................................................................................................................

    – wspólnie z innymi osobami ......Nie dotyczy.................................................................................................................

    ….............................................................................................................................................................................................

    Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .....Nie dotyczy...........................................

 

VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .Nie dotyczy...................................................................................

….................................................................................................................................................................................................

 – jestem członkiem zarządu (od kiedy): ......Nie dotyczy................................................................................................

….................................................................................................................................................................................................

 – jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..Nie dotyczy..................................................................................

….................................................................................................................................................................................................

 – jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..Nie dotyczy................................................................................

….................................................................................................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....Nie dotyczy................................................

 

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych
z każdego tytułu: .................z tytułu wynajmu mieszkania – 2.782,38 zł...................................................................................

 ……………………………….…dieta radnego – 20.984,00 zł …………………………………….……………………….

……………………………….. dochód małżonki 62.194,15 zł ……………………………………………………………

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): ...Volkswagen Golf kombi 2012r, .Mazda 3  2018r......................................................

…....................................................................................................................................................................................................................................

 

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): ............................................................

….Kredyt..mieszkaniowy…36,000..zł….Zakup..mieszkania..........................................................................................................Kredyt..mieszkaniowy…148,000..zł..Zakup..mieszkania................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CZĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie:       

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres):

1.   ....nie dotyczy……………………………………………................................................................................................

2. 

3.   .......Nie dotyczy......................................................................................................................................................

4. 

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

 

                Głubczyce 27,05,2020 r.                                                                                    .............................................................
                    (miejscowość, data)                                                                                                                                 (podpis)