Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nowe możliwości wsparcia dla opolskich NGO

Nowe możliwości wsparcia dla opolskich NGO

Uprzejmie informujemy, iż PFRON wychodząc naprzeciw potrzebom organizacji pozarządowych oraz podejmując działania przeciwdziałające negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię koronawirusa – rozpoczyna nabór ofert na realizację projektów z pominięciem procedury konkursowej.

Zachęcamy organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami do skorzystania z możliwości jakie zostały przewidziane w art. 15zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Na mocy ww. postanowień w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organ administracji publicznej może zlecać organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizację zadania publicznego w celu przeciwdziałania COVID-19 z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Tryb z pominięciem procedury konkursowej stwarza możliwość wprowadzenia szybkiej i dostosowanej do zmieniających się warunków interwencji. W obecnej sytuacji wsparcie polegające na przeciwdziałaniu negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię koronawirusa jest oczekiwane przez wiele osób niepełnosprawnych.

Dlatego też, Fundusz zachęca organizacje pozarządowe do składania ofert realizacji zadań w zakresie wsparcia psychologicznego, przeciwdziałającego negatywnym skutkom pandemii, w szczególności konsekwencjom zaniechania lub ograniczenia działań terapeutycznych.

Oferty można składać na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (DZ. U z 2018 r. poz. 2057).

Te organizacje pozarządowe, które dysponują odpowiednim potencjałem i doświadczeniem, w szczególności wyspecjalizowane w świadczeniu pomocy psychologicznej, zostaną przez Fundusz zaproszone do negocjacji w sprawie zlecenia realizacji zadania zgłoszonego w ofercie.

 

Oferty należy składać w formie elektronicznej, na adres: zadania_zlecane@pfron.org.pl.

Termin naboru – konkurs otwarty ofert.