Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o warunkach uzyskania koncesji geologicznych na wydobywanie kopalin ze złóż

Informacja o warunkach uzyskania koncesji geologicznych na wydobywanie kopalin ze złóż

 

Starosta udziela koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż jeżeli jednocześnie spełnione są odpowiednio następujące wymagania:

-obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha,

-wydobycie kopaliny w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3,

-działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych.

 

Miejsce załatwienia sprawy : Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa

                                                  Powiatowego w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15

                                                  tel. 77 405 36 72, srodowisko@powiatglubczycki.pl

      

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze wraz z przepisami wykonawczymi.
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

Wymagane dokumenty : wniosek, załączniki

Wniosek składa podmiot ubiegający się o koncesję, załączając kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną (lub zawiadomienia o jej przyjęciu) oraz decyzję    o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku, gdy jest ona wymagana, zgodnie   z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)

We wniosku o udzielenie koncesji określa się:

1) właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, w granicach których ma być

    wykonywana zamierzona działalność, oraz oznaczenie tych nieruchomości zgodnie z

    ewidencją gruntów i budynków;

2) prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być

    wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się   

     wnioskodawca;

 

      3) czas, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia    

          działalności;

      4) środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego

          wykonywania zamierzonej działalności;

      5) wykaz obszarów objętych formami ochrony przyrody; wymóg ten nie dotyczy

          przedsięwzięć, dla których jest wymagana decyzja o środowiskowych

          uwarunkowaniach;

      6) sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko;    

      7) firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i

          adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;

      8) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile

          przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

      9) rodzaj i zakres wykonywania zamierzonej działalności.

 

Do wniosku o udzielenie koncesji dołącza się dowody istnienia określonych w nim okoliczności, a w przypadku potwierdzenia danych, o których mowa w pkt 1 – wypis                         z ewidencji gruntów i budynków.

Załączniki graficzne sporządza się zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych,

z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju.

Jeżeli dla przestrzeni objętej wnioskiem została już sporządzona dokumentacja geologiczna, organ koncesyjny może żądać jej przedłożenia.

We wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż określa się również:

1) złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia;

2) wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny;

3) stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin    

    towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak również

    środki umożliwiające osiągnięcie tego celu, a w przypadku wód leczniczych, wód

    termalnych i solanek – zasoby eksploatacyjne ujęcia;

4) projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie      

    z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału

    terytorialnego kraju;

5) geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia, a w razie potrzeby warunki

    wtłaczania wód do górotworu.

 

Opłaty: - 616,00 zł - opłata skarbowa za udzielenie koncesji, - 308,00 zł – opłata skarbowa w przypadku zmiany warunków koncesji, - 10,00 zł – opłata skarbowa za przeniesienie koncesji lub zmianę oznaczenia przedsiębiorcy, Wpłata opłaty skarbowej na rachunek Starostwa Powiatowego w Głubczycach nr 35 1020 3714 0000 4302 0012 7878 lub w kasie Urzędu.

Termin i sposób załatwienia sprawy: Koncesja wydawana jest w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W toku prowadzonej sprawy Starosta występuje o opinię do marszałka i uzgadnia działalność z właściwym wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta (art. 23 ust. 2 i 3 ustawy Pgig).

Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze za pośrednictwem Starosty Głubczyckiego w terminie 14 dni od otrzymania koncesji.

Osoby uprawnione do ubiegania się o realizację usługi: przedsiębiorca, w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze (art. 6 ust. 1 pkt 9 ustawy)

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Starostwo Powiatowe w Głubczycach informuje, że administratorem, czyli podmiotem decydującym                         o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Starosta Głubczycki z siedzibą                                           w Głubczycach przy ul. Kochanowskiego 15.

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Głubczycach

Informujemy, że:

 1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych w Starostwie Powiatowym
 5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia przez nas usługi, o którą się Państwo staracie.
 6. Wasze dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Waszej zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której jesteście stroną.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy - ul. Kochanowskiego 15 48-100 Głubczyce, adres e-mail: ewa.gawecka 

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Wam w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zostanie Państwu przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.