Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się stron przed wydaniem decyzji

OŚ.6241.2.22.2019.2020

 

 

Głubczyce, dnia 16 grudnia 2020r.

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2020 r., poz. 256 wraz z późn. zmianami)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w związku z trwającym postępowaniem administracyjnym, wszczętym z urzędu   w sprawie wydania decyzji określającej dopuszczalny poziom hałasu w środowisku dla Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych w Głubczycach przy ul Zakonnej 6, z uwagi na zebrany materiał dowodowy, informuję, iż można się zapoznać z całością dokumentacji zgromadzonej w sprawie w tutejszym Urzędzie, pokój nr 304, 305 oraz przed wydaniem decyzji rozstrzygającej w przedmiotowej sprawie, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów   i materiałów w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia

            Niniejsze zawiadomienie stanowi o możliwości wypowiedzenia się stron, a nie ich obowiązku.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

Otrzymują :

 

  1. Klasztor Zakonu Braci Mniejszych

ul. Zakonna 6, 48-100 Głubczyce 

      2.    Pozostałe strony poprzez obwieszczenie, zgodnie z art. 49a Kpa                                               

      3.    a.a.